Index 
Protokoll
XML 138kPDF 272kWORD 73k
Onsdagen den 25 november 2020 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Uttalande av talmannen
 6.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 10–11 december 2020 (debatt)
 7.Istanbulkonventionen och våld mot kvinnor (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Första omröstningsomgången
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Ungerns inblandning i medierna i Slovenien och Nordmakedonien (debatt)
 12.Aborträtten i Polen (debatt)
 13.Den nya hbtqi-jämställdhetsstrategin (debatt)
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 15.Den nya hbtqi-jämställdhetsstrategin (fortsättning på debatten)
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning
 18.Andra omröstningsomgången
 19.Röstförklaringar
 20.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 21.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 22.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 24.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.48.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Invändning enligt artikel 112: Bly i hagelammunition i eller kring våtmarker
Resolutionsförslag B9-0364/2020

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 18)

Tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0324)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 17)

Utvärdering av valet till Europaparlamentet
Betänkande om utvärdering av valet till Europaparlamentet [2020/2088(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0327)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 21)


3. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen meddelade att ingen begäran hade inkommit från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet angående besluten att inleda interinstitutionella förhandlingar – tillkännagivande i kammaren måndagen den 23 november 2020 (punkt 6 i protokollet av den 23.11.2020).

Utskotten PECH och ECON hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 71.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

(Sammanträdet avbröts kl. 08.53.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 09.02.


5. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av Internationella dagen mot våld mot kvinnor 2020. Vi måste agera gemensamt för att garantera jämställdhet, stoppa våld mot kvinnor och skydda offren. I covid-19-krisens spår följde intensivare våld, särskilt i hemmet.

Han lyfte fram parlamentets och de övriga institutionernas viktiga, gemensamma, roll i denna kamp och pekade på parlamentets ansträngningar i förhandlingarna om den fleråriga budgetramen och dess initiativ att öppna sina kontorslokaler som tillfälligt boende för utsatta kvinnor i samband med covid-19-krisen.

Han underströk att parlamentet kommer att fortsätta trycka på för att se till att alla unionens medlemsstater ratificerar Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor.


6. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 10–11 december 2020 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 10–11 december 2020 (2020/2833(RSP))

Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Beata Szydło för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Márton Gyöngyösi, grupplös, Daniel Caspary, Simona Bonafè, Valérie Hayer och Nicolas Bay.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talare: Jordi Solé, Peter Lundgren, Dimitrios Papadimoulis, Dino Giarrusso, Siegfried Mureşan, Kati Piri, Luis Garicano, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Derk Jan Eppink, Marisa Matias, Kostas Papadakis, David McAllister, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Harald Vilimsky, Marie Toussaint, Carlo Fidanza, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Esteban González Pons, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Peter Kofod, Ernest Urtasun, Eugen Jurzyca, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, Margarida Marques, Moritz Körner, Paolo Borchia, Daniel Freund, Zdzisław Krasnodębski, Tamás Deutsch, Elisabetta Gualmini, Katalin Cseh, Jordan Bardella, Tineke Strik, Anna Zalewska, Dolors Montserrat, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Othmar Karas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Michael Bloss, Zbigniew Kuźmiuk, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Jonás Fernández och Seán Kelly.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

Talare: Tonino Picula, Stelios Kympouropoulos, Juan Fernando López Aguilar, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Maria Spyraki, Udo Bullmann, Fulvio Martusciello, Brando Benifei, Javier Moreno Sánchez, Leszek Miller, Costas Mavrides, Petar Vitanov, Carlos Zorrinho, Andreas Schieder och Tanja Fajon.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Istanbulkonventionen och våld mot kvinnor (debatt)

Uttalande av kommissionen: Istanbulkonventionen och våld mot kvinnor (2020/2875(RSP))

Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Arba Kokalari för PPE-gruppen, Pina Picierno för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Sylwia Spurek för S&D-gruppen, Margarita de la Pisa Carrión för ECR-gruppen, och Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.40.)


8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.00.


9. Första omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Marknader för finansiella instrument: ändring av informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   En mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter
Betänkande om en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter [2020/2021(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: David Cormand (A9-0209/2020);

—   Produktsäkerhet på den inre marknaden
Betänkande om produktsäkerhet på den inre marknaden [2019/2190(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Stärka mediefriheten: skydd för journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll
Betänkande om att stärka mediefriheten: skydd för journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll [2020/2009(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   En ny industristrategi för EU
Betänkande om en ny industristrategi för EU [2020/2076(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Carlo Calenda (A9-0197/2020);

—   Covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser
Betänkande om covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser [2020/2111(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hilde Vautmans (A9-0204/2020);

—   Förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet
Betänkande om förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet [2019/2184(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till:

—   Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019
Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Clare Daly (A9-0226/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 16.45.

Inlägg:

—   Markus Ferber (föredragande), innan den första omröstningsomgången började, med en begäran om att följande ärende skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen: Marknader för finansiella instrument: ändring av informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin (2020/0152(COD)) - ECON-utskottet.

Begäran skulle tas upp till omröstning efter slutomröstningen om kommissionens förslag (punkt 14 i protokollet av den 25.11.2020).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.02.)


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.15.


11. Ungerns inblandning i medierna i Slovenien och Nordmakedonien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ungerns inblandning i medierna i Slovenien och Nordmakedonien (2020/2840(RSP))

Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Romana Tomc för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Irena Joveva för Renew-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, Balázs Hidvéghi, Kati Piri, Gwendoline Delbos-Corfield, Milan Zver, Csaba Molnár och Radan Kanev.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Aborträtten i Polen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Aborträtten i Polen (2020/2876(RSP))

Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Frances Fitzgerald för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Samira Rafaela för Renew-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Sylwia Spurek för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop för GUE/NGL-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń och Karen Melchior.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Terry Reintke, Beata Mazurek, Malin Björk, Sirpa Pietikäinen, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Elżbieta Kruk, Andrzej Halicki, Evelyn Regner och Beata Kempa.

Talare: Helena Dalli.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Sirpa Pietikäinen, Andrzej Halicki och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, för PPE-gruppen, om rättsstatsprincipen i Polen i samband med det aktuella domstolsutslaget i abortfrågan (2020/2876(RSP)) (B9-0371/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela Helena Kloc och Beata Szydło, för ECR-gruppen, om abort i Polen (2020/2876(RSP)) (B9-0372/2020);

—   Robert Biedroń, Heléne Fritzon, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Vera Tax och Monika Beňová, för S&D-gruppen, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez och Irène Tolleret, för Renew-gruppen, Sylwia Spurek, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Kira Marie Peter Hansen, Monika Vana, Gwendoline Delbos Corfield och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk och Eugenia Rodríguez Palop, för GUE/NGL-gruppen, om det faktiska förbudet mot rätten till abort i Polen (2020/2876(RSP)) (B9-0373/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5 i protokollet av den 26.11.2020 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 26.11.2020 (slutomröstning).


13. Den nya hbtqi-jämställdhetsstrategin (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den nya hbtqi-jämställdhetsstrategin (2020/2877(RSP))

Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

(Fortsättning på debatten: punkt 15 i protokollet av den 25.11.2020)


14. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Marknader för finansiella instrument: ändring av informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0317)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 10)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (367 röster för, 149 röster emot, 177 nedlagda röster)

En mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter
Betänkande om en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter [2020/2021(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: David Cormand (A9-0209/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0318)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 11)

Produktsäkerhet på den inre marknaden
Betänkande om produktsäkerhet på den inre marknaden [2019/2190(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0319)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 12)

Stärka mediefriheten: skydd för journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll
Betänkande om att stärka mediefriheten: skydd för journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll [2020/2009(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG (LIBE-utskottet)

Antogs (P9_TA(2020)0320)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 13)

En ny industristrategi för EU
Betänkande om en ny industristrategi för EU [2020/2076(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0321)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 14)

Covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser
Betänkande om covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser [2020/2111(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0322)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 15)

Förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet
Betänkande om förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet [2019/2184(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0323)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 16)

Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019
Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Clare Daly (A9-0226/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0328)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 22)


15. Den nya hbtqi-jämställdhetsstrategin (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den nya hbtqi-jämställdhetsstrategin (2020/2877(RSP))

(Början på debatten: punkt 13 i protokollet av den 25.11.2020)

Talare: Maria Walsh för PPE-gruppen, Marc Angel för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Simona Baldassarre för ID-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Silvia Modig för GUE/NGL-gruppen, Isabella Adinolfi, grupplös, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Alice Kuhnke, Malin Björk, Stelios Kympouropoulos, Cyrus Engerer, Liesje Schreinemacher och Monika Vana.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.29.)


ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

16. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 20.00.


17. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

ENVI-utskottet: Cyrus Engerer

Särskilda utskottet för cancerbekämpning: Cyrus Engerer

Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön: Cyrus Engerer

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


18. Andra omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Invändning enligt artikel 112: Bly i hagelammunition i eller kring våtmarker
Resolutionsförslag från Marco Dreosto, Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Thierry Mariani, Georg Mayer, Jérôme Rivière, André Rougé, Harald Vilimsky och Marco Zanni, för ID-gruppen, i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bly i hagelammunition i eller kring våtmarker (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0365/2020);

—   Invändning enligt artikel 112: Verksamma ämnen, inklusive klorotoluron
Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1511 av den 16 oktober 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, bifenox, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, paraffinoljor, pikloram, prosulfokarb, svavel, triflusulfuron och tritosulfuron (2020/2853(RSP)) (B9-0367/2020) - Ansvariga ledamöter: Anja Hazekamp, Maria Arena, Roberta Metsola och Eleonora Evi;

—   Invändning enligt artikel 112: Karbendazim för användning i vissa biocidprodukter
Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om godkännande av karbendazim som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 7 och 10 (D069099/01 - 2020/2852(RSP)) (B9-0366/2020) - Ansvariga ledamöter: Maria Arena, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp och Eleonora Evi;

—   Utvärdering av valet till Europaparlamentet
Betänkande om utvärdering av valet till Europaparlamentet [2020/2088(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till:

—   Ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, ersätter resolutionsförslag B9-0355/2020, B9-0357/2020, B9-0358/2020, B9-0359/2020, B9-0360/2020 och B9-0361/2020, från Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver och Adam Jarubas, för PPE-gruppen, Kati Piri, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor, för S&D-gruppen, Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Sergey Lagodinsky, för Verts/ALE-gruppen, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, Giorgos Georgiou, för GUE/NGL-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (2020/2844(RSP)) (RC-B9-0355/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, torsdagen den 26 november 2020 kl. 08.30.


19. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


20. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


21. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Den försämrade människorättssituationen i Algeriet, särskilt fallet med journalisten Khaled Drareni (2020/2880(RSP))

—   Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, om den försämrade människorättssituationen i Algeriet, särskilt fallet med journalisten Khaled Drareni (B9-0375/2020);

—   Dominique Bilde, för ID-gruppen,om den försämrade människorättssituationen i Algeriet, särskilt fallet med journalisten Khaled Drareni (B9-0376/2020);

—   Salima Yenbou, Francisco Guerreiro, Tineke Strik, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Mounir Satouri och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen, om den försämrade människorättssituationen i Algeriet, särskilt fallet med journalisten Khaled Drareni (B9-0377/2020);

—   Kati Piri och Nacho Sánchez Amor, för S&D-gruppen, om den försämrade människorättssituationen i Algeriet, särskilt fallet med journalisten Khaled Drareni (B9-0378/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil och Eugen Jurzyca, för ECR-gruppen, om den försämrade människorättssituationen i Algeriet, särskilt fallet med journalisten Khaled Drareni (B9-0379/2020);

—   Karin Karlsbro, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om den försämrade människorättssituationen i Algeriet, särskilt fallet med journalisten Khaled Drareni (B9-0380/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Radosław Sikorski, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Peter van Dalen, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan och Paulo Rangel, för PPE-gruppen, om den försämrade människorättssituationen i Algeriet, särskilt fallet med journalisten Khaled Drareni (B9-0381/2020).

II.   Situationen i Etiopien (2020/2881(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde och Thierry Mariani, för ID-gruppen, om situationen i Etiopien (B9-0382/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Etiopien (B9-0383/2020);

—   Kati Piri och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen, om situationen i Etiopien (B9-0384/2020);

—   Katrin Langensiepen, Michèle Rivasi, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Tineke Strik, Monika Vana, Heidi Hautala, Hannah Neumann och Pierrette Herzberger-Fofana, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Etiopien (B9-0385/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil och Eugen Jurzyca, för ECR-gruppen, om situationen i Etiopien (B9-0386/2020);

—   Jan Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, om situationen i Etiopien (B9-0387/2020);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Ioan-Rareş Bogdan och Paulo Rangel, för PPE-gruppen, om situationen i Etiopien (B9-0388/2020).

III.   De fortsatta människorättskränkningarna i Belarus, särskilt mordet på Raman Bandarenka (2020/2882(RSP))

—   Viola Von Cramon-Taubadel, Francisco Guerreiro, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Jordi Solé, Tineke Strik, Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Thomas Waitz, Monika Vana och Diana Riba i Giner, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om de fortsatta människorättskränkningarna i Belarus, särskilt mordet på Raman Bandarenka (B9-0389/2020);

—   Kati Piri och Robert Biedroń, för S&D-gruppen, om de fortsatta människorättskränkningarna i Belarus, särskilt mordet på Raman Bandarenka (B9-0390/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca och Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen, om de fortsatta människorättskränkningarna i Belarus, särskilt mordet på Raman Bandarenka (B9-0391/2020);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om de fortsatta människorättskränkningarna i Belarus, särskilt mordet på Raman Bandarenka (B9-0392/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan och Paulo Rangel, för PPE-gruppen, om de fortsatta människorättskränkningarna i Belarus, särskilt mordet på Raman Bandarenka (B9-0393/2020).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 171 i arbetsordningen.


22. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/815 vad gäller 2020 års uppdatering av den klassificering som fastställs i de tekniska tillsynsstandarderna avseende det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (C(2020)07523 - 2020/2865(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 6 november 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: JURI, ECON (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 med närmare villkor för beräkningen av den effektiva avsättningsnivån för den gemensamma avsättningsfonden (C(2020)07684 - 2020/2868(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 november 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, CONT, EMPL (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen), REGI (artikel 57 i arbetsordningen), AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 vad gäller avdrag av programvarutillgångar från kärnprimärkapitalposter (C(2020)07715 - 2020/2867(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 12 november 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området inkomst och levnadsvillkor om hälsa och livskvalitet (C(2020)07896 - 2020/2871(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 november 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 vad gäller tidsfristerna för ingivande av summariska införseldeklarationer och deklarationer före avgång vid sjötransport från och till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands territorium inklusive Kanalöarna och Isle of Man (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 november 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO, INTA (artikel 57 i arbetsordningen)


23. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fluxapyroxad, hymexazol, metamitron, penflufen och spirotetramat i eller på vissa produkter (D067439/05 - 2020/2872(RPS) - tidsfrist: 18 januari 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI;

- Kommissionens beslut om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för hårda beläggningar (D067546/03 - 2020/2889(RPS) - tidsfrist: 19 februari 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI;

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien vad gäller hantering av allergener i livsmedel, redistribution av livsmedel och livsmedelssäkerhetskultur (D067752/03 - 2020/2869(RPS) - tidsfrist: 13 februari 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI;

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för aklonifen, boskalid, komjölk, etofenprox, järn(III)fosfat, L-cystein, lambda-cyhalotrin, maleinsyrahydrazid, mefentrifluconazol, natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat, natrium-p-nitrofenolat och triklopyr i eller på vissa produkter (D068961/04 - 2020/2888(RPS) - tidsfrist: 18 januari 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI;

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för aklonifen, boskalid, komjölk, etofenprox, järn(III)fosfat, L-cystein, lambda-cyhalotrin, maleinsyrahydrazid, mefentrifluconazol, natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat, natrium-p-nitrofenolat och triklopyr i eller på vissa produkter (D068967/04 - 2020/2873(RPS) - tidsfrist: 18 januari 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.


24. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31.1 i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföringar DEC 23/2020, DEC 24/2020, DEC 25/2020, DEC 26/2020 och DEC 27/2020 - Avsnitt III - kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29.1 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföringarna V/AB-07/T/20 och V/AB-08/T/20 - revisionsrätten.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29.1 och 29.2 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföring nr 3-INF/2020 - domstolen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföringarna C10/2020 och C11/2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföring INF 3/2020 - Avsnitt VII - Regionkommittén.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföring nr 1/2020 - Avsnitt IX - Europeiska datatillsynsmannen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföring nr 3/2020 - Avsnitt VIII - Europeiska ombudsmannen.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 659.977/OJJE).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy