Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Четвъртък, 26 ноември 2020 г. - Брюксел

4. Фармацевтична стратегия за Европа (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Фармацевтична стратегия за Европа (2020/2878(RSP))

Stella Kyriakides (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Dolors Montserrat, от името на групата PPE, Heléne Fritzon, от името на групата S&D, Véronique Trillet-Lenoir, от името на групата Renew, Joëlle Mélin, от името на групата ID, Kim Van Sparrentak, от името на групата Verts/ALE, Joanna Kopcińska, от името на групата ECR, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП, Cindy Franssen, Jytte Guteland, Jan Huitema, Marco Dreosto, Tilly Metz, Beata Kempa, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Jutta Paulus, Marc Botenga, Mislav Kolakušić, Sunčana Glavak и Christel Schaldemose.

(Продължение на разискването: точка 6 от протокола от 26.11.2020 г.)

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност