Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

4. Φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη (2020/2878(RSP))

Η Στέλλα Κυριακίδου (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Dolors Montserrat, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Heléne Fritzon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Véronique Trillet-Lenoir, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Kim Van Sparrentak, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joanna Kopcińska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Cindy Franssen, Jytte Guteland, Jan Huitema, Marco Dreosto, Tilly Metz, Beata Kempa, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Jutta Paulus, Marc Botenga, Mislav Kolakušić, Sunčana Glavak και Christel Schaldemose.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2020)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου