Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 8k
Čtvrtek, 26. listopadu 2020 - Brusel

5. První hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Pokračující porušování lidských práv v Bělorusku, zejména vražda Ramana Bandarenky
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari a Ioan Rareş Bogdan za skupinu PPE, Kati Piri a Robert Biedroń za skupinu S&D, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans za skupinu Renew, Viola Von Cramon Taubadel a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst a Silvia Modig a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 a B9-0393/2020, o pokračujícím porušování lidských práv v Bělorusku, zejména o vraždě Ramana Bandarenky (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Parlament hlasoval v konečném hlasování:

—   Stav základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019
Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Clare Daly (A9-0226/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Odstranění cel na určité produkty ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění cel na určité produkty [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - výbor INTA;

—   Právo na umělé přerušení těhotenství v Polsku
Návrh usnesení B9-0373/2020/REV;

—   Přezkum obchodní politiky EU
Návrh usnesení B9-0370/2020.

Hlasovat bylo možné do 11:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 13:00.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí