Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 8k
Torsdag den 26. november 2020 - Bruxelles

5. Første afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   De fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Hviderusland, navnlig mordet på Raman Bandarenka
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, i forretningsordenen til erstatning for beslutningsforslag B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 og B9-0393/2020 af Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari og Ioan Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen, Kati Piri og Robert Biedroń, for S&D-Gruppen, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu og Hilde Vautmans, for Gruppen Renew, Viola Von Cramon Taubadel og Hannah Neumann, for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski og Jadwiga Wiśniewska, for ECR-Gruppen, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst og Silvia Modig om de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Hviderusland, navnlig mordet på Raman Bandarenka (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019
Betænkning om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Clare Daly (A9-0226/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Afskaffelse af told på visse varer ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afskaffelse af told på visse varer [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA;

—   Abortrettigheder i Polen
Forslag til beslutning B9-0373/2020/REV;

—   Revision af EU's handelspolitik
Forslag til beslutning B9-0370/2020.

Afstemningen ville være åben til kl. 11.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 13.

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik