Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

5. Πρώτη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν τα εξής:

—   Οι συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και ειδικότερα η δολοφονία του Raman Bandarenka
Κοινή πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 και B9-0393/2020, των Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari και Ioan Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri και Robert Biedroń, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Viola Von Cramon Taubadel και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst και Silvia Modig, σχετικά με τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και ειδικότερα τη δολοφονία του Raman Bandarenka (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε τελική ψηφοφορία σχετικά με τα εξής:

—   Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Clare Daly (A9-0226/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν τα εξής:

—   Kατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A9-0217/2020)·

—   Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - επιτροπή INTA·

—   Το δικαίωμα στην άμβλωση στην Πολωνία
Πρόταση ψηφίσματος B9-0373/2020/REV·

—   Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ
Πρόταση ψηφίσματος B9-0370/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 11.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 13.00.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου