Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 8k
Czwartek, 26 listopada 2020 r. - Bruksela

5. Pierwsza część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następującego dokumentu:

—   Trwające łamanie praw człowieka na Białorusi, w szczególności morderstwo Ramana Bandarenki
Wspólny projekt rezolucji, zastępujący projekty rezulucji B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 i B9-0393/2020, który złożyli, zgodnie z art. 144 ust. 5 i art.132 ust. 4 Regulaminu: Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari i Ioan Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Robert Biedroń, w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon Taubadel i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst i Silvia Modig, w sprawie trwającego łamania praw człowieka na Białorusi, w szczególności morderstwa Ramana Bandarenki (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Parlament przystąpi do głosowania końcowego nad następującym tekstem:

—   Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019
Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Clare Daly (A9-0226/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Zniesienie ceł na niektóre produkty ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia ceł na niektóre produkty [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - komisja INTA;

—   Prawo do aborcji w Polsce
Projekt rezolucji B9-0373/2020/REV;

—   Przegląd unijnej polityki handlowej
Projekt rezolucji B9-0370/2020.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 11.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności