Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 7k
Štvrtok, 26. novembra 2020 - Brusel

5. Prvé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Pokračujúce porušovanie ľudských práv v Bielorusku, najmä vražda Ramana Bandarenku
Návrh spoločného uznesenia, ktorý v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku namiesto návrhov uznesenia B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 a B9-0393/2020 predložili Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari a Ioan Rareş Bogdan, v mene skupiny PPE, Kati Piri a Robert Biedroń, v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Viola Von Cramon Taubadel a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski a Jadwiga Wiśniewska, v mene skupiny ECR, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst a Silvia Modig, o pokračujúcom porušovaní ľudských práv v Bielorusku, najmä vražde Ramana Bandarenku (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Parlament pristúpil k záverečnému hlasovaniu o týchto dokumentoch:

—   Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019
Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019 [2019/2199(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Clare Daly (A9-0226/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Odstránenie ciel na určité výrobky ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o odstránení ciel na určité výrobky [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - výbor INTA;

—   Právo na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku
Návrh uznesenia B9-0373/2020/REV;

—   Preskúmanie obchodnej politiky EÚ
Návrh uznesenia B9-0370/2020.

Hlasovať je možné do 11.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 13.00 h.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia