Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 8k
Torsdagen den 26 november 2020 - Bryssel

5. Första omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

—   De fortsatta människorättskränkningarna i Belarus, särskilt mordet på Raman Bandarenka
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, ersätter resolutionsförslagen B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 och B9-0393/2020, från Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari och Ioan Rareş Bogdan, för PPE-gruppen, Kati Piri och Robert Biedroń, för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Viola Von Cramon Taubadel och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst och Silvia Modig, sur les violations répétées des droits de l’homme en Biélorussie, en particulier l’assassinat de Roman Bondarenko (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019
Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Clare Daly (A9-0226/2020).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

—   Avskaffande av tullar på vissa produkter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avskaffande av tullar på vissa produkter [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA-utskottet;

—   Aborträtten i Polen
Resolutionsförslag B9-0373/2020/REV;

—   Översyn av EU:s handelspolitik
Resolutionsförslag B9-0370/2020.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 11.00.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 13.00.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy