Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Четвъртък, 26 ноември 2020 г. - Брюксел

13. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 63, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (EС) № 600/2014, (EС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/EС и (ЕС) 2017/1132 - приета от Съвета на 17 ноември 2020 г. (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своята позиция, започва да тече от утре, 27 ноември 2020 г.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност