Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 26. novembra 2020 - Brusel

13. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 63 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) č. 806/2014 a (EÚ) 2015/2365 a smerníc 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EÚ a (EÚ) 2017/1132 – odôvodnené stanovisko Rady – prijaté Radou 17. novembra 2020 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
predložené gestorskému výboru: ECON

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozície preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 27. novembra 2020.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia