Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 14k
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

14. Δεύτερη ψηφοφορία
CRE

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

—   Η επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα η υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni
Κοινή πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0375/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 και B9-0381/2020, των Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Peter van Dalen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík και Ioan-Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karin Karlsbro, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos και Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Salima Yenbou και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Εμμανουήλ Φράγκος, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα την υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni (2020/2880(RSP)) (RC-B9-0375/2020

—   Η κατάσταση στην Αιθιοπία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 και B9-0388/2020 των Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, David Lega, Luděk Niedermayer, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík και Ioan-Rareş Bogdan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Hannah Neumann και Katrin Langensiepen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Εμμανουήλ Φράγκος, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία (2020/2881(RSP)) (RC-B9-0383/2020

—   Οι συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και ειδικότερα η δολοφονία του Raman Bandarenka
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0389/2020·

—   Κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0355/2020·

—   Kατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A9-0217/2020

—   Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - επιτροπή INTA·

—   Προσωρινά μέτρα ως προς τον φόρο προστιθέμενης αξίας για εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη νόσο COVID-19 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - επιτροπή ECON·

—   Το δικαίωμα στην άμβλωση στην Πολωνία
Προτάσεις ψηφίσματος B9-0372/2020/REV και B9-0373/2020/REV·

—   Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ
Πρόταση ψηφίσματος B9-0370/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 16.30.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.50.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου