Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 11k
Torsdagen den 26 november 2020 - Bryssel

14. Andra omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

—   Den försämrade människorättssituationen i Algeriet, särskilt fallet med journalisten Khaled Drareni
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, ersätter resolutionsförslag B9-0375/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 och B9-0381/2020, från Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Peter van Dalen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, för S&D-gruppen, Karin Karlsbro, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos och Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Salima Yenbou och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen, Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om den försämrade människorättssituationen i Algeriet, särskilt fallet med journalisten Khaled Drareni (2020/2880(RSP)) (RC-B9-0375/2020);

—   Situationen i Etiopien
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, ersätter resolutionsförslag B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 och B9-0388/2020 från Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Luděk Niedermayer, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen, Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, Hannah Neumann och Katrin Langensiepen, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen, Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Etiopien (2020/2881(RSP)) (RC-B9-0383/2020);

—   De fortsatta människorättskränkningarna i Belarus, särskilt mordet på Raman Bandarenka
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0389/2020;

—   Ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0355/2020;

—   Avskaffande av tullar på vissa produkter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avskaffande av tullar på vissa produkter [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA-utskottet;

—   Covid-19-pandemin: tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - ECON-utskottet;

—   Aborträtten i Polen
Resolutionsförslag B9-0372/2020/REV och B9-0373/2020/REV;

—   Översyn av EU:s handelspolitik
Resolutionsförslag B9-0370/2020.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.00.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 16.30.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.50.)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy