Seznam 
Zápis
XML 137kPDF 262kWORD 73k
Čtvrtek, 26. listopadu 2020 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Farmaceutická strategie pro Evropu (rozprava)
 5.První hlasování
 6.Farmaceutická strategie pro Evropu (pokračování rozpravy)
 7.Odstranění cel na určité produkty ***I (rozprava)
 8.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
8.1.Zhoršující se situace v oblasti lidských práv v Alžírsku, zejména případ novináře Chálida Dráriního
  
8.2.Situace v Etiopii
  
8.3.Pokračující porušování lidských práv v Bělorusku, zejména vražda Ramana Bandarenky
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Oznámení výsledků hlasování
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Sdělení předsednictví
 13.Postoj Rady v 1. čtení
 14.Druhé hlasování
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Oznámení výsledků hlasování
 17.Vysvětlení hlasování
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 19.Petice
 20.Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)
 21.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu
 22.Změna názvů zpráv vypracovaných z vlastního podnětu
 23.Postup souhlasu (článek 105 jednacího řádu)
 24.Předložení dokumentů
 25.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 26.Termín příštího dílčího zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 28.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:31.


2. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2020)0324)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 17)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Námitka vůči prováděcímu aktu: olovo v brocích v mokřadech nebo kolem nich
Návrh usnesení B9-0365/2020

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 18)

Účinné látky včetně chlortoluronu
Návrh usnesení B9-0367/2020

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0325)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 19)

Karbendazim pro použití v určitých biocidních přípravcích
Návrh usnesení B9-0366/2020

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0326)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 20)

Bilance evropských voleb
Zpráva o bilanci evropských voleb [2020/2088(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0327)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 21)

Rostoucí napětí ve Varoši po nezákonných aktivitách Turecka a potřeba bezodkladného obnovení rozhovorů
Společný návrh usnesení RC-B9-0355/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0332)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 26)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 8:34.)


3. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 8:47.


4. Farmaceutická strategie pro Evropu (rozprava)

Prohlášení Komise: Farmaceutická strategie pro Evropu (2020/2878(RSP))

Stella Kyriakides (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Dolors Montserrat za skupinu PPE, Heléne Fritzon za skupinu S&D, Véronique Trillet-Lenoir za skupinu Renew, Joëlle Mélin za skupinu ID, Kim Van Sparrentak za skupinu Verts/ALE, Joanna Kopcińska za skupinu ECR, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezařazený poslanec, Cindy Franssen, Jytte Guteland, Jan Huitema, Marco Dreosto, Tilly Metz, Beata Kempa, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Jutta Paulus, Marc Botenga, Mislav Kolakušić, Sunčana Glavak a Christel Schaldemose.

(pokračování rozpravy: bod 6 zápisu ze dne 26.11.2020)


5. První hlasování

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Pokračující porušování lidských práv v Bělorusku, zejména vražda Ramana Bandarenky
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari a Ioan Rareş Bogdan za skupinu PPE, Kati Piri a Robert Biedroń za skupinu S&D, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans za skupinu Renew, Viola Von Cramon Taubadel a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst a Silvia Modig a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 a B9-0393/2020, o pokračujícím porušování lidských práv v Bělorusku, zejména o vraždě Ramana Bandarenky (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Parlament hlasoval v konečném hlasování:

—   Stav základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019
Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Clare Daly (A9-0226/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Odstranění cel na určité produkty ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění cel na určité produkty [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - výbor INTA;

—   Právo na umělé přerušení těhotenství v Polsku
Návrh usnesení B9-0373/2020/REV;

—   Přezkum obchodní politiky EU
Návrh usnesení B9-0370/2020.

Hlasovat bylo možné do 11:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 13:00.


6. Farmaceutická strategie pro Evropu (pokračování rozpravy)

Prohlášení Komise: Farmaceutická strategie pro Evropu (2020/2878(RSP))

(začátek rozpravy: bod 4 zápisu ze dne 26.11.2020)

Vystoupili: João Ferreira, Cristian-Silviu Buşoi, César Luena, Adam Jarubas, Romana Jerković, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Christophe Hansen, Bartosz Arłukowicz, Marlene Mortler, Tomislav Sokol a Alexander Bernhuber.

Vystoupila Stella Kyriakides (členka Komise).

Rozprava skončila.


7. Odstranění cel na určité produkty ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění cel na určité produkty [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0217/2020)

Bernd Lange uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

Vystoupil Valdis Dombrovskis (výkonný místopředseda Komise).

Vystoupili: Danuta Maria Hübner za skupinu PPE, Pedro Silva Pereira za skupinu S&D, Liesje Schreinemacher za skupinu Renew, Maximilian Krah za skupinu ID, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Geert Bourgeois za skupinu ECR, Emmanuel Maurel za skupinu GUE/NGL, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Danilo Oscar Lancini, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Angelo Ciocca a Gabriel Mato.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10 zápisu ze dne 26.11.2020 (pozměňovací návrhy); bod 16 zápisu ze dne 26.11.2020 (konečné hlasování).

Předsedající oznámila, že předseda obdržel písemnou žádost týkající se procesní námitky.

Vystoupila Assita Kanko.


8. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 21 zápisu ze dne 25.11.2020.)


8.1. Zhoršující se situace v oblasti lidských práv v Alžírsku, zejména případ novináře Chálida Dráriního

Návrhy usnesení B9-0375/2020, B9-0376/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 a B9-0381/2020 (2020/2880(RSP))

Marisa Matias, Salima Yenbou, Nacho Sánchez Amor, Joachim Stanisław Brudziński, Karin Karlsbro a Peter van Dalen uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Christian Sagartz za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Katalin Cseh za skupinu Renew, Mounir Satouri za skupinu Verts/ALE, Charlie Weimers za skupinu ECR, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler a Robert Hajšel.

Vystoupil Janez Lenarčič (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14 zápisu ze dne 26.11.2020.


8.2. Situace v Etiopii

Návrhy usnesení B9-0382/2020, B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 a B9-0388/2020 (2020/2881(RSP))

Lars Patrick Berg, Miguel Urbán Crespo, Carlos Zorrinho, Katrin Langensiepen, Assita Kanko, Jan-Christoph Oetjen a Željana Zovko uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Hannes Heide za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu Renew, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Evin Incir a Nicolae Ştefănuță.

Vystoupil Janez Lenarčič (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14 zápisu ze dne 26.11.2020.


8.3. Pokračující porušování lidských práv v Bělorusku, zejména vražda Ramana Bandarenky

Návrhy usnesení B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 a B9-0393/2020 (2020/2882(RSP))

Viola Von Cramon-Taubadel, Robert Biedroń, Dace Melbārde, Petras Auštrevičius a Miriam Lexmann uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Andrius Kubilius za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Nicola Beer za skupinu Renew, Markéta Gregorová za skupinu Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński za skupinu ECR, Manu Pineda za skupinu GUE/NGL, Andrzej Halicki, Robert Hajšel, Charles Goerens, Heidi Hautala, Helmut Scholz, Isabel Wiseler-Lima, Jakop G. Dalunde a Radosław Sikorski.

Vystoupil Janez Lenarčič (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5 zápisu ze dne 26.11.2020 (pozměňovací návrhy); bod 14 zápisu ze dne 26.11.2020 (konečné hlasování).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:36.)


9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:00.


10. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Pokračující porušování lidských práv v Bělorusku, zejména vražda Ramana Bandarenky
Společný návrh usnesení RC-B9-0389/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0331)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 25)

Stav základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019
Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Clare Daly (A9-0226/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0328)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 22)

Odstranění cel na určité produkty ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění cel na určité produkty [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 27)

Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - výbor INTA

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0334)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 28)

Právo na umělé přerušení těhotenství v Polsku
Návrh usnesení B9-0373/2020/REV

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0336)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 30)

Přezkum obchodní politiky EU
Návrh usnesení B9-0370/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0337)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 31)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:04.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:47.


12. Sdělení předsednictví

Předseda, že poté, co byly výbory DEVE a BUDG konzultovány v souladu s článkem 234 finančního nařízení, předaly svůj společný postoj k prodloužení tohoto svěřenského fondu:

—   Nouzový svěřenský fond EU pro Afriku, jehož doba trvání skončí dnem 31. prosince 2020.

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the EU Emergency Trust Fund for Africa established on 12 November 2015 and set to expire on 31 December 2020) (Tento dokument je k dispozici pouze v angličtině.).

Pokud politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepředloží do 24 hodin od jeho oznámení námitku, bude tento společný postoj oficiálně předán Evropské komisi.


13. Postoj Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 63 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132 - přijatý Radou dne 17. listopadu 2020 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
předáno příslušnému výboru: ECON

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postoje začne běžet zítra, dne 27. listopadu 2020.


14. Druhé hlasování

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

—   Zhoršující se situace v oblasti lidských práv v Alžírsku, zejména případ novináře Chálida Dráriního
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Peter van Dalen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík a Ioan-Rareş Bogdan za skupinu PPE, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor za skupinu S&D, Karin Karlsbro, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos a Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans za skupinu Renew, Salima Yenbou a Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0375/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 a B9-0381/2020, o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Alžírsku, zejména případu novináře Chálida Dráriního (2020/2880(RSP)) (RC-B9-0375/2020);

—   Situace v Etiopii
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu předložili Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Luděk Niedermayer, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík a Ioan-Rareş Bogdan za skupinu PPE, Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew, Hannah Neumann a Katrin Langensiepen za skupinu Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL a Fabio Massimo Castaldo a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 a B9-0388/2020, o situaci v Etiopii (2020/2881(RSP)) (RC-B9-0383/2020);

—   Pokračující porušování lidských práv v Bělorusku, zejména vražda Ramana Bandarenky
Společný návrh usnesení RC-B9-0389/2020;

—   Rostoucí napětí ve Varoši po nezákonných aktivitách Turecka a potřeba bezodkladného obnovení rozhovorů
Společný návrh usnesení RC-B9-0355/2020;

—   Odstranění cel na určité produkty ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění cel na určité produkty [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - výbor INTA;

—   Dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty na očkovací látky proti COVID-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - výbor ECON;

—   Právo na umělé přerušení těhotenství v Polsku
Návrhy usnesení B9-0372/2020/REV a B9-0373/2020/REV;

—   Přezkum obchodní politiky EU
Návrh usnesení B9-0370/2020.

Hlasovat bylo možné do 15:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 16:30.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:50.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

15. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 16:32.


16. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Zhoršující se situace v oblasti lidských práv v Alžírsku, zejména případ novináře Chálida Dráriního
Společný návrh usnesení RC-B9-0375/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0329)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 23)

(Návrh usnesení B9-0376/2020 se nebere v potaz.)

Situace v Etiopii
Společný návrh usnesení RC-B9-0383/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0330)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 24)

(Návrh usnesení B9-0382/2020 se nebere v potaz.)

Pokračující porušování lidských práv v Bělorusku, zejména vražda Ramana Bandarenky
Společný návrh usnesení RC-B9-0389/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0331)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 25)

Rostoucí napětí ve Varoši po nezákonných aktivitách Turecka a potřeba bezodkladného obnovení rozhovorů
Společný návrh usnesení RC-B9-0355/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0332)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 26)

(Návrh usnesení B9-0356/2020 se nebere v potaz.)

Odstranění cel na určité produkty ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění cel na určité produkty [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2020)0333)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 27)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - výbor INTA

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2020)0334)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 28)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty na očkovací látky proti COVID-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - výbor ECON

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2020)0335)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 29)

Právo na umělé přerušení těhotenství v Polsku
Návrh usnesení B9-0373/2020/REV

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0336)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 30)

(Návrh usnesení B9-0372/2020/REV se nebere v potaz.)

Přezkum obchodní politiky EU
Návrh usnesení B9-0370/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0337)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 31)


17. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


18. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


19. Petice

Petice č. 1089-20 až 1238-20 byly dne 26. listopadu 2020 zapsány do rejstříku a předány příslušnému výboru podle čl. 226 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Předseda oznámil, že dne 26. listopadu 2020 zaslal v souladu s ustanoveními čl. 226 odst. 15 jednacího řádu příslušnému výboru petice, které Evropský parlament obdržel od fyzických nebo právnických osob, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


20. Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18. listopadu 2020)

výbor EMPL

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2021 (2020/2244(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 57 jednacího řádu), CULT)

výbor ITRE

- Evropská vodíková strategie (2020/2242(INI))
(stanovisko: ENVI (článek 57 jednacího řádu), TRAN (článek 57 jednacího řádu))

- Evropská strategie pro integraci energetického systému (2020/2241(INI))
(stanovisko: ENVI, TRAN (článek 57 jednacího řádu))


21. Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 46 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. října 2020)

výbor AFCO

- Změna aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách podle čl. 223 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2020/2220(INL))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18. listopadu 2020)

výbor CONT

- Ochrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2019 (2020/2246(INI))

- Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019 (2020/2245(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor EMPL

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2021 (2020/2244(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 57 jednacího řádu), CULT)

výbor CULT

- Evropský prostor vzdělávání: sdílený holistický přístup ke vzdělávání, dovednostem a kompetencím (2020/2243(INI))

výbor ITRE

- Evropská vodíková strategie (2020/2242(INI))
(stanovisko: ENVI (článek 57 jednacího řádu), TRAN (článek 57 jednacího řádu))

- Evropská strategie pro integraci energetického systému (2020/2241(INI))
(stanovisko: ENVI, TRAN (článek 57 jednacího řádu))

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. října 2020)

výbor ECON

- Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2020 (2020/2223(INI))
(stanovisko: IMCO)

výbor CONT

- Hodnocení preventivních opatření k zamezení korupci, neoprávněným výdajům a zneužívání finančních prostředků EU a členských států v případě fondů pro mimořádné události a ve výdajových oblastech týkajících se řešení krizí (2020/2222(INI))
(stanovisko: LIBE)

- Dopad organizované trestné činnosti na vlastní zdroje EU a na zneužívání finančních prostředků EU se zvláštním důrazem na sdílené řízení (2020/2221(INI))
(stanovisko: EMPL, AGRI, LIBE)


22. Změna názvů zpráv vypracovaných z vlastního podnětu

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18. listopadu 2020)

výbor AFET

Nový název: Zpráva o zprávách Komise o Albánii za roky 2019–2020 (2019/2170(INI))

Nový název: Zpráva o zprávách Komise o Bosně a Hercegovině za roky 2019–2020 (2019/2171(INI))

Nový název: Zpráva o zprávách Komise o Kosovu za roky 2019–2020 (2019/2172(INI))

Nový název: Zpráva o zprávách Komise o Černé Hoře za roky 2019–2020 (2019/2173(INI))

Nový název: Zpráva o zprávách Komise o Severní Makedonii za roky 2019–2020 (2019/2174(INI))

Nový název: Zpráva o zprávách Komise o Srbsku za roky 2019–2020 (2019/2175(INI))

Nový název: Zpráva o zprávách Komise o Turecku za období 2019–2020 (2019/2176(INI))


23. Postup souhlasu (článek 105 jednacího řádu)

Zprávy obsahující návrh nelegislativního usnesení v rámci postupu souhlasu (čl. 105 odst. 2 jednacího řádu)

(V návaznosti na oznámení Konference předsedů výborů ze dne 5. října 2020)

výbor INTA

- Návrh rozhodnutí o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Honduraskou republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (2020/0157M(NLE) - 2020/0157(NLE))
(stanovisko: DEVE)


24. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Komise zmocňuje hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
předáno příslušnému výboru: BUDG

2) poslanci

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o sledování rozvojové pomoci a zprávě Evropského účetního dvora o pomoci Keni (B9-0344/2020)
předáno příslušnému výboru: DEVE

- Christine Anderson a Gianantonio Da Re. Návrh usnesení o odsouzení islamistických útoků, ochraně svobody projevu a pojmenování ulice po Samuelovi Patym (B9-0345/2020)
předáno příslušnému výboru: LIBE


25. Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů

Zápis z tohoto denního zasedání a zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 23. listopadu 2020, 24. listopadu 2020 a 25. listopadu 2020, budou předloženy Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


26. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 14. do 17. prosince 2020.


27. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 16:34.


28. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Didier Geoffroy, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Omluven/a:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí