Indeks 
Protokol
XML 135kPDF 266kWORD 72k
Torsdag den 26. november 2020 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Lægemiddelstrategi for Europa (forhandling)
 5.Første afstemningsrunde
 6.Lægemiddelstrategi for Europa (fortsat forhandling)
 7.Afskaffelse af told på visse varer ***I (forhandling)
 8.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Forværringen af menneskerettighedssituationen i Algeriet, navnlig sagen om journalist Khaled Drareni
  8.2.Situationen i Etiopien
  8.3.De fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Hviderusland, navnlig mordet på Raman Bandarenka
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Meddelelse fra formanden
 13.Rådets førstebehandlingsholdning
 14.Anden afstemningsrunde
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 17.Stemmeforklaringer
 18.Stemmerettelser og -intentioner
 19.Andragender
 20.Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)
 21.Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger
 22.Ændring af titler på initiativbetænkninger
 23.Godkendelsesprocedure (forretningsordenens artikel 105)
 24.Modtagne dokumenter
 25.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 26.Tidspunkt for næste mødeperiode
 27.Hævelse af mødet
 28.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.31.


2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Anvendelse af Unionens toldkontingenter og andre importkontingenter ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af Unionens toldkontingenter og andre importkontingenter [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0324)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 17)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Blyhagl i eller omkring vådområder
Forslag til beslutning B9-0365/2020

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 18)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Aktivstoffer, herunder chlorotoluron
Forslag til beslutning B9-0367/2020

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0325)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 19)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Carbendazim til anvendelse i biocidholdige produkter
Forslag til beslutning B9-0366/2020

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0326)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 20)

Status over valget til Europa-Parlamentet
Betænkning om status over valget til Europa-Parlamentet [2020/2088(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0327)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 21)

Voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0355/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0332)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 26)

(Mødet afbrudt kl. 08.34.)


3. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 08.47.


4. Lægemiddelstrategi for Europa (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Lægemiddelstrategi for Europa (2020/2878(RSP))

Stella Kyriakides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Dolors Montserrat for PPE-Gruppen, Heléne Fritzon for S&D-Gruppen, Véronique Trillet-Lenoir for Renew-Gruppen, Joëlle Mélin for ID-Gruppen, Kim Van Sparrentak for Verts/ALE-Gruppen, Joanna Kopcińska for ECR-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, løsgænger, Cindy Franssen, Jytte Guteland, Jan Huitema, Marco Dreosto, Tilly Metz, Beata Kempa, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Jutta Paulus, Marc Botenga, Mislav Kolakušić, Sunčana Glavak og Christel Schaldemose.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 6 i protokollen af 26.11.2020)


5. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   De fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Hviderusland, navnlig mordet på Raman Bandarenka
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, i forretningsordenen til erstatning for beslutningsforslag B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 og B9-0393/2020 af Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari og Ioan Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen, Kati Piri og Robert Biedroń, for S&D-Gruppen, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu og Hilde Vautmans, for Gruppen Renew, Viola Von Cramon Taubadel og Hannah Neumann, for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski og Jadwiga Wiśniewska, for ECR-Gruppen, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst og Silvia Modig om de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Hviderusland, navnlig mordet på Raman Bandarenka (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019
Betænkning om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Clare Daly (A9-0226/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Afskaffelse af told på visse varer ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afskaffelse af told på visse varer [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA;

—   Abortrettigheder i Polen
Forslag til beslutning B9-0373/2020/REV;

—   Revision af EU's handelspolitik
Forslag til beslutning B9-0370/2020.

Afstemningen ville være åben til kl. 11.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 13.


6. Lægemiddelstrategi for Europa (fortsat forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Lægemiddelstrategi for Europa (2020/2878(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 4 i protokollen af 26.11.2020)

Talere: João Ferreira, Cristian-Silviu Buşoi, César Luena, Adam Jarubas, Romana Jerković, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Christophe Hansen, Bartosz Arłukowicz, Marlene Mortler, Tomislav Sokol og Alexander Bernhuber.

Taler: Stella Kyriakides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


7. Afskaffelse af told på visse varer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afskaffelse af told på visse varer [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A9-0217/2020)

Bernd Lange forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand

Taler: Valdis Dombrovskis (Ledende næstformand i Kommissionen).

Talere: Danuta Maria Hübner for PPE-Gruppen, Pedro Silva Pereira for S&D-Gruppen, Liesje Schreinemacher for Renew-Gruppen, Maximilian Krah for ID-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Geert Bourgeois for ECR-Gruppen, Emmanuel Maurel for GUE/NGL-Gruppen, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Danilo Oscar Lancini, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Angelo Ciocca og Gabriel Mato.

Taler: Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10 i protokollen af 26.11.2020 (ændringsforslag); punkt 16 i protokollen af 26.11.2020 (endelig afstemning).

Formanden meddelte, at Parlamentets formand havde modtaget en skriftlig anmodning om bemærkninger til forretningsordenen.

Taler: Assita Kanko.


8. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 21 i protokollen af 25.11.2020).


8.1. Forværringen af menneskerettighedssituationen i Algeriet, navnlig sagen om journalist Khaled Drareni

Forslag til beslutning B9-0375/2020, B9-0376/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 og B9-0381/2020 (2020/2880(RSP))

Marisa Matias, Salima Yenbou, Nacho Sánchez Amor, Joachim Stanisław Brudziński, Karin Karlsbro og Peter van Dalen forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Christian Sagartz for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Katalin Cseh for Renew-Gruppen, Mounir Satouri for Verts/ALE-Gruppen, Charlie Weimers for ECR-Gruppen, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler og Robert Hajšel.

Taler: Janez Lenarčič (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Marcel KOLAJA
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14 i protokollen af 26.11.2020.


8.2. Situationen i Etiopien

Forslag til beslutning B9-0382/2020, B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 og B9-0388/2020 (2020/2881(RSP))

Lars Patrick Berg, Miguel Urbán Crespo, Carlos Zorrinho, Katrin Langensiepen, Assita Kanko, Jan-Christoph Oetjen og Željana Zovko forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Hannes Heide for S&D-Gruppen, Charles Goerens for Renew-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Evin Incir og Nicolae Ştefănuță.

Taler: Janez Lenarčič (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14 i protokollen af 26.11.2020.


8.3. De fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Hviderusland, navnlig mordet på Raman Bandarenka

Forslag til beslutning B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 og B9-0393/2020 (2020/2882(RSP))

Viola Von Cramon-Taubadel, Robert Biedroń, Dace Melbārde, Petras Auštrevičius og Miriam Lexmann forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Andrius Kubilius for PPE-Gruppen, Jytte Guteland for S&D-Gruppen, Nicola Beer for Renew-Gruppen, Markéta Gregorová for Verts/ALE-Gruppen, Joachim Stanisław Brudziński for ECR-Gruppen, Manu Pineda for GUE/NGL-Gruppen, Andrzej Halicki, Robert Hajšel, Charles Goerens, Heidi Hautala, Helmut Scholz, Isabel Wiseler-Lima, Jakop G. Dalunde og Radosław Sikorski.

Taler: Janez Lenarčič (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5 i protokollen af 26.11.2020 (ændringsforslag); punkt 14 i protokollen af 26.11.2020 (endelig afstemning).

(Mødet afbrudt kl. 12.36)


9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.00.


10. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

De fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Hviderusland, navnlig mordet på Raman Bandarenka
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0389/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0331)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 25)

Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019
Betænkning om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Clare Daly (A9-0226/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0328)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 22)

Afskaffelse af told på visse varer ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afskaffelse af told på visse varer [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 27)

Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0334)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 28)

Abortrettigheder i Polen
Forslag til beslutning B9-0373/2020/REV

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0336)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 30)

Revision af EU's handelspolitik
Forslag til beslutning B9-0370/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0337)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 31)

(Mødet afbrudt kl. 13.04.)


FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.47.


12. Meddelelse fra formanden

Formanden meddelte, at DEVE og BUDG efter deres høring i overensstemmelse med artikel 234 i finansforordningen havde fremsendt deres fælles holdning om forlængelsen af en trustfond, nemlig:

—   EU's Nødtrustfond for Afrika, der udløber den 31. december 2020.

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the EU Emergency Trust Fund for Africa established on 12 November 2015 and set to expire on 31 December 2020) (Dette dokument findes kun på engelsk).

Såfremt hverken en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, havde gjort indsigelse senest 24 timer efter meddelelsen af denne fælles holdning, vil den blive officielt fremsendt til Kommissionen.


13. Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 63, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdning, grundene til Rådets holdning samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 og (EU) 2015/2365 samt direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2007/36/EF, 2014/59/EU og (EU) 2017/1132 – Vedtaget af Rådet den 17. november 2020 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
henvist til kor. udv.: ECON

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra i morgen, den 27. november 2020.


14. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   Forværringen af menneskerettighedssituationen i Algeriet, navnlig sagen om journalist Khaled Drareni
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, til erstatning for beslutningsforslag B9-0375/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 og B9-0381/2020 af Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Peter van Dalen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík og Ioan-Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, for S&D-Gruppen, Karin Karlsbro, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos og Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, for Gruppen Renew, Salima Yenbou og Hannah Neumann, for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski og Jadwiga Wiśniewska, for ECR-Gruppen, Marisa Matias, for GUE/NGL-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo om den stadig forværrede menneskerettighedssituation i Algeriet, navnlig sagen om journalisten Khaled Drareni (2020/2880(RSP)) (RC-B9-0375/2020);

—   Situationen i Etiopien
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4, til erstatning for beslutningsforslag B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 og B9-0388/2020 af Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Luděk Niedermayer, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík og Ioan-Rareş Bogdan, for PPE-Gruppen, Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans og Marie-Pierre Vedrenne, for Gruppen Renew, Hannah Neumann og Katrin Langensiepen, for Verts/ALE-Gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski og Jadwiga Wiśniewska, for ECR-Gruppen, Miguel Urbán Crespo, for GUE/NGL-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo om situationen i Etiopien (2020/2881(RSP)) RC-B9-0383/2020;

—   De fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Hviderusland, navnlig mordet på Raman Bandarenka
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0389/2020;

—   Voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0355/2020;

—   Afskaffelse af told på visse varer ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afskaffelse af told på visse varer [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA;

—   Midlertidige foranstaltninger vedrørende merværdiafgift på covid-19-vacciner og -medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som følge af covid-19-pandemien *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - ECON;

—   Abortrettigheder i Polen
Forslag til beslutning B9-0372/2020/REV og B9-0373/2020/REV;

—   Revision af EU's handelspolitik
Forslag til beslutning B9-0370/2020.

Afstemningen ville være åben til kl. 15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 16.30.

(Mødet udsat kl. 13.50.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

15. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 16.32.


16. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Forværringen af menneskerettighedssituationen i Algeriet, navnlig sagen om journalist Khaled Drareni
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0375/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0329)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 23)

(Forslag til beslutning B9-0376/2020 bortfaldt).

Situationen i Etiopien
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0383/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0330)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 24)

(Forslag til beslutning B9-0382/2020 bortfaldt).

De fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Hviderusland, navnlig mordet på Raman Bandarenka
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0389/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0331)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 25)

Voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0355/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0332)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 26)

(Forslag til beslutning B9-0356/2020 bortfaldt).

Afskaffelse af told på visse varer ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om afskaffelse af told på visse varer [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0333)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 27)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0334)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 28)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende merværdiafgift på covid-19-vacciner og -medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som følge af covid-19-pandemien *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - ECON

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0335)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 29)

Abortrettigheder i Polen
Forslag til beslutning B9-0373/2020/REV

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0336)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 30)

(Forslag til beslutning B9-0372/2020/REV bortfaldt).

Revision af EU's handelspolitik
Forslag til beslutning B9-0370/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0337)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 31)


17. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


18. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


19. Andragender

Andragenderne fra nr. 1089-20 til nr. 1238-20 var blevet optaget i registret den 26. november 2020 og var blevet henvist til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 9 og 10.

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 226, stk. 15, den 26. november 2020 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


20. Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 57)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 18. november 2020)

EMPL

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2021 (2020/2244(INI))
(rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 57), CULT)

ITRE

- En europæisk strategi for brint (2020/2242(INI))
(rådg.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57))

- En europæisk strategi for energisystemintegration (2020/2241(INI))
(rådg.udv.: ENVI, TRAN (forretningsordenens artikel 57))


21. Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 46)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22. oktober 2020)

AFCO

- Ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 223, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2020/2220(INL))

Afgørelser om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 18. november 2020)

CONT

- Beskyttelse af EU's finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsrapport 2019 (2020/2246(INI))

- Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019 (2020/2245(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

EMPL

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2021 (2020/2244(INI))
(rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 57), CULT)

CULT

- Det europæiske uddannelsesområde: en fælles holistisk tilgang til uddannelse, færdigheder og kompetencer (2020/2243(INI))

ITRE

- En europæisk strategi for brint (2020/2242(INI))
(rådg.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57))

- En europæisk strategi for energisystemintegration (2020/2241(INI))
(rådg.udv.: ENVI, TRAN (forretningsordenens artikel 57))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 22. oktober 2020)

ECON

- Konkurrencepolitik – årlig beretning 2020 (2020/2223(INI))
(rådg.udv.: IMCO)

CONT

- Evaluering af forebyggende foranstaltninger til undgåelse af korruption, regelstridige udgifter og misbrug af EU-midler og nationale midler i forbindelse med nødfonde og kriserelaterede udgiftsområder (2020/2222(INI))
(rådg.udv.: LIBE)

- Organiseret kriminalitets indvirkning på EU's egne indtægter og på misbrug af EU-midler med særlig fokus på delt forvaltning (2020/2221(INI))
(rådg.udv.: EMPL, AGRI, LIBE)


22. Ændring af titler på initiativbetænkninger

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 18. november 2020)

udvalg AFET

Ny titel: Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Albanien (2019/2170(INI))

Ny titel: Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Bosnien-Hercegovina (2019/2171(INI))

Ny titel: Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Kosovo (2019/2172(INI))

Ny titel: Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Montenegro (2019/2173(INI))

Ny titel: Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Nordmakedonien (2019/2174(INI))

Ny titel: Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Serbien (2019/2175(INI))

Ny titel: Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Tyrkiet (2019/2176(INI))


23. Godkendelsesprocedure (forretningsordenens artikel 105)

Betænkninger, der indeholder et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning (godkendelsesprocedure) (forretningsordenens artikel 105, stk. 2)

(jf. Udvalgsformandskonferencens meddelelse af 5. oktober 2020)

INTA

- Afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Honduras om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træprodukter til Den Europæiske Union (2020/0157M(NLE) - 2020/0157(NLE))
(rådg.udv.: DEVE)


24. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at stemme for kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
henvist til kor. udv.: BUDG

2) fra medlemmerne

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om overvågning af udviklingsbistanden og Den Europæiske Revisionsrets beretning om bistand til Kenya (B9-0344/2020)
henvist til kor. udv.: DEVE

- Christine Anderson og Gianantonio Da Re. Forslag til beslutning om fordømmelse af islamistiske angreb, forsvar af ytringsfriheden og navngivning af en gade efter Samuel Paty (B9-0345/2020)
henvist til kor. udv.: LIBE


25. Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster

Protokollen fra dette møde og protokollerne fra møderne den 23. november 2020, den 24. november 2020 og den 25. november 2020 ville blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af det følgende møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de tekster, der var blevet vedtaget under den indeværende mødeperiode, allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


26. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 14. december 2020 - 17. december 2020.


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 16.34.


28. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Didier Geoffroy, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Fritaget:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik