Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 136kPDF 257kWORD 72k
Torstai 26. marraskuuta 2020 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Istunnon jatkaminen
 4.EU:n lääkestrategia (keskustelu)
 5.Ensimmäiset äänestykset
 6.EU:n lääkestrategia (jatkoa keskustelulle)
 7.Tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistaminen ***I (keskustelu)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
8.1.Algerian heikentyvä ihmisoikeustilanne, erityisesti toimittaja Khaled Drarenin tapaus
  
8.2.Etiopian tilanne
  
8.3.Jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset Valko-Venäjällä, erityisesti Raman Bandarenkan murha
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestystulosten ilmoittaminen
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Puhemiehen ilmoitus
 13.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 14.Toiset äänestykset
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Äänestystulosten ilmoittaminen
 17.Äänestysselitykset
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 19.Vetoomukset
 20.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
 21.Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 22.Valiokunta-aloitteisten mietintöjen otsikon muuttaminen
 23.Hyväksyntämenettely (työjärjestyksen 105 artikla)
 24.Vastaanotetut asiakirjat
 25.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 26.Seuraavien istuntojen aikataulu
 27.Istunnon päättäminen
 28.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.31.


2. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Unionin tariffikiintiöiden ja muiden tuontikiintiöiden soveltaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tariffikiintiöiden ja muiden tuontikiintiöiden soveltamisesta [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2020)0324)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 17)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä
Päätöslauselmaesitys B9-0365/2020

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 18)

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Tehoaineet, klorotoluroni mukaan lukien
Päätöslauselmaesitys B9-0367/2020

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0325)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 19)

Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Karbendatsiimin käyttö tietyissä biosidituotteissa
Päätöslauselmaesitys B9-0366/2020

(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0326)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 20)

EU-vaaleja koskeva tilannekatsaus
Mietintö EU-vaaleja koskevasta tilannekatsauksesta [2020/2088(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0327)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 21)

Jännitteiden lisääntyminen Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarve käynnistää neuvottelut pikaisesti uudelleen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0355/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0332)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 26)

(Istunto keskeytettiin klo 8.34.)


3. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 8.47.


4. EU:n lääkestrategia (keskustelu)

Komission julkilausuma: EU:n lääkestrategia (2020/2878(RSP))

Stella Kyriakides (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Dolors Montserrat PPE-ryhmän puolesta, Heléne Fritzon S&D-ryhmän puolesta, Véronique Trillet-Lenoir Renew-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ID-ryhmän puolesta, Kim Van Sparrentak Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joanna Kopcińska ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lefteris Nikolaou-Alavanos, Cindy Franssen, Jytte Guteland, Jan Huitema, Marco Dreosto, Tilly Metz, Beata Kempa, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Jutta Paulus, Marc Botenga, Mislav Kolakušić, Sunčana Glavak ja Christel Schaldemose.

(Keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 26.11.2020, kohta 6)


5. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset Valko-Venäjällä, erityisesti Raman Bandarenkan murha
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 ja B9-0393/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari ja Ioan Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri ja Robert Biedroń S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon Taubadel ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst ja Silvia Modig jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista Valko-Venäjällä, erityisesti Raman Bandarenkan murhasta (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraava lopullinen äänestys:

—   Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa – vuosikertomus vuosilta 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Clare Daly (A9-0226/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistamisesta [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A9-0217/2020)

—   Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA-valiokunta

—   Aborttioikeudet Puolassa
Päätöslauselmaesitys B9-0373/2020/REV

—   EU:n kauppapolitiikan tarkastelu
Päätöslauselmaesitys B9-0370/2020.

Äänestykset olivat avoinna klo 11.00 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 13.00.


6. EU:n lääkestrategia (jatkoa keskustelulle)

Komission julkilausuma: EU:n lääkestrategia (2020/2878(RSP))

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 26.11.2020, kohta 4)

Puheenvuorot: João Ferreira, Cristian-Silviu Buşoi, César Luena, Adam Jarubas, Romana Jerković, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Christophe Hansen, Bartosz Arłukowicz, Marlene Mortler, Tomislav Sokol ja Alexander Bernhuber.

Stella Kyriakides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


7. Tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistamisesta [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A9-0217/2020)

Bernd Lange esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Nicola BEER

Valdis Dombrovskis (komission johtava varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta, Pedro Silva Pereira S&D-ryhmän puolesta, Liesje Schreinemacher Renew-ryhmän puolesta, Maximilian Krah ID-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Geert Bourgeois ECR-ryhmän puolesta, Emmanuel Maurel GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Danilo Oscar Lancini, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Angelo Ciocca ja Gabriel Mato.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2020, kohta 10 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 26.11.2020, kohta 16 (lopullinen äänestys).

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies oli vastaanottanut yhden työjärjestyspuheenvuoroa koskevan kirjallisen pyynnön.

Assita Kanko käytti puheenvuoron.


8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 25.11.2020, kohta 21.)


8.1. Algerian heikentyvä ihmisoikeustilanne, erityisesti toimittaja Khaled Drarenin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B9-0375/2020, B9-0376/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 ja B9-0381/2020 (2020/2880(RSP))

Marisa Matias, Salima Yenbou, Nacho Sánchez Amor, Joachim Stanisław Brudziński, Karin Karlsbro ja Peter van Dalen esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Christian Sagartz PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Katalin Cseh Renew-ryhmän puolesta, Mounir Satouri Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charlie Weimers ECR-ryhmän puolesta, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler ja Robert Hajšel.

Janez Lenarčič (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2020, kohta 14.


8.2. Etiopian tilanne

Päätöslauselmaesitykset B9-0382/2020, B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 ja B9-0388/2020 (2020/2881(RSP))

Lars Patrick Berg, Miguel Urbán Crespo, Carlos Zorrinho, Katrin Langensiepen, Assita Kanko, Jan-Christoph Oetjen ja Željana Zovko esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Hannes Heide S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens Renew-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Evin Incir ja Nicolae Ştefănuță.

Janez Lenarčič (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2020, kohta 14.


8.3. Jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset Valko-Venäjällä, erityisesti Raman Bandarenkan murha

Päätöslauselmaesitykset B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 ja B9-0393/2020 (2020/2882(RSP))

Viola Von Cramon-Taubadel, Robert Biedroń, Dace Melbārde, Petras Auštrevičius ja Miriam Lexmann esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Andrius Kubilius PPE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Nicola Beer Renew-ryhmän puolesta, Markéta Gregorová Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joachim Stanisław Brudziński ECR-ryhmän puolesta, Manu Pineda GUE/NGL-ryhmän puolesta, Andrzej Halicki, Robert Hajšel, Charles Goerens, Heidi Hautala, Helmut Scholz, Isabel Wiseler-Lima, Jakop G. Dalunde ja Radosław Sikorski.

Janez Lenarčič (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2020, kohta 5 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 26.11.2020, kohta 14 (lopullinen äänestys).

(Istunto keskeytettiin klo 12.36.)


9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.00.


10. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset Valko-Venäjällä, erityisesti Raman Bandarenkan murha
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0389/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0331)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 25)

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019
Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa – vuosikertomus vuosilta 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Clare Daly (A9-0226/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0328)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 22)

Tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistamisesta [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 27)

Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0334)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 28)

Aborttioikeudet Puolassa
Päätöslauselmaesitys B9-0373/2020/REV

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0336)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 30)

EU:n kauppapolitiikan tarkastelu
Päätöslauselmaesitys B9-0370/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0337)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 31)

(Istunto keskeytettiin klo 13.04.)


Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.47.


12. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että varainhoitoasetuksen 234 artiklan mukaisen kuulemisen jälkeen DEVE-valiokunta ja BUDG-valiokunta ovat esittäneet yhteisen kannan seuraavan EU:n eritysrahaston voimassaolon jatkamiseen:

—   EU:n Afrikka-hätärahasto, jonka voimassaolon on määrä päättyä 31. joulukuuta 2020.

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the EU Emergency Trust Fund for Africa established on 12 November 2015 and set to expire on 31 December 2020) (asiakirja on saatavilla vain englanniksi).

Jos poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei esitä vastalausetta 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, tämä yhteinen kanta toimitetaan virallisesti Euroopan komissiolle.


13. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 63 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa neuvoston seuraavan kannan ja perusteet sen vahvistamiselle sekä komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 806/2014 ja (EU) 2015/2365 sekä direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2007/36/EY, 2014/59/EU ja (EU) 2017/1132 muuttamisesta – Hyväksytty neuvostossa 17. marraskuuta 2020 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti vahvistaa kantansa, alkaa näin ollen huomisesta 27. marraskuuta 2020.


14. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   Algerian heikentyvä ihmisoikeustilanne, erityisesti toimittaja Khaled Drarenin tapaus
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0375/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 ja B9-0381/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Peter van Dalen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík ja Ioan-Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor S&D-ryhmän puolesta, Karin Karlsbro, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos ja Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Salima Yenbou ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, ja Fabio Massimo Castaldo Algerian heikentyvästä ihmisoikeustilanteesta, erityisesti toimittaja Khaled Drarenin tapauksesta (2020/2880(RSP)) (RC-B9-0375/2020)

—   Etiopian tilanne
Työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 ja B9-0388/2020 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Luděk Niedermayer, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík ja Ioan-Rareş Bogdan, PPE-ryhmän puolesta, Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne, Renew-ryhmän puolesta, Hannah Neumann ja Katrin Langensiepen, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski ja Jadwiga Wiśniewska, ECR-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo, GUE/NGL-ryhmän puolesta, ja Fabio Massimo Castaldo Etiopian tilanteesta (2020/2881(RSP)) RC-B9-0383/2020

—   Jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset Valko-Venäjällä, erityisesti Raman Bandarenkan murha
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0389/2020

—   Jännitteiden lisääntyminen Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarve käynnistää neuvottelut pikaisesti uudelleen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0355/2020

—   Tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistamisesta [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A9-0217/2020)

—   Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA-valiokunta;

—   Covid-19-pandemian johdosta toteutettavat covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevat tilapäiset toimenpiteet *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - ECON-valiokunta

—   Aborttioikeudet Puolassa
Päätöslauselmaesitykset B9-0372/2020/REV ja B9-0373/2020/REV

—   EU:n kauppapolitiikan tarkastelu
Päätöslauselmaesitys B9-0370/2020.

Äänestykset olivat avoinna klo 15.00 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 16.30.

(Istunto keskeytettiin klo 13.50.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

15. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 16.32.


16. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Algerian heikentyvä ihmisoikeustilanne, erityisesti toimittaja Khaled Drarenin tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0375/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0329)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 23)

(Päätöslauselmaesitys B9-0376/2020 raukesi.)

Etiopian tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0383/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0330)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 24)

(Päätöslauselmaesitys B9-0382/2020 raukesi.)

Jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset Valko-Venäjällä, erityisesti Raman Bandarenkan murha
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0389/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0331)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 25)

Jännitteiden lisääntyminen Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarve käynnistää neuvottelut pikaisesti uudelleen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0355/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0332)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 26)

(Päätöslauselmaesitys B9-0356/2020 raukesi.)

Tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistaminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistamisesta [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0333)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 27)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2020)0334)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 28)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Covid-19-pandemian johdosta toteutettavat covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevat tilapäiset toimenpiteet *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - ECON-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0335)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 29)

Aborttioikeudet Puolassa
Päätöslauselmaesitys B9-0373/2020/REV

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0336)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 30)

(Päätöslauselmaesitys B9-0372/2020/REV raukesi.)

EU:n kauppapolitiikan tarkastelu
Päätöslauselmaesitys B9-0370/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0337)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020, kohta 31)


17. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


18. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


19. Vetoomukset

Vetoomukset 1089-20 – 1238-20 on merkitty luetteloon 26. marraskuuta 2020 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

Puhemies lähetti työjärjestyksen 226 artiklan 15 kohdan mukaisesti 26. marraskuuta 2020 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


20. Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 18. marraskuuta 2020)

EMPL-valiokunta

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun strategian 2021 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2020/2244(INI))
(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 57 artikla), CULT)

ITRE-valiokunta

- Euroopan vetystrategia (2020/2242(INI))
(lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla))

- Energiajärjestelmien integrointia koskeva EU:n strategia (2020/2241(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, TRAN (työjärjestyksen 57 artikla))


21. Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 46 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. lokakuuta 2020)

AFCO-valiokunta

- Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 223 artiklan 1 kohdan mukaisesti (2020/2220(INL))

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 18. marraskuuta 2020)

CONT-valiokunta

- EU:n taloudellisten etujen suojaaminen - petosten torjunta - vuosikertomus 2019 (2020/2246(INI))

- Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2019 (2020/2245(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

EMPL-valiokunta

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kestävän kasvun strategian 2021 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2020/2244(INI))
(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 57 artikla), CULT)

CULT-valiokunta

- Eurooppalainen koulutusalue: jaettu kokonaisvaltainen lähestymistapa koulutukseen, taitoihin ja pätevyyteen (2020/2243(INI))

ITRE-valiokunta

- Euroopan vetystrategia (2020/2242(INI))
(lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla))

- Energiajärjestelmien integrointia koskeva EU:n strategia (2020/2241(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, TRAN (työjärjestyksen 57 artikla))

(puheenjohtajakokouksen päätös 22. lokakuuta 2020)

ECON-valiokunta

- Kilpailupolitiikka – vuosikertomus 2020 (2020/2223(INI))
(lausuntoa varten: IMCO)

CONT-valiokunta

- Korruption, sääntöjenvastaisten menojen ja EU:n ja jäsenvaltioiden varojen väärinkäytön välttämiseen hätäapurahastojen ja kriiseihin liittyvien menoalojen tapauksessa tähtäävien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden arviointi (2020/2222(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)

- Järjestäytyneen rikollisuuden vaikutus EU:n omiin varoihin ja EU:n varojen väärinkäyttöön keskittyen erityisesti yhteistyöhön perustuvaan hallinnointiin (2020/2221(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, AGRI, LIBE)


22. Valiokunta-aloitteisten mietintöjen otsikon muuttaminen

(puheenjohtajakokouksen päätös 18. marraskuuta 2020)

AFET-valiokunta

Uusi otsikko: Mietintö Albaniaa koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista (2019/2170(INI))

Uusi otsikko: Mietintö Bosnia ja Hertsegovinaa koskevista vuosien 2019 ja 2020 komission kertomuksista (2019/2171(INI))

Uusi otsikko: Mietintö Kosovoa koskevista vuosien 2019 ja 2020 komission kertomuksista (2019/2172(INI))

Uusi otsikko: Mietintö Montenegroa koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista (2019/2173(INI))

Uusi otsikko: Mietintö Pohjois-Makedoniaa koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista (2019/2174(INI))

Uusi otsikko: Mietintö Serbiaa koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista (2019/2175(INI))

Uusi otsikko: Mietintö Turkkia koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista (2019/2176(INI))


23. Hyväksyntämenettely (työjärjestyksen 105 artikla)

Mietinnöt, joihin sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, ja jotka koskevat hyväksyntämenettelyä (työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohta)

(valiokuntien puheenjohtajakokouksen ilmoitus 5. lokakuuta 2020)

INTA-valiokunta

- Päätös metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Hondurasin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (2020/0157M(NLE) - 2020/0157(NLE))
(lausuntoa varten: DEVE)


24. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

2) jäseniltä:

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys kehitysavun seurannasta ja Kenialle annettua kehitysapua koskevasta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta (B9-0344/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE

- Christine Anderson ja Gianantonio Da Re. Päätöslauselmaesitys islamististen hyökkäysten tuomitsemisesta, sananvapauden puolustamisesta ja kadun nimeämisestä Samuel Patyn mukaan (B9-0345/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE


25. Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Tämän istunnon pöytäkirja sekä 23. marraskuuta 2020, 24. marraskuuta 2020 ja 25. marraskuuta 2020 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


26. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 14. joulukuuta 2020 - 17. joulukuuta 2020.


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 16.34.


28. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Didier Geoffroy, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Estyneet:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö