Index 
Notulen
XML 138kPDF 267kWORD 72k
Donderdag 26 november 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Farmaceutische strategie voor Europa (debat)
 5.Eerste stemming
 6.Farmaceutische strategie voor Europa (voortzetting van het debat)
 7.Afschaffing van douanerechten op bepaalde producten ***I (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.De verslechterende mensenrechtensituatie in Algerije, in het bijzonder de zaak van journalist Khaled Drareni
  8.2.De situatie in Ethiopië
  8.3.De aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Belarus, in het bijzonder de moord op Raman Bandarenka
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Mededeling van de Voorzitter
 13.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 14.Tweede stemming
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.Verzoekschriften
 20.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)
 21.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen
 22.Wijziging van titels van initiatiefverslagen
 23.Goedkeuringsprocedure (artikel 105 van het Reglement)
 24.Ingekomen stukken
 25.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 26.Rooster van de volgende vergaderingen
 27.Sluiting van de vergadering
 28.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 8.31 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

De toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0324)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 17)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: Lood in hagel in of rond watergebieden
Ontwerpresolutie B9-0365/2020

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 18)

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: Actieve stoffen, waaronder chlorotoluron
Ontwerpresolutie B9-0367/2020

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0325)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 19)

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: Carbendazim voor gebruik in bepaalde biociden
Ontwerpresolutie B9-0366/2020

(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0326)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 20)

De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
Verslag over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces [2020/2088(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0327)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 21)

Escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0355/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0332)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 26)

(De vergadering wordt om 8.34 uur geschorst.)


3. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 8.47 uur hervat.


4. Farmaceutische strategie voor Europa (debat)

Verklaring van de Commissie: Farmaceutische strategie voor Europa (2020/2878(RSP))

Stella Kyriakides (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Dolors Montserrat, namens de PPE-Fractie, Heléne Fritzon, namens de S&D-Fractie, Véronique Trillet-Lenoir, namens de Renew-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ID-Fractie, Kim Van Sparrentak, namens de Verts/ALE-Fractie, Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Cindy Franssen, Jytte Guteland, Jan Huitema, Marco Dreosto, Tilly Metz, Beata Kempa, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Jutta Paulus, Marc Botenga, Mislav Kolakušić, Sunčana Glavak en Christel Schaldemose.

(Voortzetting van het debat: punt 6 van de notulen van 26.11.2020)


5. Eerste stemming

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   De aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Belarus, in het bijzonder de moord op Raman Bandarenka
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 en B9-0393/2020, door Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari en Ioan Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie, Kati Piri en Robert Biedroń, namens de S&D-Fractie, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Viola Von Cramon Taubadel en Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst en Silvia Modig, over de aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Belarus, in het bijzonder de moord op Raman Bandarenka (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Clare Daly (A9-0226/2020).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   Afschaffing van douanerechten op bepaalde producten ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de afschaffing van de douanerechten op bepaalde producten [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - commissie INTA;

—   Abortusrechten in Polen
Ontwerpresolutie B9-0373/2020/REV;

—   Herziening van het handelsbeleid van de EU
Ontwerpresolutie B9-0370/2020.

Er kan worden gestemd tot 11.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 13.00 uur.


6. Farmaceutische strategie voor Europa (voortzetting van het debat)

Verklaring van de Commissie: Farmaceutische strategie voor Europa (2020/2878(RSP))

(Begin van het debat: punt 4 van de notulen van 26.11.2020)

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira, Cristian-Silviu Buşoi, César Luena, Adam Jarubas, Romana Jerković, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Christophe Hansen, Bartosz Arłukowicz, Marlene Mortler, Tomislav Sokol en Alexander Bernhuber.

Het woord wordt gevoerd door Stella Kyriakides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.


7. Afschaffing van douanerechten op bepaalde producten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de afschaffing van de douanerechten op bepaalde producten [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bernd Lange (A9-0217/2020)

Bernd Lange geeft toelichting bij het verslag.

VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, Pedro Silva Pereira, namens de S&D-Fractie, Liesje Schreinemacher, namens de Renew-Fractie, Maximilian Krah, namens de ID-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Geert Bourgeois, namens de ECR-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Danilo Oscar Lancini, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Angelo Ciocca en Gabriel Mato.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10 van de notulen van 26.11.2020 (amendementen); punt 16 van de notulen van 26.11.2020 (eindstemming).

De Voorzitter deelt mee dat de voorzitter van het Parlement een schriftelijk verzoek heeft ontvangen om een ordepunt op te werpen.

Het woord wordt gevoerd door Assita Kanko.


8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 21 van de notulen van 25.11.2020 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. De verslechterende mensenrechtensituatie in Algerije, in het bijzonder de zaak van journalist Khaled Drareni

Ontwerpresoluties B9-0375/2020, B9-0376/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 en B9-0381/2020 (2020/2880(RSP))

Marisa Matias, Salima Yenbou, Nacho Sánchez Amor, Joachim Stanisław Brudziński, Karin Karlsbro en Peter van Dalen lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Christian Sagartz, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Katalin Cseh, namens de Renew-Fractie, Mounir Satouri, namens de Verts/ALE-Fractie, Charlie Weimers, namens de ECR-Fractie, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler en Robert Hajšel.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14 van de notulen van 26.11.2020.


8.2. De situatie in Ethiopië

Ontwerpresoluties B9-0382/2020, B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 en B9-0388/2020 (2020/2881(RSP))

Lars Patrick Berg, Miguel Urbán Crespo, Carlos Zorrinho, Katrin Langensiepen, Assita Kanko, Jan-Christoph Oetjen en Željana Zovko lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Hannes Heide, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de Renew-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Evin Incir en Nicolae Ştefănuță.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14 van de notulen van 26.11.2020.


8.3. De aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Belarus, in het bijzonder de moord op Raman Bandarenka

Ontwerpresoluties B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 en B9-0393/2020 (2020/2882(RSP))

Viola Von Cramon-Taubadel, Robert Biedroń, Dace Melbārde, Petras Auštrevičius en Miriam Lexmann lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Andrius Kubilius, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Nicola Beer, namens de Renew-Fractie, Markéta Gregorová, namens de Verts/ALE-Fractie, Joachim Stanisław Brudziński, namens de ECR-Fractie, Manu Pineda, namens de GUE/NGL-Fractie, Andrzej Halicki, Robert Hajšel, Charles Goerens, Heidi Hautala, Helmut Scholz, Isabel Wiseler-Lima, Jakop G. Dalunde en Radosław Sikorski.

Het woord wordt gevoerd door Janez Lenarčič (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5 van de notulen van 26.11.2020 (amendementen); punt 14 van de notulen van 26.11.2020 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 12.36 uur geschorst.)


9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.00 uur hervat.


10. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

De aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Belarus, in het bijzonder de moord op Raman Bandarenka
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0389/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0331)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 25)

Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019
Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Clare Daly (A9-0226/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0328)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 22)

Afschaffing van douanerechten op bepaalde producten ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de afschaffing van de douanerechten op bepaalde producten [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 27)

Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - commissie INTA

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0334)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 28)

Abortusrechten in Polen
Ontwerpresolutie B9-0373/2020/REV

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0336)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 30)

Herziening van het handelsbeleid van de EU
Ontwerpresolutie B9-0370/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0337)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 31)

(De vergadering wordt om 13.04 uur geschorst.)


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.47 uur hervat.


12. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat de commissie DEVE en de commissie BUDG, na raadpleging overeenkomstig artikel 234 van het Financieel Reglement, hun gemeenschappelijk standpunt hebben voorgelegd over de verlenging van een trustfonds, te weten:

—   het Noodtrustfonds van de EU voor Afrika, dat op 31 december 2020 zal vervallen.

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the EU Emergency Trust Fund for Africa established on 12 November 2015 and set to expire on 31 December 2020) (Dit document is slechts in het Engels beschikbaar).

Indien binnen vierentwintig uur na de bekendmaking van dit gemeenschappelijke standpunt geen bezwaar wordt aangetekend door een fractie of door leden die ten minste de lage drempel bereiken, wordt het standpunt formeel aan de Europese Commissie voorgelegd.


13. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 63, lid 1, van het Reglement mee het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, met een uiteenzetting van de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, alsook het standpunt van de Commissie over:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365 en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 - Vastgesteld door de Raad op 17 november 2020 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 27 november 2020, in.


14. Tweede stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   De verslechterende mensenrechtensituatie in Algerije, in het bijzonder de zaak van journalist Khaled Drareni
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0375/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 en B9-0381/2020, door Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Peter van Dalen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík en Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie, Karin Karlsbro, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos en Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Salima Yenbou en Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over de verslechterende mensenrechtensituatie in Algerije, in het bijzonder de zaak van journalist Khaled Drareni (2020/2880(RSP)) (RC-B9-0375/2020);

—   De situatie in Ethiopië
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 en B9-0388/2020 door Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Luděk Niedermayer, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík en Ioan-Rareş Bogdan, namens de PPE-Fractie, Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, Hannah Neumann en Katrin Langensiepen, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, over de situatie in Ethiopië (2020/2881(RSP)) RC-B9-0383/2020;

—   De aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Belarus, in het bijzonder de moord op Raman Bandarenka
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0389/2020;

—   Escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0355/2020;

—   Afschaffing van douanerechten op bepaalde producten ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de afschaffing van de douanerechten op bepaalde producten [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - commissie INTA;

—   Tijdelijke maatregelen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek als respons op de COVID-19-pandemie *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - commissie ECON;

—   Abortusrechten in Polen
Ontwerpresoluties B9-0372/2020/REV en B9-0373/2020/REV;

—   Herziening van het handelsbeleid van de EU
Ontwerpresolutie B9-0370/2020.

Er kan worden gestemd tot 15.00 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 16.30 uur.

(De vergadering wordt om 13.50 uur geschorst.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.32 uur hervat.


16. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

De verslechterende mensenrechtensituatie in Algerije, in het bijzonder de zaak van journalist Khaled Drareni
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0375/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0329)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 23)

(Ontwerpresolutie B9-0376/2020 komt te vervallen.)

De situatie in Ethiopië
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0383/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0330)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 24)

(Ontwerpresolutie B9-0382/2020 komt te vervallen.)

De aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Belarus, in het bijzonder de moord op Raman Bandarenka
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0389/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0331)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 25)

Escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0355/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0332)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 26)

(Ontwerpresolutie B9-0356/2020 komt te vervallen.)

Afschaffing van douanerechten op bepaalde producten ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de afschaffing van de douanerechten op bepaalde producten [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0333)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 27)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - commissie INTA

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0334)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 28)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Tijdelijke maatregelen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek als respons op de COVID-19-pandemie *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - commissie ECON

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0335)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 29)

Abortusrechten in Polen
Ontwerpresolutie B9-0373/2020/REV

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0336)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 30)

(Ontwerpresolutie B9-0372/2020/REV komt te vervallen.)

Herziening van het handelsbeleid van de EU
Ontwerpresolutie B9-0370/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0337)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 31)


17. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


18. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


19. Verzoekschriften

Verzoekschriften 1089-20 tot en met 1238-20 zijn ingeschreven in het algemene register op 26 november 2020, en zijn verwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.

De Voorzitter heeft op 26 november 2020 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 226, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.


20. Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 18 november 2020)

commissie EMPL

- Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 (2020/2244(INI))
(advies: BUDG (artikel 57 van het Reglement), CULT)

commissie ITRE

- Een Europese waterstofstrategie (2020/2242(INI))
(advies: ENVI (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement))

- Een Europese strategie inzake geïntegreerde energiesystemen (2020/2241(INI))
(advies: ENVI, TRAN (artikel 57 van het Reglement))


21. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 46 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 22 oktober 2020)

commissie AFCO

- Wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen uit hoofde van artikel 223, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (2020/2220(INL))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 18 november 2020)

commissie CONT

- Bescherming van de financiële belangen van de EU - fraudebestrijding - jaarverslag 2019 (2020/2246(INI))

- Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019 (2020/2245(INI))
(advies: DEVE)

commissie EMPL

- Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 (2020/2244(INI))
(advies: BUDG (artikel 57 van het Reglement), CULT)

commissie CULT

- De Europese onderwijsruimte: een gedeelde holistische benadering van onderwijs, vaardigheden en competenties (2020/2243(INI))

commissie ITRE

- Een Europese waterstofstrategie (2020/2242(INI))
(advies: ENVI (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement))

- Een Europese strategie inzake geïntegreerde energiesystemen (2020/2241(INI))
(advies: ENVI, TRAN (artikel 57 van het Reglement))

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 22 oktober 2020)

commissie ECON

- Mededingingsbeleid - jaarverslag 2020 (2020/2223(INI))
(advies: IMCO)

commissie CONT

- Evaluatie van de preventiemaatregelen ter voorkoming van corruptie, onregelmatige uitgaven en het misbruik van EU- en nationale middelen bij noodfondsen en op crisisgerelateerde uitgaventerreinen (2020/2222(INI))
(advies: LIBE)

- De gevolgen van georganiseerde misdaad voor de eigen middelen van de EU en voor het misbruik van EU-middelen met bijzondere aandacht voor gedeeld beheer (2020/2221(INI))
(advies: EMPL, AGRI, LIBE)


22. Wijziging van titels van initiatiefverslagen

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 18 november 2020)

commissie AFET

Nieuwe titel: Verslag over de Commissieverslagen van 2019-2020 over Albanië (2019/2170(INI))

Nieuwe titel: Verslag over de Commissieverslagen van 2019-2020 over Bosnië en Herzegovina (2019/2171(INI))

Nieuwe titel: Verslag over de Commissieverslagen van 2019-2020 over Kosovo (2019/2172(INI))

Nieuwe titel: Verslag over de Commissieverslagen van 2019-2020 over Montenegro (2019/2173(INI))

Nieuwe titel: Verslag over de Commissieverslagen van 2019-2020 over Noord-Macedonië (2019/2174(INI))

Nieuwe titel: Verslag over de Commissieverslagen van 2019-2020 over Servië (2019/2175(INI))

Nieuwe titel: Verslag over de Commissieverslagen van 2019-2020 over Turkije (2019/2176(INI))


23. Goedkeuringsprocedure (artikel 105 van het Reglement)

Verslagen met een niet-wetgevingsontwerpresolutie met betrekking tot een goedkeuringsprocedure (artikel 105, lid 2, van het Reglement)

(ingevolge de kennisgeving van de Conferentie van commissievoorzitters van 5 oktober 2020)

commissie INTA

- Besluit van de Raad inzake de sluiting van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Honduras inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie (2020/0157M(NLE) - 2020/0157(NLE))
(advies: DEVE)


24. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement, raadpleegt de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel.
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

2) van de leden

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het traceren van ontwikkelingshulp en het verslag van de Europese Rekenkamer over de hulp aan Kenia (B9-0344/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: DEVE

- Christine Anderson en Gianantonio Da Re. Ontwerpresolutie over het veroordelen van islamistische aanvallen, het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting en het vernoemen van een straat naar Samuel Paty (B9-0345/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE


25. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten

De notulen van deze vergadering en de notulen van de vergaderingen van 23 november 2020, 24 november 2020 en 25 november 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement bij de hervatting van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


26. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 14 december 2020 t/m 17 december 2020.


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.34 uur gesloten.


28. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Didier Geoffroy, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid