Indeks 
Protokół
XML 138kPDF 268kWORD 73k
Czwartek, 26 listopada 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Strategia farmaceutyczna dla Europy (debata)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Strategia farmaceutyczna dla Europy (ciąg dalszy debaty)
 7.Zniesienie ceł na niektóre produkty ***I (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
8.1.Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Algierii, w szczególności sprawa dziennikarza Khaleda Drareniego
  
8.2.Sytuacja w Etiopii
  
8.3.Trwające łamanie praw człowieka na Białorusi, w szczególności morderstwo Ramana Bandarenki
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Ogłoszenie wyników głosowania
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Komunikat Przewodniczącego
 13.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 14.Druga część głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Ogłoszenie wyników głosowania
 17.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 18.Korekty i zamiary głosowania
 19.Petycje
 20.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 21.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 22.Zmiany tytułów sprawozdań z własnej inicjatywy
 23.Procedura zgody (art. 105 Regulaminu)
 24.Składanie dokumentów
 25.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 26.Kalendarz następnych posiedzeń
 27.Zamknięcie posiedzenia
 28.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.31.


2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Stosowanie unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2020)0324)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 17)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Sprzeciw zgodnie z art. 112 Regulaminu: Ołów w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich
Projekt rezolucji B9-0365/2020

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 18)

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym chlorotoluron
Projekt rezolucji B9-0367/2020

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0325)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 19)

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Karbendazym do stosowania w niektórych produktach biobójczych
Projekt rezolucji B9-0366/2020

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0326)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 20)

Ocena wyborów europejskich
Sprawozdanie w sprawie oceny wyborów europejskich [2020/2088(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0327)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 21)

Eskalacja napięć w Waroszy w następstwie nielegalnych działań Turcji i pilna potrzeba wznowienia rozmów
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0355/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0332)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 26)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 8.34.)


3. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 8.47.


4. Strategia farmaceutyczna dla Europy (debata)

Oświadczenie Komisji: Strategia farmaceutyczna dla Europy (2020/2878(RSP))

Stella Kyriakides (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Dolors Montserrat w imieniu grupy PPE, Heléne Fritzon w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir w imieniu grupy Renew, Joëlle Mélin w imieniu grupy ID, Kim Van Sparrentak w imieniu grupy Verts/ALE, Joanna Kopcińska w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos niezrzeszony, Cindy Franssen, Jytte Guteland, Jan Huitema, Marco Dreosto, Tilly Metz, Beata Kempa, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Jutta Paulus, Marc Botenga, Mislav Kolakušić, Sunčana Glavak i Christel Schaldemose.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 6 protokołu z dnia 26.11.2020)


5. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następującego dokumentu:

—   Trwające łamanie praw człowieka na Białorusi, w szczególności morderstwo Ramana Bandarenki
Wspólny projekt rezolucji, zastępujący projekty rezulucji B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 i B9-0393/2020, który złożyli, zgodnie z art. 144 ust. 5 i art.132 ust. 4 Regulaminu: Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari i Ioan Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE, Kati Piri i Robert Biedroń, w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon Taubadel i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst i Silvia Modig, w sprawie trwającego łamania praw człowieka na Białorusi, w szczególności morderstwa Ramana Bandarenki (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Parlament przystąpi do głosowania końcowego nad następującym tekstem:

—   Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019
Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Clare Daly (A9-0226/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Zniesienie ceł na niektóre produkty ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia ceł na niektóre produkty [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - komisja INTA;

—   Prawo do aborcji w Polsce
Projekt rezolucji B9-0373/2020/REV;

—   Przegląd unijnej polityki handlowej
Projekt rezolucji B9-0370/2020.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 11.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00.


6. Strategia farmaceutyczna dla Europy (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenie Komisji: Strategia farmaceutyczna dla Europy (2020/2878(RSP))

(Początek debaty: pkt 4 protokołu z dnia 26.11.2020)

Głos zabrali: João Ferreira, Cristian-Silviu Buşoi, César Luena, Adam Jarubas, Romana Jerković, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Christophe Hansen, Bartosz Arłukowicz, Marlene Mortler, Tomislav Sokol i Alexander Bernhuber.

Głos zabrała Stella Kyriakides (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.


7. Zniesienie ceł na niektóre produkty ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia ceł na niektóre produkty [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A9-0217/2020)

Bernd Lange przedstawił swoje sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji).

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE, Pedro Silva Pereira w imieniu grupy S&D, Liesje Schreinemacher w imieniu grupy Renew, Maximilian Krah w imieniu grupy ID, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Geert Bourgeois w imieniu grupy ECR, Emmanuel Maurel w imieniu grupy GUE/NGL, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Danilo Oscar Lancini, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Angelo Ciocca i Gabriel Mato.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10 protokołu z dnia 26.11.2020 (poprawki); pkt 16 protokołu z dnia 26.11.2020 (głosowanie końcowe).

Przewodnicząca poinformowała, że przewodniczący Parlamentu otrzymał pisemny wniosek w sprawie przestrzegania Regulaminu.

Głos zabrała Assita Kanko.


8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 21 protokołu z dnia 25.11.2020)


8.1. Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Algierii, w szczególności sprawa dziennikarza Khaleda Drareniego

Projekty rezolucji B9-0375/2020, B9-0376/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 i B9-0381/2020 (2020/2880(RSP))

Marisa Matias, Salima Yenbou, Nacho Sánchez Amor, Joachim Stanisław Brudziński, Karin Karlsbro et Peter van Dalen przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Christian Sagartz w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Katalin Cseh w imieniu grupy Renew, Mounir Satouri w imieniu grupy Verts/ALE, Charlie Weimers w imieniu grupy ECR, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler i Robert Hajšel.

Głos zabrał Janez Lenarčič (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14 protokołu z dnia 26.11.2020.


8.2. Sytuacja w Etiopii

Projekty rezolucji B9-0382/2020, B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 i B9-0388/2020 (2020/2881(RSP))

Lars Patrick Berg, Miguel Urbán Crespo, Carlos Zorrinho, Katrin Langensiepen, Assita Kanko, Jan-Christoph Oetjen i Željana Zovko przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Hannes Heide w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy Renew, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Evin Incir i Nicolae Ştefănuță.

Głos zabrał Janez Lenarčič (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14 protokołu z dnia 26.11.2020.


8.3. Trwające łamanie praw człowieka na Białorusi, w szczególności morderstwo Ramana Bandarenki

Projekty rezolucji B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 i B9-0393/2020 (2020/2882(RSP))

Viola Von Cramon-Taubadel, Robert Biedroń, Dace Melbārde, Petras Auštrevičius i Miriam Lexmann przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Andrius Kubilius w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Nicola Beer w imieniu grupy Renew, Markéta Gregorová w imieniu grupy Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Andrzej Halicki, Robert Hajšel, Charles Goerens, Heidi Hautala, Helmut Scholz, Isabel Wiseler-Lima, Jakop G. Dalunde i Radosław Sikorski.

Głos zabrał Janez Lenarčič (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5 protokołu z dnia 26.11.2020 (poprawki); pkt 14 protokołu z dnia 26.11.2020 (głosowanie końcowe).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.36.)


9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.00.


10. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Trwające łamanie praw człowieka na Białorusi, w szczególności morderstwo Ramana Bandarenki
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0389/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0331)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 25)

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019
Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Clare Daly (A9-0226/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0328)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 22)

Zniesienie ceł na niektóre produkty ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia ceł na niektóre produkty [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 27)

Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - komisja INTA

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0334)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 28)

Prawo do aborcji w Polsce
Projekt rezolucji B9-0373/2020/REV

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0336)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 30)

Przegląd unijnej polityki handlowej
Projekt rezolucji B9-0370/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0337)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 31)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.04.)


PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.47.


12. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że w następstwie konsultacji z komisją DEVE i komisją BUDG, zgodnie z art. 234 rozporządzenia finansowego, komisje te przekazały swoje wspólne stanowisko w sprawie przedłużenia okresu funkcjonowania funduszu powierniczego, a mianowicie:

—   kryzysowego funduszu powierniczego UE dla Afryki, który wygasa dnia 31 grudnia 2020 r.

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the EU Emergency Trust Fund for Africa established on 12 November 2015 and set to expire on 31 December 2020) (Dokument ten jest dostępny tylko w języku angielskim).

Jeśli w ciągu 24 godzin od ogłoszenia stanowiska nie zostanie zgłoszony sprzeciw przez grupę polityczną lub posłów w liczbie stanowiącej co najmniej próg niski, to wspólne stanowisko zostanie oficjalnie przekazane Komisji Europejskiej.


13. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący powiadomił zgodnie z art. 63 ust. 1 Regulaminu o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365, oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 – Uzasadnienie Rady – Przyjęte przez Radę w dniu 17 listopada 2020 r. (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowisko, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 27 listopada 2020 r.


14. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Algierii, w szczególności sprawa dziennikarza Khaleda Drareniego
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0375/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 i B9-0381/2020, który złożyli, zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu: Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Peter van Dalen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík i Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, w imieniu grupy S&D, Karin Karlsbro, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos i Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Salima Yenbou i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, Marisa Matias, w imieniu grupy GUE/NGL, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie pogorszenia sytuacji w zakresie praw człowieka w Algierii, w szczególności sprawy dziennikarza Khaleda Drareniego (2020/2880(RSP)) (RC-B9-0375/2020);

—   Sytuacja w Etiopii
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 i B9-0388/2020, który złożyli, zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu: Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Luděk Niedermayer, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík i Ioan-Rareş Bogdan, w imieniu grupy PPE, Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, Hannah Neumann i Katrin Langensiepen, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji w Etiopii (2020/2881(RSP)) RC-B9-0383/2020;

—   Trwające łamanie praw człowieka na Białorusi, w szczególności morderstwo Ramana Bandarenki
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0389/2020;

—   Eskalacja napięć w Waroszy w następstwie nielegalnych działań Turcji i pilna potrzeba wznowienia rozmów
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0355/2020;

—   Zniesienie ceł na niektóre produkty ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia ceł na niektóre produkty [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - komisja INTA;

—   Środki tymczasowe przyjęte w odpowiedzi na pandemię COVID-19, dotyczące podatku od wartości dodanej od szczepionek przeciwko COVID-19 i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w kierunku tej choroby *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - komisja ECON;

—   Prawo do aborcji w Polsce
Projekty rezolucji B9-0372/2020/REV i B9-0373/2020/REV;

—   Przegląd unijnej polityki handlowej
Projekt rezolucji B9-0370/2020.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 16.30.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.50.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

15. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 16.32.


16. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Algierii, w szczególności sprawa dziennikarza Khaleda Drareniego
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0375/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0329)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 23)

(Projekt rezolucji B9-0376/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Sytuacja w Etiopii
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0383/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0330)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 24)

(Projekt rezolucji B9-0382/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Trwające łamanie praw człowieka na Białorusi, w szczególności morderstwo Ramana Bandarenki
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0389/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0331)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 25)

Eskalacja napięć w Waroszy w następstwie nielegalnych działań Turcji i pilna potrzeba wznowienia rozmów
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0355/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0332)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 26)

(Projekt rezolucji B9-0356/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

Zniesienie ceł na niektóre produkty ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia ceł na niektóre produkty [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0333)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 27)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - komisja INTA

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2020)0334)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 28)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Środki tymczasowe przyjęte w odpowiedzi na pandemię COVID-19, dotyczące podatku od wartości dodanej od szczepionek przeciwko COVID-19 i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w kierunku tej choroby *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - komisja ECON

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0335)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 29)

Prawo do aborcji w Polsce
Projekt rezolucji B9-0373/2020/REV

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0336)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 30)

(Projekt rezolucji B9-0372/2020/REV stał się bezprzedmiotowy.)

Przegląd unijnej polityki handlowej
Projekt rezolucji B9-0370/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0337)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r., pkt 31)


17. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


18. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


19. Petycje

Petycje nr 1089-20 – 1238-20 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 26 listopada 2020 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.

Dnia 26 listopada 2020 r. przewodniczący przekazał komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 226 ust. 15 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują ani nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


20. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 18 listopada 2020 r.)

komisja EMPL

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r. (2020/2244(INI))
(opinia: BUDG (art. 57 Regulaminu), CULT)

komisja ITRE

- Europejska strategia w zakresie wodoru (2020/2242(INI))
(opinia: ENVI (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu))

- Strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego (2020/2241(INI))
(opinia: ENVI, TRAN (art. 57 Regulaminu))


21. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 46 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 października 2020 r.)

komisja AFCO

- Zmiana Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich na podstawie art. 223 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2020/2220(INL))

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 18 listopada 2020 r.)

komisja CONT

- Ochrona interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2019 r. (2020/2246(INI))

- Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2019 r. (2020/2245(INI))
(opinia: DEVE)

komisja EMPL

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r. (2020/2244(INI))
(opinia: BUDG (art. 57 Regulaminu), CULT)

komisja CULT

- Europejski obszar edukacji: wspólne całościowe podejście do edukacji, umiejętności i kompetencji (2020/2243(INI))

komisja ITRE

- Europejska strategia w zakresie wodoru (2020/2242(INI))
(opinia: ENVI (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu))

- Strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego (2020/2241(INI))
(opinia: ENVI, TRAN (art. 57 Regulaminu))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 października 2020 r.)

komisja ECON

- Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2020 r. (2020/2223(INI))
(opinia: IMCO)

komisja CONT

- Ocena środków mających na celu zapobieganie korupcji, nieprawidłowym wydatkom i niewłaściwemu wykorzystywaniu funduszy unijnych i krajowych w przypadku funduszy pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych i obszarów wydatków kryzysowych (2020/2222(INI))
(opinia: LIBE)

- Wpływ przestępczości zorganizowanej na zasoby własne UE i na niewłaściwe wykorzystywanie funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania dzielonego (2020/2221(INI))
(opinia: EMPL, AGRI, LIBE)


22. Zmiany tytułów sprawozdań z własnej inicjatywy

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 18 listopada 2020 r.)

komisja AFET

Nowy tytuł: Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Albanii za lata 2019–2020 (2019/2170(INI))

Nowy tytuł: Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Bośni i Hercegowiny za lata 2019–2020 (2019/2171(INI))

Nowy tytuł: Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Kosowa za lata 2019–2020 (2019/2172(INI))

Nowy tytuł: Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Czarnogóry za lata 2019–2020 (2019/2173(INI))

Nowy tytuł: Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Macedonii Północnej za lata 2019–2020 (2019/2174(INI))

Nowy tytuł: Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Serbii za lata 2019–2020 (2019/2175(INI))

Nowy tytuł: Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Turcji za lata 2019–2020 (2019/2176(INI))


23. Procedura zgody (art. 105 Regulaminu)

Sprawozdania zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w ramach procedury zgody (art. 105 ust. 2 Regulaminu)

(W związku z powiadomieniem Konferencji Przewodniczących Komisji z dnia 5 października 2020 r.)

komisja INTA

- Decyzja w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (2020/0157M(NLE) - 2020/0157(NLE))
(opinia: DEVE)


24. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w sprawie tego wniosku.
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

2) przez posłów

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie monitorowania pomocy rozwojowej oraz sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie pomocy dla Kenii (B9-0344/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: DEVE

- Christine Anderson i Gianantonio Da Re. Projekt rezolucji w sprawie potępienia ataków islamistów, obrony wolności słowa i nazwania jednej z ulic imieniem Samuela Paty`ego (B9-0345/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE


25. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów

Protokół bieżącego posiedzenia oraz protokoły posiedzeń z dni 23 listopada 2020 r., 24 listopada 2020 r. i 25 listopada 2020 r. zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


26. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 14 grudnia 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.34.


28. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Didier Geoffroy, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności