Kazalo 
Zapisnik
XML 133kPDF 257kWORD 72k
Četrtek, 26. november 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Razglasitev izidov glasovanja
 3.Nadaljevanje seje
 4.Strategija EU za zdravila (razprava)
 5.Prvi čas glasovanja
 6.Strategija EU za zdravila (nadaljevanje razprave)
 7.Odprava carin na nekatere proizvode ***I(razprava)
 8.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  8.1.Vse slabše razmere na področju človekovih pravic v Alžiriji, zlasti primer novinarja Khaleda Drarenija
  8.2.Razmere v Etiopiji
  8.3.Nenehne kršitve človekovih pravic v Belorusiji, zlasti umor Romana Bondarenka
 9.Nadaljevanje seje
 10.Razglasitev izidov glasovanja
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sporočilo predsedstva
 13.Stališče Sveta v prvi obravnavi
 14.Drugi čas glasovanja
 15.Nadaljevanje seje
 16.Razglasitev izidov glasovanja
 17.Obrazložitve glasovanja
 18.Popravki in namere glasovanj
 19.Peticije
 20.Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)
 21.Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil
 22.Sprememba naslovov samoiniciativnih poročil
 23.Postopek odobritve (člen 105 Poslovnika)
 24.Predložitev dokumentov
 25.Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil
 26.Datum naslednjih sej
 27.Zaključek seje
 28.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.31.


2. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Uporaba tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi tarifnih kvot in drugih uvoznih kvot Unije [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P9_TA(2020)0324)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 17)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: svinčeni izstrelki v mokriščih ali okrog njih
Predlog resolucije B9-0365/2020

(večina vseh poslancev Parlamenta)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 18)

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s klorotoluronom
Predlog resolucije B9-0367/2020

(večina vseh poslancev Parlamenta)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0325)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 19)

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: karbendazim za uporabo v nekaterih biocidnih proizvodih
Predlog resolucije B9-0366/2020

(večina vseh poslancev Parlamenta)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0326)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 20)

Analiza evropskih volitev
Poročilo o analizi evropskih volitev [2020/2088(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0327)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 21)

Stopnjevanje napetosti v Varoši po nezakonitem ravnanju Turčije in nujno potrebno nadaljevanje pogovorov
Skupni predlog resolucije RC-B9-0355/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0332)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 26)

(Seja je bila prekinjena ob 08.34.)


3. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 08.47.


4. Strategija EU za zdravila (razprava)

Izjava Komisije: Strategija EU za zdravila (2020/2878(RSP))

Stella Kyriakides (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Dolors Montserrat v imenu skupine PPE, Heléne Fritzon v imenu skupine S&D, Véronique Trillet-Lenoir v imenu skupine Renew, Joëlle Mélin v imenu skupine ID, Kim Van Sparrentak v imenu skupine Verts/ALE, Joanna Kopcińska v imenu skupine ECR, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos (samostojni poslanec), Cindy Franssen, Jytte Guteland, Jan Huitema, Marco Dreosto, Tilly Metz, Beata Kempa, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Jutta Paulus, Marc Botenga, Mislav Kolakušić, Sunčana Glavak in Christel Schaldemose.

(Nadaljevanje razprave: točka 6 zapisnika z dne 26.11.2020)


5. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Nenehne kršitve človekovih pravic v Belorusiji, zlasti umor Romana Bondarenka
Skupni predlog resolucije, vložen v skladu s členom 144(5) in členom 132(4) Poslovnika, ki nadomešča predloge resolucij B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 in B9-0393/2020, ki so jih vložili Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari in Ioan Rareş Bogdan, v imenu skupine PPE, Kati Piri in Robert Biedroń, v imenu skupine S&D, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu in Hilde Vautmans, v imenu skupine Renew, Viola Von Cramon Taubadel in Hannah Neumann, v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski in Jadwiga Wiśniewska, v imenu skupine ECR, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst in Silvia Modig, o nenehnih kršitvah človekovih pravic v Belorusiji, zlasti umoru Romana Bondarenka (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Parlament bo glasoval o:

—   Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019
Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji - letno poročilo za leti 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Clare Daly (A9-0226/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Odprava carin na nekatere proizvode ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odpravi carin na nekatere proizvode [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - odbor INTA;

—   Pravica do splava na Poljskem
Predlog resolucije B9-0373/2020/REV;

—   Pregled trgovinske politike EU
Predlog resolucije B9-0370/2020.

Glasovanje je odprto do 11.00.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 13.00.


6. Strategija EU za zdravila (nadaljevanje razprave)

Izjava Komisije: Strategija EU za zdravila (2020/2878(RSP))

(Začetek razprave: točka 4 zapisnika z dne 26.11.2020)

Govorili so João Ferreira, Cristian-Silviu Buşoi, César Luena, Adam Jarubas, Romana Jerković, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Christophe Hansen, Bartosz Arłukowicz, Marlene Mortler, Tomislav Sokol in Alexander Bernhuber.

Govorila je Stella Kyriakides (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.


7. Odprava carin na nekatere proizvode ***I(razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odpravi carin na nekatere proizvode [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bernd Lange (A9-0217/2020)

Bernd Lange je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Nicola BEER
podpredsednica

Govoril je Valdis Dombrovskis (izvršni podpredsednik Komisije).

Govorili so Danuta Maria Hübner v imenu skupine PPE, Pedro Silva Pereira v imenu skupine S&D, Liesje Schreinemacher v imenu skupine Renew, Maximilian Krah v imenu skupine ID, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Geert Bourgeois v imenu skupine ECR, Emmanuel Maurel v imenu skupine GUE/NGL, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Danilo Oscar Lancini, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Angelo Ciocca in Gabriel Mato.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10 zapisnika z dne 26.11.2020 (predlogi sprememb); točka 16 zapisnika z dne 26.11.2020 (končno glasovanje).

Predsedujoča je sporočila, da je predsednik Parlamenta prejel pisno zahtevo glede vprašanja pravilnosti postopka.

Govorila je Assita Kanko.


8. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 21 zapisnika z dne 25.11.2020.)


8.1. Vse slabše razmere na področju človekovih pravic v Alžiriji, zlasti primer novinarja Khaleda Drarenija

Predlogi resolucij B9-0375/2020, B9-0376/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 in B9-0381/2020 (2020/2880(RSP))

Marisa Matias, Salima Yenbou, Nacho Sánchez Amor, Joachim Stanisław Brudziński, Karin Karlsbro in Peter van Dalen so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Christian Sagartz v imenu skupine PPE, Maria Arena v imenu skupine S&D, Katalin Cseh v imenu skupine Renew, Mounir Satouri v imenu skupine Verts/ALE, Charlie Weimers v imenu skupine ECR, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler in Robert Hajšel.

Govoril je Janez Lenarčič (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Marcel KOLAJA
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14 zapisnika z dne 26.11.2020.


8.2. Razmere v Etiopiji

Predlogi resolucij B9-0382/2020, B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 in B9-0388/2020 (2020/2881(RSP))

Lars Patrick Berg, Miguel Urbán Crespo, Carlos Zorrinho, Katrin Langensiepen, Assita Kanko, Jan-Christoph Oetjen in Željana Zovko so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Hannes Heide v imenu skupine S&D, Charles Goerens v imenu skupine Renew, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Fabio Massimo Castaldo (samostojni poslanec), Evin Incir in Nicolae Ştefănuță.

Govoril je Janez Lenarčič (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14 zapisnika z dne 26.11.2020.


8.3. Nenehne kršitve človekovih pravic v Belorusiji, zlasti umor Romana Bondarenka

Predlogi resolucij B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 in B9-0393/2020 (2020/2882(RSP))

Viola Von Cramon-Taubadel, Robert Biedroń, Dace Melbārde, Petras Auštrevičius in Miriam Lexmann so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Andrius Kubilius v imenu skupine PPE, Jytte Guteland v imenu skupine S&D, Nicola Beer v imenu skupine Renew, Markéta Gregorová v imenu skupine Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński v imenu skupine ECR, Manu Pineda v imenu skupine GUE/NGL, Andrzej Halicki, Robert Hajšel, Charles Goerens, Heidi Hautala, Helmut Scholz, Isabel Wiseler-Lima, Jakop G. Dalunde in Radosław Sikorski.

Govoril je Janez Lenarčič (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5 zapisnika z dne 26.11.2020 (predlogi sprememb); točka 14 zapisnika z dne 26.11.2020 (končno glasovanje).

(Seja je bila prekinjena ob 12.36.)


9. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 13.00.


10. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Nenehne kršitve človekovih pravic v Belorusiji, zlasti umor Romana Bondarenka
Skupni predlog resolucije RC-B9-0389/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0331)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 25)

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji – letno poročilo za leti 2018–2019
Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji - letno poročilo za leti 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Clare Daly (A9-0226/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0328)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 22)

Odprava carin na nekatere proizvode ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odpravi carin na nekatere proizvode [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SPREMEMBE

(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 27)

Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - odbor INTA

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SPREMEMBE

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0334)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 28)

Pravica do splava na Poljskem
Predlog resolucije B9-0373/2020/REV

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0336)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 30)

Pregled trgovinske politike EU
Predlog resolucije B9-0370/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0337)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 31)

(Seja je bila prekinjena ob 13.04.)


PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

11. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 13.47.


12. Sporočilo predsedstva

Predsedujoči je sporočil, da sta po posvetovanju v skladu s členom 234 finančne uredbe odbor DEVE in odbor BUDG predložila skupno stališče o podaljšanju naslednjega skrbniškega sklada:

—   nujni skrbniški sklad EU za Afriko, ki preneha veljati 31. decembra 2020.

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the EU Emergency Trust Fund for Africa established on 12 November 2015 and set to expire on 31 December 2020) (ta dokument je na voljo samo v angleščini).

Če skupnemu stališču v 24 urah po objavi ne bo nasprotovala nobena politična skupina ali poslanci, katerih število dosega vsaj nizki prag, bo uradno posredovano Evropski komisiji.


13. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsedujoči je sporočil, da je v skladu s členom 63(1) Poslovnika od Sveta prejel naslednje stališče, skupaj z razlogi za njegovo sprejetje, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 – sprejeto s strani Sveta dne 17. novembra 2020 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ECON

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago za sprejetje stališča, začne teči z jutrišnjim dnem, 27. novembra 2020.


14. Drugi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

—   Vse slabše razmere na področju človekovih pravic v Alžiriji, zlasti primer novinarja Khaleda Drarenija

Skupni predlog resolucije, ki nadomešča predloge resolucije B9-0375/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 in B9-0381/2020 in so ga v skladu s členom 144(5) in členom 132(4) Poslovnika vložili Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Peter van Dalen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík in Ioan-Rareş Bogdan, v imenu skupine PPE, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, v imenu skupine S&D, Karin Karlsbro, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos in Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, v imenu skupine Renew, Salima Yenbou in Hannah Neumann, v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski in Jadwiga Wiśniewska, v imenu skupine ECR, Marisa Matias, v imenu skupine GUE/NGL, in Fabio Massimo Castaldo o vse slabših razmerah na področju človekovih pravic v Alžiriji, zlasti primeru novinarja Khaleda Drarenija (2020/2880(RSP)) (RC-B9-0375/2020);

—   Razmere v Etiopiji
Skupni predlog resolucije, ki nadomešča predloge resolucije B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 in B9-0388/2020 in so ga v skladu s členom 144(5) in členom 132(4) Poslovnika vložili Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Luděk Niedermayer, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík in Ioan-Rareş Bogdan, v imenu skupine PPE, Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans in Marie-Pierre Vedrenne, v imenu skupine Renew, Hannah Neumann in Katrin Langensiepen, v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski in Jadwiga Wiśniewska, v imenu skupine ECR, Miguel Urbán Crespo, v imenu skupine GUE/NGL, in Fabio Massimo Castaldo o razmerah v Etiopiji (2020/2881(RSP)) (RC-B9-0383/2020);

—   Nenehne kršitve človekovih pravic v Belorusiji, zlasti umor Romana Bondarenka
Skupni predlog resolucije RC-B9-0389/2020;

—   Stopnjevanje napetosti v Varoši po nezakonitem ravnanju Turčije in nujno potrebno nadaljevanje pogovorov
Skupni predlog resolucije RC-B9-0355/2020;

—   Odprava carin na nekatere proizvode ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odpravi carin na nekatere proizvode [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - odbor INTA;

—   Začasni ukrepi v zvezi z davkom na dodano vrednost za cepiva proti COVID-19 ter in vitro diagnostične medicinske pripomočke za COVID-19 v odziv na pandemijo COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - odbor ECON;

—   Pravica do splava na Poljskem
Predlog resolucije B9-0372/2020/REV in B9-0373/2020/REV;

—   Pregled trgovinske politike EU
Predlog resolucije B9-0370/2020.

Glasovanje je odprto do 15.00.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 16.30.

(Seja je bila prekinjena ob 13.50.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

15. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 16.32.


16. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Vse slabše razmere na področju človekovih pravic v Alžiriji, zlasti primer novinarja Khaleda Drarenija
Skupni predlog resolucije RC-B9-0375/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0329)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 23)

(Predlog resolucije B9-0376/2020 je brezpredmeten.)

Razmere v Etiopiji
Skupni predlog resolucije RC-B9-0383/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0330)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 24)

(Predlog resolucije B9-0382/2020 je brezpredmeten.)

Nenehne kršitve človekovih pravic v Belorusiji, zlasti umor Romana Bondarenka
Skupni predlog resolucije RC-B9-0389/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0331)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 25)

Stopnjevanje napetosti v Varoši po nezakonitem ravnanju Turčije in nujno potrebno nadaljevanje pogovorov
Skupni predlog resolucije RC-B9-0355/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0332)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 26)

(Predlog resolucije B9-0356/2020 je brezpredmeten.)

Odprava carin na nekatere proizvode ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odpravi carin na nekatere proizvode [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0333)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 27)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - odbor INTA

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P9_TA(2020)0334)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 28)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Začasni ukrepi v zvezi z davkom na dodano vrednost za cepiva proti COVID-19 ter in vitro diagnostične medicinske pripomočke za COVID-19 v odziv na pandemijo COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - odbor ECON

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0335)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 29)

Pravica do splava na Poljskem
Predlog resolucije B9-0373/2020/REV

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0336)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 30)

(Predlog resolucije B9-0372/2020/REV je brezpredmeten.)

Pregled trgovinske politike EU
Predlog resolucije B9-0370/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0337)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Rezultati glasovanja" z dne 23., 24., 25. in 26. novembra 2020, točka 31)


17. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


18. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


19. Peticije

Peticije št. 1089-20 do 1238-20 so bile dne 26. novembra 2020 vpisane v register in v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 226(15) Poslovnika 26. novembra 2020 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


20. Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18. novembra 2020)

odbor EMPL

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2021 (2020/2244(INI))
(mnenje: BUDG (člen 57 Poslovnika), CULT)

odbor ITRE

- Evropska strategija za vodik (2020/2242(INI))
(mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika))

- Evropska strategija za povezovanje energetskih sistemov (2020/2241(INI))
(mnenje: ENVI, TRAN (člen 57 Poslovnika))


21. Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 46 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22. oktobra 2020)

odbor AFCO

- Sprememba Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami v skladu s členom 223(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (2020/2220(INL))

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18. novembra 2020)

odbor CONT

- Zaščita finančnih interesov EU - boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2019 (2020/2246(INI))

- Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019 (2020/2245(INI))
(mnenje: DEVE)

odbor EMPL

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2021 (2020/2244(INI))
(mnenje: BUDG (člen 57 Poslovnika), CULT)

odbor CULT

- Evropski izobraževalni prostor: skupni celostni pristop k izobraževanju, znanjem in spretnostim ter kompetencam (2020/2243(INI))

odbor ITRE

- Evropska strategija za vodik (2020/2242(INI))
(mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika))

- Evropska strategija za povezovanje energetskih sistemov (2020/2241(INI))
(mnenje: ENVI, TRAN (člen 57 Poslovnika))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 22. oktobra 2020)

odbor ECON

- Politika konkurence – letno poročilo za leto 2020 (2020/2223(INI))
(mnenje: IMCO)

odbor CONT

- Ovrednotenje ukrepov za preprečevanje korupcije, nepravilne porabe ter poneverbe evropskih in nacionalnih javnih sredstev v primeru skladov za izredne razmere in na področjih porabe, povezanih s kriznimi razmerami (2020/2222(INI))
(mnenje: LIBE)

- Vpliv organiziranega kriminala na lastna sredstva EU in poneverbo sredstev EU, s posebnim poudarkom na deljenem upravljanju (2020/2221(INI))
(mnenje: EMPL, AGRI, LIBE)


22. Sprememba naslovov samoiniciativnih poročil

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18. novembra 2020)

odbor AFET

Nov naslov: Poročilo o poročilih Komisije za obdobje 2019–2020 o Albaniji (2019/2170(INI))

Nov naslov: Poročilo o poročilih Komisije za obdobje 2019–2020 o Bosni in Hercegovini (2019/2171(INI))

Nov naslov: Poročilo o poročilih Komisije za obdobje 2019–2020 o Kosovu (2019/2172(INI))

Nov naslov: Poročilo o poročilih Komisije za obdobje 2019–2020 o Črni gori (2019/2173(INI))

Nov naslov: Poročilo o poročilih Komisije za obdobje 2019–2020 o Severni Makedoniji (2019/2174(INI))

Nov naslov: Poročilo o poročilih Komisije za obdobje 2019–2020 o Srbiji (2019/2175(INI))

Nov naslov: Poročilo o poročilih Komisije za obdobje 2019–2020 o Turčiji (2019/2176(INI))


23. Postopek odobritve (člen 105 Poslovnika)

Poročila s predlogom nezakonodajne resolucije, ki zadeva postopek odobritve (člen 105(2) Poslovnika)

(V skladu z obvestilom konference predsednikov odborov z dne 5. oktobra 2020)

odbor INTA

- Sklep o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko Unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo (2020/0157M(NLE) - 2020/0157(NLE))
(mnenje: DEVE)


24. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastitvi Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

2) od poslancev Parlamenta

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o spremljanju razvojne pomoči in poročilu Evropskega računskega sodišča o pomoči Keniji (B9-0344/2020)
posredovano pristojnemu odboru: DEVE

- Christine Anderson in Gianantonio Da Re. Predlog resolucije o obsodbi islamističnih napadov, zagovarjanju svobode izražanja in imenovanju ulice po Samuelu Patyju (B9-0345/2020)
posredovano pristojnemu odboru: LIBE


25. Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil

Zapisnik te seje in zapisniki sej z dne 23. novembra 2020, z dne 24. novembra 2020 in z dne 25. novembra 2020 bodo predloženi Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


26. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 14. decembra 2020 do 17. decembra 2020.


27. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 16.34.


28. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Didier Geoffroy, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Opravičeni:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 20. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov