Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 6k
Понеделник, 14 декември 2020 г. - Брюксел

10. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на комисията LIBE за започване на междуинституционални преговори в съответствие с член 71 от Правилника за дейността въз основа на следните доклади:

- комисия LIBE: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси (COM(2018)0225 – C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Докладчик: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- комисия LIBE: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)). Докладчик: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- комисия LIBE: Доклад относно предложението Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и за изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Докладчик: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- комисия LIBE: Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на хармонизирани правила относно определянето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Докладчик: Birgit Sippel (A9-0257/2020);

- комисия LIBE: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Докладчик: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

В съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ днес, вторник, 15 декември 2020 г., поставянето на гласуване на решенията за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на този срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решенията за започване на преговори.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност