Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 5k
Esmaspäev, 14. detsember 2020 - Brüssel

10. Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)

President tegi teatavaks LIBE-komisjoni otsused alustada kooskõlas kodukorra artikliga 71 institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite alusel:

- LIBE-komisjon: Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite hankimiseks kriminaalasjades (COM(2018)0225 C8-0155/2018 2018/0108(COD)). Raportöör: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- LIBE-komisjon: Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ning muudetakse määrust (EL) 2018/1862 ja määrust (EL) 2019/816 (COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD)). Raportöör Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- LIBE-komisjon: Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ETIASe kasutamise eesmärgil ning muudetakse määrust (EL) 2018/1240, määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EL) 2017/2226 ja määrust (EL) 2018/1861 (COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD)). Raportöör Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- LIBE-komisjon: Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühtlustatud normid kriminaalmenetluses tõendite kogumise eesmärgil esindajate määramise kohta (COM(2018)0226 – C8-0154/2018 – 2018/0107(COD)). Raportöör: Birgit Sippel (A9-0257/2020);

- LIBE-komisjon: Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ajutise erandi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ teatavatest sätetest seoses tehnoloogiaga, mida numbrivaba isikutevahelise side teenuse osutajad kasutavad isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et võidelda internetis laste seksuaalse kuritarvitamise vastu (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD)). Raportöör: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Enne teisipäeva, 15. detsembri 2020 keskööd võib vähemalt keskmisele lävendile vastav arv parlamendiliikmeid või fraktsioone kooskõlas kodukorra artikli 71 lõikega 2 taotleda kirjalikult, et läbirääkimiste alustamist käsitlevad otsused pandaks hääletusele.

Läbirääkimised võivad alata mis tahes ajal alates selle tähtaja möödumisest, kui parlamendile ei ole esitatud ühtegi taotlust panna läbirääkimiste alustamise otsused hääletusele.

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika