Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Maandag 14 december 2020 - Brussel

10. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten van de commissie LIBE mee om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen overeenkomstig artikel 71 van het Reglement, op basis van de volgende verslagen:

- commissie LIBE: Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken (COM(2018)0225 – C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Rapporteur: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- commissie LIBE: Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)). Rapporteur: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- commissie LIBE: Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Rapporteur: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- commissie LIBE: Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde regels inzake de aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers ten behoeve van de bewijsgaring in strafprocedures (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Rapporteur: Birgit Sippel (A9-0257/2020);

- commissie LIBE: Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Rapporteur: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Overeenkomstig artikel 71, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, tot uiterlijk morgen, dinsdag 15 december 2020, vóór middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over de besluiten om onderhandelingen te beginnen.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid