Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Pondelok, 14. decembra 2020 - Brusel

10. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil rozhodnutia výboru LIBE začať medziinštitucionálne rokovania v súlade s článkom 71 rokovacieho poriadku na základe týchto správ:

- LIBE: Spáva o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Spravodajkyňa: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- LIBE: Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1862 a nariadenie (EÚ) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)). Spravodajca: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- LIBE: Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely systému ETIAS a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1240, nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (EÚ) 2017/2226 a nariadenie (EÚ) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Spravodajca: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- LIBE: Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Spravodajkyňa: Birgit Sippel (A9-0257/2020);

- LIBE: Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Spravodajkyňa: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku písomne požiadať do polnoci nadchádzajúceho dňa, utorok 15. decembra 2020, aby sa hlasovalo o rozhodnutiach začať rokovania.

Rokovania môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola predložená žiadna žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutiach začať rokovania.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia