Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

11. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κανονισμού, οι Επιτροπές ENVI και JURI/LIBE αποφάσισαν να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση τις ακόλουθες θέσεις του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:

επιτροπή ENVI

- Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) – θέση σε πρώτη ανάγνωση P8_TA(2019)0405·

επιτροπές JURI/LIBE

- Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - θέση σε πρώτη ανάγνωση P8_TA(2019)0406.

Οι εν λόγω θέσεις του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αποτελούν την εντολή για τις διαπραγματεύσεις.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου