Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 7k
Понеделник, 14 декември 2020 г. - Брюксел

12. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)

В съответствие с член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- препоръката на комисията ENVI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 29 октомври 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2124 по отношение на официалния контрол на граничния контролен пункт, през който стоките напускат Съюза, и на някои разпоредби относно транзита и претоварването (C(2020)07418 ; 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- препоръката на комисията ENVI за непротивопоставяне на проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на групата вещества 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол, етоксилиран (която обхваща ясно определени вещества и вещества с неизвестен или променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали, полимери и хомолози) (D070073/02 ; 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- препоръката на комисията ENVI да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 7 декември 2020 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификационната маркировка, която да се използва за някои продукти от животински произход в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия (C(2020)08765 ; 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу предложението за Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансово отчитане 4, 7, 9 и 16 (D069602/01 ; 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020).

- препоръката на комисията IMCO да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 20 ноември 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по отношение на сроковете за подаване на обобщени декларации за въвеждане и предварителни декларации за заминаване в случай на морски транспорт от и за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Англо-нормандските острови и остров Ман (C(2020)08072 ; 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- препоръката на комисията JURI да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 6 ноември 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 във връзка с обновлението от 2020 г. на таксономията, съдържаща се в регулаторните технически стандарти за единния електронен формат за отчитане (C(2020)7523 ; 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Ако в срок от двадесет и четири часа след настоящото обявяване политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не възразят срещу препоръките, те се считат за приети. В противен случай те се подлагат на глaсуване.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност