Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 4k
Pondělí, 14. prosince 2020 - Brusel

12. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vyslovena žádná námitka vůči:

- doporučení výboru ENVI nevznášet námitky k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 29. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky (C(2020)07418 - 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- doporučení výboru ENVI nevyslovit námitku proti nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o skupinu látek 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (zahrnující přesně definované látky a látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály, polymery a homology) (D070073/02 - 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- doporučení výboru ENVI nevznášet námitky k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- doporučení výboru ECON nevyslovit námitku proti návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard IAS 39 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 a IFRS 16 (D069602/01 - 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020).

- doporučení výboru IMCO nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- doporučení výboru JURI nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 6. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, pokud jde o aktualizaci taxonomie (pro rok 2020) stanovené v regulačních technických normách pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv (C(2020)7523 - 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po tomto oznámení politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučením, považují se tato doporučení za schválená. V opačném případě se o nich hlasuje.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí