Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Maandag 14 december 2020 - Brussel

12. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement, brengt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters de Voorzitter van het Parlement ter kennis dat er geen bezwaar is gemaakt tegen:

- de aanbeveling van de commissie ENVI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 29 oktober 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 wat betreft de officiële controles aan de grenscontrolepost waar goederen de Unie verlaten en bepaalde bepalingen inzake doorvoer en overlading (C(2020)07418 - 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- de aanbeveling van de commissie ENVI om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de stofgroep 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd (die duidelijk gedefinieerde stoffen en UVCB-stoffen, polymeren en homologen omvat) (D070073/02 - 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- de aanbeveling van de commissie ENVI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 7 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het identificatiemerk dat voor bepaalde producten van dierlijke oorsprong moet worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 39 en International Financial Reporting Standards 4, 7, 9 en 16 betreft (D069602/01 - 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020);

- de aanbeveling van de commissie IMCO om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 20 november 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft de termijnen voor de indiening van summiere aangiften bij binnenbrengen en aangiften vóór vertrek bij vervoer over zee van en naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, alsmede de Kanaaleilanden en het eiland Man (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- de aanbeveling van de commissie JURI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 6 november 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wat betreft de bijwerking 2020 van de in de technische reguleringsnormen voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat vastgestelde taxonomie (C(2020)7523 - 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Wanneer een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken binnen vierentwintig uur na deze mededeling geen bezwaar maken, worden de voorgestelde aanbevelingen geacht te zijn goedgekeurd. Wanneer er wel bezwaar wordt gemaakt, worden de aanbevelingen in stemming gebracht.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid