Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r. - Bruksela

12. Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 111 ust. 6 oraz art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu)

Zgodnie z art. 111 ust. 6 i art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji poinformował Przewodniczącego Parlamentu, że nie wyrażono sprzeciwu wobec:

- zalecenia komisji ENVI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 29 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2124 w odniesieniu do kontroli urzędowych w punkcie kontroli granicznej, w którym towary opuszczają Unię, oraz w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących tranzytu i przeładunku (C(2020)07418 - 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- zalecenia komisji ENVI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do grupy substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany (obejmującej dobrze zdefiniowane substancje oraz substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne, polimery i homologi) (D070073/02 - 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- zalecenia komisji ENVI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku ze znakiem identyfikacyjnym, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- zalecenia komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 4, 7, 9 i 16 (D069602/01 - 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020);

- zalecenia komisji IMCO w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do terminów składania przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich i Wyspy Man (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- zalecenia komisji JURI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/815 w odniesieniu do dokonanej w 2020 r. aktualizacji taksonomii określonej w regulacyjnych standardach technicznych na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu raportowania (C(2020)7523 - 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Jeżeli w terminie 24 godzin od niniejszego ogłoszenia żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie wyrażą sprzeciwu wobec tych zaleceń, zostaną one uznane za przyjęte. W przeciwnym razie zostaną poddane pod głosowanie.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności