Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Pondelok, 14. decembra 2020 - Brusel

12. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 111 ods. 6 a článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)

Predseda Konferencie predsedov výborov informoval v súlade s článkom 111 ods. 6 a článkom 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

- odporúčaniu výboru ENVI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 29. októbra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke (C(2020)07418; 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- odporúčaniu výboru ENVI nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o skupinu látok etoxylovaný 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol [pokrývajúci dobre definované látky a UVCB látky, produkty komplexných reakcií alebo biologické materiály, polyméry a homológy] (D070073/02; 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- odporúčaniu výboru ENVI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 7. decembra 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o identifikačnú značku, ktorá sa má používať v prípade určitých produktov živočíšneho pôvodu v Spojenom kráľovstve vzhľadom na Severné Írsko (C(2020)08765; 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- odporúčaniu výboru ECON nevzniesť námietku voči návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 39 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 4, 7, 9 a 16 (D069602/01; 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020).

- odporúčaniu výboru IMCO nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie z 20 novembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o lehoty na podávanie predbežných colných vyhlásení o vstupe a vyhlásení pred výstupom v prípade prepravy po mori zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, z Normanských ostrovov a Ostrova Man a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a Ostrov Man (C(2020)08072; 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- odporúčaniu výboru JURI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 6. novembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide o aktualizáciu taxonómie za rok 2020, ktorá je stanovená v regulačných technických predpisoch pre jednotný elektronický formát vykazovania (C(2020)7523; 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Ak politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú žiadnu námietku v lehote 24 hodín po tomto oznámení, tieto odporúčania sa považujú za schválené. V opačnom prípade sa o nich bude hlasovať.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia