Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Понеделник, 14 декември 2020 г. - Брюксел

13. Поправки (член 241 от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

- Поправка P8_TA(2018)0180(COR02) на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1) - (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 април 2018 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - комисия AGRI;

- Поправка P8_TA(2018)0338(COR01) на Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (OВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 6) - (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 септември 2018 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) - комисии ECON/LIBE.

Съгласно член 241, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в 24-часов срок политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат поставянето им на гласуване.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност