Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Maandag 14 december 2020 - Brussel

13. Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

- Rectificatie P8_TA(2018)0180(COR02) van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1) - (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 19 april 2018 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - commissie AGRI;

- Rectificatie P8_TA(2018)0338(COR01) van Verordening (EU) 2018/1672 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 (PB L 284 van 12.11.2018, blz. 6) - (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 12 september 2018 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) - commissies ECON/LIBE.

Overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken ze in stemming te brengen.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid