Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Pondelok, 14. decembra 2020 - Brusel

13. Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)

Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

- Korigendum P8_TA(2018)0180(COR02) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1) – (pozícia Európskeho parlamentu v prvom čítaní z 19. apríla 2018 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - výbor AGRI;

- Korigendum P8_TA(2018)0338(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 (Ú. v. EÚ L 284, 12.11.2018, s. 6) - (pozícia Európskeho parlamentu v prvom čítaní z 12. septembra 2018 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) - výbory ECON/LIBE.

V súlade s článkom 241 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, pokiaľ do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia