Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 8k
Понеделник, 14 декември 2020 г. - Брюксел

14. Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише сряда 16 декември 2020 следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) nr. 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 and (EU) nr. 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) No 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision nr. 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Регламент на Eвропейския парламент и на Iъвета относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за премахване на митата върху определени стоки (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Приложение ІІа към Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета по отношение на издаването на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (EС) № 600/2014, (EС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/EС и (ЕС) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност