Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 7k
Maandag 14 december 2020 - Brussel

14. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee woensdag 16 december 2020 samen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) N° 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) N° 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) N° 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision N° 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de afschaffing van de douanerechten op bepaalde goederen (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Bijlage IIa bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad wat betreft het verlenen van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de door het Europees Bureau voor fraudebestrijding uitgevoerde onderzoeken (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365 en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid