Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 7k
Pondelok, 14. decembra 2020 - Brusel

14. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady v stredu 16. decembra 2020 podpíše tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) N° 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) N° 1305/2013, (EU) N° 1306/2013 and (EU) N° 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) N° 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision N° 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady o odstránení ciel na určité tovary (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení príloha IIa k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009, pokiaľ ide o udeľovanie všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia zavedenom Európskou úniou alebo s týmto procesom spojené (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014, (EÚ) č. 806/2014 a (EÚ) 2015/2365 a smerníc 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EÚ a (EÚ) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia