Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

15. Υπογραφή δημοσιονομικών κειμένων

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, μετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο, θα προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κανονισμού, στην υπογραφή των ακόλουθων κειμένων που αφορούν τον οριστικά εγκριθέντα προϋπολογισμό:

- Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημοσιονομικό έτος 2021·

- Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 10 στον γενικό προϋπολογισμό: Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων (2020/0298(BUD)).

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί επίσης ότι, από κοινού με τους Προέδρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής, θα προβεί στην υπογραφή του ακόλουθου κειμένου:

- Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων (2018/2070(ACI)).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου