Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

16. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 136 του Κανονισμού):

- O-000060/2020 που κατέθεσε ο Bernd Lange, εξ ονόματος της επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Εξωεδαφικές επιπτώσεις στο εμπόριο λόγω κυρώσεων που επιβάλλονται από τρίτες χώρες (B9-0026/2020)·

- O-000068/2020 που κατέθεσαν οι Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak και Anna Zalewska, εξ ονόματος της επιτροπής EMPL, προς το Συμβούλιο: Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (B9-0027/2020)·

- O-000069/2020 που κατέθεσαν οι Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak και Anna Zalewska, εξ ονόματος της επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (B9-0028/2020)·

- O-000075/2020 που κατέθεσαν οι Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra και Petros Kokkalis, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (B9-0029/2020)·

- O-000076/2020 που κατέθεσε ο Norbert Lins, εξ ονόματος της επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Λήξη της παρέκκλισης για τα σφαγεία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/185 (B9-0030/2020)·

- O-000077/2020 που κατέθεσαν οι Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk και Eleonora Evi, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (B9-0501/2020)·

- O-000078/2020 που κατέθεσαν οι Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk και Eleonora Evi, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (B9-0502/2020).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου