Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 37k
Esmaspäev, 14. detsember 2020 - Brüssel

17. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Ravimiameti suuremat rolli kriisiks valmisolekus ja kriisiohjamises ravimite ja meditsiiniseadmete valdkonnas (COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Eettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1082/2013/EL (COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa andmehalduse kohta (andmehaldust käsitlev õigusakt) (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

IMCO, JURI, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raudteeohutuse ja -ühenduse teatavate aspektide kohta seoses piiriülese taristuga, mis ühendab liitu ja Ühendkuningriiki La Manche’i väina püsiühenduse kaudu (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsiooni loomist käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Nõukogu otsus Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajalisi piiranguid käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 10: maksete assigneeringute suurendamine vastavalt ajakohastatud kuluprognoosidele ning muudele kulude ja tulude kohandustele – Nõukogu 8. detsembri 2020. aasta seisukoht (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavate lennundusohutuse aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus nimetatud üleminekuperioodi lõppemisega (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline lennuühendus pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus nimetatud üleminekuperioodi lõppu (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline kaupade ja sõitjate maanteeühendus pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus nimetatud üleminekuperioodi lõppu (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Euroopa Liidu 2021. aasta teine üldeelarve projekt: nõukogu 14. detsembri 2020. aasta seisukoht (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)) - BUDG komisjon - ECON komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial - Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta (2019/2202(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrust (EL) 2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1011 seoses teatavate kolmandate riikide vahetuskursi võrdlusaluste väljaarvamisega määruse kohaldamisalast ning asendusvõrdlusaluste määramisega teatavatele kaotatavatele võrdlusalustele (COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1129 seoses ELi taasteprospektiga ja sihipäraste kohandustega finantsvahendajate jaoks, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Raport soolise perspektiivi kohta COVID-19 kriisi ajal ja selle järgsel perioodil (2020/2121(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

- Raport petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelude tulemuste kohta (2020/2044(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Ameerika Troopikatuunide Komisjoni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 520/2007 (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: João Ferreira (A9-0231/2020)

- Raport soolise digilõhe kaotamise ja naiste osaluse kohta digitaalmajanduses (2019/2168(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

- Raport tugeva sotsiaalse Euroopa kohta õiglaste üleminekute jaoks (2020/2084(INI)) - EMPL komisjon - Raportöörid: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

- Raport ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia kohta (2019/2169(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Raport uue Euroopa VKEde strateegia kohta (2020/2131(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

- Raport tagasisaatmisdirektiivi rakendamise kohta (2019/2208(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Tineke Strik (A9-0238/2020)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise tsiviillennundusohutust käsitleva lepingu sõlmimist (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

- Raport äriühingu kestliku üldjuhtimise kohta (2020/2137(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Pascal Durand (A9-0240/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli kehtivusaja pikendamist) sõlmimise kohta (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2020) sõlmimise kohta (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

- Raport Dublini III määruse rakendamise kohta (2019/2206(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Raport Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra rakendamise kohta (2019/2207(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

- Raport ettepaneku kohta nimetada Marek Opioła kontrollikoja liikmeks (12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti nr 10/2020 kohta: maksete assigneeringute suurendamine vastavalt ajakohastatud kuluprognoosidele ning muudele kulude ja tulude kohandustele (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse komisjoni hääletama Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamise poolt (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud) (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD)) - ECON komisjon - Raportöörid: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika