Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 14 декември 2020 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявления на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Състав на Парламента
 6.Искане за снемане на имунитет
 7.Състав на политическите групи
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Съобщение на председателството
 10.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)
 11.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 12.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)
 13.Поправки (член 241 от Правилника за дейността)
 14.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 15.Подписване на бюджетни текстове
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 17.Внесени документи
 18.Ред на работа
 19.Нов общ бюджет на Европейския съюз за 2021 г. (разискване)
 20.Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“ (разискване)
 21.Сесия на гласуване
 22.Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“ (продължeние на разискването)
 23.Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) ***I (разискване)
 24.Нова стратегия за европейските МСП (разискване)
 25.Позиции на Съвета на първо четене
 26.Свързани с търговията извънтериториални последици от санкциите на трети държави (разискване)
 27.Прилагане на Регламента „Дъблин III“ (кратко представяне)
 28.Прилагане на Директивата относно връщането (кратко представяне)
 29.Силна социална Европа за справедливи промени (кратко представяне)
 30.Устойчиво корпоративно управление (кратко представяне)
 31.Обяснения на вот
 32.Поправки на вот и намерения за гласуване
 33.Дневен ред на следващото заседание
 34.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (207 kb) Присъствен списък (38 kb) Резултати от гласувания (479 kb) Резултати от поименно гласуване (184 kb) 
 
Протокол (207 kb) Присъствен списък (38 kb) Резултати от гласувания (479 kb) Резултати от поименно гласуване (184 kb) 
 
Протокол (85 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (113 kb) Резултати от поименно гласуване (31 kb) 
 
Протокол (317 kb) Присъствен списък (83 kb) Резултати от гласувания (345 kb) Резултати от поименно гласуване (146 kb) 
Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност