Показалец 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол - Резултати от гласувания
XML 479kPDF 345kWORD 113k
Понеделник, 14 декември 2020 г. - Брюксел
 Значения на съкращенията и символите

 1. Рамка за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти ***II

 2. Назначаване на Марек Опиола за член на Сметната палата

 3. Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за Междуамериканската комисия за тропическа риба тон ***I

 4. Сключване на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между ЕС и Япония ***

 5. Споразумение в областта на рибарството между ЕС и Мавритания: удължаване на срока на действие на Протокола ***

 6. Споразумение в областта на рибарството между ЕС и островите Кук: удължаване на действието на Протокола ***

 7. Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***II

 8. Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) ***I

 9. Решение на Европейския парламент и на Съвета за упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на уставния капитал на Европейския инвестиционен фонд ***I

 10. Проект на коригиращ бюджет № 10 към общия бюджет за 2020 г.: Увеличение на бюджетните кредити за плащания и други корекции на разходите и приходите

 11. Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I

 12. Допълнителни средства в контекста на пандемията от COVID-19: REACT-EU ***I

 13. Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***II

 14. Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 ***

 15. Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта към въвеждането на нови собствени ресурси

 16. Нова стратегия за европейските МСП

 17. МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси

 18. Прилагане на Регламента „Дъблин III“

 19. Доклад за изпълнение на Директивата за връщането

 20. Сътрудничество на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) с Европейската прокуратура и ефективност на нейните разследвания ***II

 21. Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията ***I

 22. Генетично модифицирана соя MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788

 23. Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от единичните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и MON 87411

 24. Генетично модифицирана царевица MIR604 (SYN-IR6Ø4–5)

 25. Генетично модифицирана царевица MON 88017 (MON-88Ø17–3)

 26. Генетично модифицирана царевица MON 89034 (MON-89Ø34–3)

 27. Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“

 28. Силна социална Европа за справедливи промени

 29. Устойчиво корпоративно управление

 30. Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост

 31. Действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 – 2033 ***I

 32. Принудителен труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян

 33. Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде

 34. Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите

 35. Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност

 36. Необходимост от специален състав на Съвета по въпросите на равенството между половете

 37. Изменения на Правилника за дейността с цел да се гарантира функционирането на Парламента при извънредни обстоятелства

 38. Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност по отношение на Тунела под Ламанша ***I

 39. Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата

 40. Разисквания на комисията по петиции през 2019 г.

 41. Влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП)

 42. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

 43. Основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен превоз след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I

 44. Въздушни връзки след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I

 45. Безопасност на въздухоплаването след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I

 46. Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I
Последно осъвременяване: 25 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност