Zoznam 
Zápisnica - Výsledky hlasovania
XML 424kPDF 295kWORD 107k
Pondelok, 14. decembra 2020 - Brusel
 Použité skratky a značky

 1. Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán ***II

 2. Návrh na vymenovanie Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov

 3. Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ***I

 4. Uzavretie Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Japonskom ***

 5. Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou: predĺženie platnosti protokolu ***

 6. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi: predĺženie platnosti vykonávacieho protokolu ***

 7. Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***II

 8. Európsky rok železníc (2021) ***I

 9. Poverenie Komisie hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu ***I

 10. Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov a iné úpravy výdavkov a príjmov

 11. Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I

 12. Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU ***I

 13. Nariadenie o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***II

 14. Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 ***

 15. Návrh Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a riadnom finančnom hospodárení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov

 16. Nová stratégia pre európske MSP

 17. VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje

 18. Vykonávanie nariadenia Dublin III

 19. Vykonávanie smernice o návrate

 20. Spolupráca úradu OLAF s EPPO a účinnosť jeho vyšetrovaní ***II

 21. Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie ***I

 22. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 × MON-87708 × MON 89788

 23. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411

 24. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)

 25. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 88017 (MON-88Ø17-3)

 26. Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 (MON-89Ø34-3)

 27. Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack

 28. Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

 29. Udržateľná správa a riadenie spoločností

 30. k odporúčaniu Rady týkajúcemu sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

 31. Akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***I

 32. Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

 33. o Iráne, najmä o prípade laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej

 34. Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

 35. Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu

 36. Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť

 37. Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností

 38. Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom ***I

 39. Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

 40. Rokovania Výboru pre petície v roku 2019

 41. Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)

 42. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

 43. Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

 44. Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti po skončení prechodného obdobia v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie

 45. Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I

 46. Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I
Posledná úprava: 25. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia