Seznam 
Zápis
XML 177kPDF 294kWORD 81k
Pondělí, 14. prosince 2020 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Žádost o zbavení imunity
 7.Členství v politických skupinách
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Sdělení předsednictví
 10.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)
 12.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 13.Opravy (článek 241 jednacího řádu)
 14.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 15.Podepisování rozpočtových textů
 16.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 17.Předložení dokumentů
 18.Plán práce
 19.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 (rozprava)
 20.Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“ (rozprava)
 21.Hlasování
 22.Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“ (pokračování rozpravy)
 23.Evropský rok železnice (2021) ***I (rozprava)
 24.Nová strategie pro evropské malé a střední podniky (rozprava)
 25.Postoje Rady v 1. čtení
 26.Obchodní extrateritoriální účinky sankcí ukládaných třetími zeměmi (rozprava)
 27.Provádění nařízení Dublin III (krátké přednesení)
 28.Provádění směrnice o navracení (krátké přednesení)
 29.Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci (krátké přednesení)
 30.Udržitelná správa a řízení společností (krátké přednesení)
 31.Vysvětlení hlasování
 32.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 33.Pořad jednání příštího denního zasedání
 34.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 26. listopadu 2020, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení ze Štrasburku, ve kterém vyjádřil svou solidaritu s občany města a s francouzskými orgány.

Předseda připomněl teroristický útok, který se ve městě odehrál dne 11. prosince 2018, a vyjádřil soustrast rodinám a blízkým obětí.

Předseda uvedl, že přáním Parlamentu je, aby se ve Štrasburku mohla znovu konat plenární zasedání. Zdůraznil, že Parlament během pandemie prokázal svou demokratickou odpovědnost a pokračoval ve výkonu svých pravomocí.

Předseda vzdal čest památce Valéryho Giscarda d’Estaing, který zemřel dne 2. prosince 2020 a jehož památku Parlament uctí během slavnostního zasedání, které se bude konat dne 2. února 2021.

Parlament držel minutu ticha.

Předseda učinil prohlášení, ve kterém zdůraznil, že si Evropská unie musí udržet prvenství v souvislosti s ekologickou transformací, a zdůraznil význam Pařížské dohody o klimatu.

Upozornil, že se během tohoto týdne budou konat důležitá hlasování, zejména hlasování o rozpočtových otázkách a o právním státu.

Předseda připomněl oslavu 25. výročí Daytonské mírové dohody a zdůraznil význam usmíření v Bosně a Hercegovině pro budoucí generace.

Vystoupila Virginie Joron.


4. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, byly schváleny.


5. Složení Parlamentu

József Szájer písemně oznámil, že s platností od 2. ledna 2021 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1, 2 a 3 jednacího řádu oznámil uvolnění jeho mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


6. Žádost o zbavení imunity

Příslušné belgické orgány předaly žádost, aby byl Filip De Man zbaven imunity za účelem jeho předvolání před přestupkový soud v souvislosti s dopravní nehodou.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


7. Členství v politických skupinách

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi a Piernicola Pedicini již nepatří k nezařazeným poslancům a s platností od 9. prosince 2020 se stali členy skupiny Verts/ALE.


8. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE a Verts/ALE tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor ECON: Piernicola Pedicini

výbor ENVI: Eleonora Evi

výbor ITRE: Ignazio Corrao

výbor REGI: Rosa D'Amato

výbor AGRI: Colm Markey

výbor PECH: Rosa D'Amato

výbor PETI: Eleonora Evi

vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy: Eleonora Evi

delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU–Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru: Colm Markey

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko: Piernicola Pedicini

delegace pro vztahy s Palestinou: Rosa D'Amato

delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Eleonora Evi

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Ignazio Corrao

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Rosa D'Amato

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Piernicola Pedicini

Tato rozhodnutí nabyla účinnosti dnešním dnem.


9. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že proti společnému postoji výborů DEVE a BUDG o prodloužení nouzového svěřenského fondu EU pro Afriku, který byl oznámen na plenárním zasedání konaném ve čtvrtek 26. listopadu 2020 (bod 12 zápisu ze dne 26.11.2020), nebyla ve lhůtě 24 hodin vznesena žádná námitka.

Tento společný postoj byl tudíž oficiálně předán Komisi.


10. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že výbor LIBE v souladu s článkem 71 jednacího řádu rozhodl zahájit interinstitucionální jednání na základě těchto zpráv:

- výbor LIBE: Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech (COM(2018)0225 – C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Zpravodajka: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- výbor LIBE: Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)). Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- výbor LIBE: Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely systému ETIAS a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- výbor LIBE: Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Zpravodajka: Birgit Sippel (A9-0257/2020);

- výbor LIBE: Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Zpravodajka: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, úterý 15. prosince 2020, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutích zahájit jednání v Parlamentu hlasovalo.


11. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že výbory ENVI a JURI/LIBE v souladu s článkem 72 jednacího řádu rozhodly, že zahájí interinstitucionální jednání na základě těchto postojů Parlamentu přijatých v prvním čtení:

výbor ENVI

- Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0405;

výbory JURI/LIBE

- Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0406.

Tyto postoje Parlamentu v prvním čtení představují mandát pro jednání.


12. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vyslovena žádná námitka vůči:

- doporučení výboru ENVI nevznášet námitky k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 29. října 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky (C(2020)07418 - 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- doporučení výboru ENVI nevyslovit námitku proti nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o skupinu látek 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (zahrnující přesně definované látky a látky s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály, polymery a homology) (D070073/02 - 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- doporučení výboru ENVI nevznášet námitky k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 7. prosince 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- doporučení výboru ECON nevyslovit námitku proti návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard IAS 39 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 a IFRS 16 (D069602/01 - 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020).

- doporučení výboru IMCO nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 20. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- doporučení výboru JURI nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 6. listopadu 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/815, pokud jde o aktualizaci taxonomie (pro rok 2020) stanovené v regulačních technických normách pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv (C(2020)7523 - 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po tomto oznámení politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nevysloví proti doporučením, považují se tato doporučení za schválená. V opačném případě se o nich hlasuje.


13. Opravy (článek 241 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

- oprava P8_TA(2018)0180(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. dubna 2018 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2018)0180)- (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - výbor AGRI;

- oprava P8_TA(2018)0338(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 6) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2018 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) - výbory ECON/LIBE.

Pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o těchto opravách hlasovalo, považují se podle čl. 241 odst. 4 jednacího řádu za schválené.


14. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 16. prosince 2020 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) N° 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) N° 1305/2013, (EU) N° 1306/2013 and (EU) N° 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) N° 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění cel na určité zboží (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění příloha IIa nařízení Rady (ES) č. 428/2009, pokud jde o udělení všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účelnost vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).


15. Podepisování rozpočtových textů

Předseda oznámil, že po jejich přijetí Parlamentem podepíše v souladu s článkem 96 jednacího řádu tyto texty týkající se rozpočtu schváleného s konečnou platností:

- Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021;

- Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2020 na rozpočtový rok 2020 – Navýšení prostředků na platby v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a další úpravy výdajů a příjmů (2020/0298(BUD)).

Předseda rovněž oznámil, že spolu s předsedou Rady a předsedkyní Komise podepíše:

- Interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů (2018/2070(ACI)).


16. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 136 jednacího řádu):

- O-000060/2020, kterou pokládá Bernd Lange za výbor INTA Komisi: Obchodní extrateritoriální účinky sankcí ukládaných třetími zeměmi (B9-0026/2020);

- O-000068/2020, kterou pokládají Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak a Anna Zalewska za výbor EMPL Radě: Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (B9-0027/2020);

- O-000069/2020, kterou pokládají Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak a Anna Zalewska za výbor EMPL Komisi: Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (B9-0028/2020);

- O-000075/2020, kterou pokládají Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra a Petros Kokkalis za výbor ENVI Komisi: Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (B9-0029/2020);

- O-000076/2020, kterou pokládá Norbert Lins za výbor AGRI Komisi: Ukončení platnosti výjimky pro zařízení pro porážku zvířat, jak ji stanoví nařízení (EU) 2017/185 (B9-0030/2020);

- O-000077/2020, kterou pokládají Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi za výbor ENVI Radě: Provádění právních předpisů EU týkajících se vody (B9-0501/2020);

- O-000078/2020, kterou pokládají Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Provádění právních předpisů EU týkajících se vody (B9-0502/2020).


17. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU (COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské správě dat (akt o správě dat) (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO, JURI, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na přeshraniční infrastrukturu spojující Unii a Spojené království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody týkající se časových omezení ujednání o poskytování letadel s posádkou mezi Evropskou unií, Spojenými státy americkými, Islandem a Norským královstvím (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Návrh opravného rozpočtu č. 10 k souhrnnému rozpočtu na rok 2020: Navýšení prostředků na platby v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a další úpravy výdajů a příjmů – postoj Rady ze dne 8. prosince 2020 (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na skončení přechodného období uvedeného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období uvedeného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období uvedeného v dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Druhý návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021: postoj Rady ze dne 14. prosince 2020 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)) - výbor BUDG - výbor ECON - Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou (2019/2202(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční hodnoty (COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Zpráva o genderové perspektivě koronavirové krize a pokrizového období (2020/2121(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

- Zpráva o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2019 (2020/2044(INI)) - výbor PETI - Zpravodaj: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: João Ferreira (A9-0231/2020)

- Zpráva o překlenování digitální propasti mezi ženami a muži: účast žen v digitální ekonomice (2019/2168(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

- Zpráva o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci (2020/2084(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajové: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

- Zpráva o strategii EU pro rovnost žen a mužů (2019/2169(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Zpráva o nové strategii pro evropské malé a střední podniky (2020/2131(INI)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

- Zpráva o provádění směrnice o navracení (2019/2208(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Tineke Strik (A9-0238/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a Japonskem (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

- Zpráva o udržitelné správě a řízení společností (2020/2137(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0240/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020 (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)) - výbor PECH - Zpravodajka: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

- Zpráva o provádění nařízení Dublin III (2019/2206(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Zpráva o provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2019/2207(INI)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

- Zpráva o návrhu na jmenování Marka Opioły členem Účetního dvora (12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2020 na rozpočtový rok 2020 – Navýšení prostředků na platby v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a další úpravy výdajů a příjmů (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Komise zmocňuje hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD)) - výbor ECON - Zpravodajové: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)


18. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prosincového plenárního zasedání (PE 662.276/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 158 jednacího řádu):

Předseda oznámil, že obdržel pět žádostí o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu) za účelem přijetí níže uvedených spisů během tohoto dílčího zasedání:

- Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na tunel pod Lamanšským průlivem (2020/0347(COD)) - výbor TRAN (bod 82 PDOJ);

- Základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (2020/0362(COD) - výbor TRAN;

- Základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (2020/0363(COD)) - výbor TRAN;

- Bezpečnost letectví po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (2020/0364(COD)) - výbor TRAN;

- Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie (2020/0366(COD)) - výbor PECH.

Předseda rovněž oznámil, že o první žádosti se bude hlasovat během dnešního hlasování. Zbývající čtyři žádosti byly zařazeny do úterního hlasování.

Předseda mimo jiné oznámil, že v souvislosti s níže uvedeným postojem Rady v prvním čtení nebyl v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předložen ani návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrh:

- Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran (bod 159 PDOJ).

Navržený akt tudíž byl prohlášen za přijatý (P9_TA(2020)0338).
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 1)

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny konečného návrhu pořadu jednání:

Pátek

První hlasování se bude konat od 9:30 do 10:45.
Výsledky prvního hlasování budou oznámeny ve 13:00.

Druhé hlasování se bude konat od 13:30 do 14:45.
Výsledky druhého hlasování budou oznámeny v 17:00.

Parlament s těmito návrhy souhlasil.

Předseda oznámil, že hlasování bude rozděleno do několika bloků v závislosti na počtu pozměňovacích návrhů a počtu žádostí o dílčí a oddělená hlasování. Informace o rozdělení hlasování do jednotlivých bloků se zveřejní na internetových stránkách Parlamentu v rubrice „Prioritní dokumenty a informace“.

Plán práce byl tímto schválen.


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
místopředsedkyně

19. Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 (rozprava)

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021

Johan Van Overtveldt (předseda výboru BUDG), Pierre Larrouturou (zpravodaj) a Olivier Chastel (zpravodaj) uvedli zprávu.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Karlo Ressler za skupinu PPE, Victor Negrescu za skupinu S&D, Valérie Hayer za skupinu Renew, Joachim Kuhs za skupinu ID, David Cormand za skupinu Verts/ALE, Bogdan Rzońca za skupinu ECR, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Angelika Winzig, Margarida Marques, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, José Manuel Fernandes, Eugen Jurzyca, Andrey Novakov a Joachim Stanisław Brudziński.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6 zápisu ze dne 18.12.2020 (pozměňovací návrhy); bod 10 zápisu ze dne 18.12.2020 (konečné hlasování).


20. Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“ (rozprava)

Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“ (2020/2846(RSP)) (čl. 222 odst. 8 jednacího řádu)

Romeo Franz (za výbor CULT), Juan Fernando López Aguilar (za výbor LIBE) a Tatjana Ždanoka (za výbor PETI) uvedli občanskou iniciativu.

(pokračování rozpravy: bod 22 zápisu ze dne 14.12.2020)


21. Hlasování

Parlament hlasoval o:

Jmenování Marka Opioły členem Účetního dvora
Zpráva o návrhu na jmenování Marka Opioły členem Účetního dvora [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020).

Parlament hlasoval o této žádosti o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu):

Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na tunel pod Lamanšským průlivem ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - výbor TRAN

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky ***I
Zpráva o návrhu nařízení, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A9-0231/2020);

Uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi EU a Japonskem ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a Japonskem [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020);

Dohoda mezi ES a Mauritánií o partnerství v odvětví rybolovu: prodloužení platnosti protokolu ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020);

Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu: prodloužení platnosti prováděcího protokolu ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020).

Hlasovat bylo možné do 19:45.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, úterý 15. prosince 2020, v 8:45.


22. Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“ (pokračování rozpravy)

Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“ (2020/2846(RSP)) (čl. 222 odst. 8 jednacího řádu)

(začátek rozpravy: bod 20 zápisu ze dne 14.12.2020)

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Hannes Heide za skupinu S&D, Malik Azmani za skupinu Renew, Virginie Joron za skupinu ID, Rasmus Andresen za skupinu Verts/ALE, Dace Melbārde za skupinu ECR, Clare Daly za skupinu GUE/NGL, Márton Gyöngyösi – nezařazený poslanec, Loránt Vincze, Petra Kammerevert, Anna Júlia Donáth, Gunnar Beck, François Alfonsi a Assita Kanko.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupili: Pernando Barrena Arza, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Cristian Terheş, Niyazi Kizilyürek, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk, Hermann Tertsch, Daniel Buda, Izaskun Bilbao Barandica a Pascal Arimont.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrhy usnesení předložené na základě čl. 222 odst. 8 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Esteban González Pons a Loránt Vincze za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar a Hannes Heide za skupinu S&D, Malik Azmani za skupinu Renew, Rasmus Andresen, François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Clare Daly za skupinu GUE/NGL o evropské občanské iniciativě „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“ („Minority SafePack – milion podpisů pro rozmanitost v Evropě“) (2020/2846(RSP)) (B9-0403/2020);

- Nicola Procaccini, Dace Melbārde, Kosma Złotowski a Elżbieta Kruk za skupinu ECR o občanské iniciativě „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“ („Minority SafePack – milion podpisů pro rozmanitost v Evropě“) (2020/2846(RSP)) (B9-0405/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 15 zápisu ze dne 16.12.2020 (pozměňovací návrhy); bod 9 zápisu ze dne 17.12.2020 (konečné hlasování).


23. Evropský rok železnice (2021) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Anna Deparnay-Grunenberg uvedla zprávu.

Vystoupila Adina-Ioana Vălean (členka Komise).

Vystoupili: Dace Melbārde (zpravodajka výboru CULT), Benoît Lutgen za skupinu PPE, Johan Danielsson za skupinu S&D, José Ramón Bauzá Díaz za skupinu Renew, Julie Lechanteux za skupinu ID, Jakop G. Dalunde za skupinu Verts/ALE, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Clare Daly za skupinu GUE/NGL, Dorien Rookmaker – nezařazená poslankyně, Andrey Novakov, Isabel García Muñoz, Izaskun Bilbao Barandica, Maximilian Krah, Łukasz Kohut, Jan-Christoph Oetjen, Angelo Ciocca, Vera Tax a Petar Vitanov.

Vystoupila Adina-Ioana Vălean.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9 zápisu ze dne 15.12.2020.


24. Nová strategie pro evropské malé a střední podniky (rozprava)

Zpráva o nové strategii pro evropské malé a střední podniky [2020/2131(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Paolo Borchia uvedl zprávu.

Vystoupila Adina-Ioana Vălean (členka Komise).

Vystoupili: Atidzhe Alieva-Veli (zpravodajka výboru EMPL), Liesje Schreinemacher (zpravodajka výboru IMCO), Pina Picierno (zpravodajka výboru AGRI), Victor Negrescu (zpravodaj výboru CULT), Jens Gieseke za skupinu PPE, Josianne Cutajar za skupinu S&D, a Martina Dlabajová za skupinu Renew.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

Vystoupili: Jérôme Rivière za skupinu ID, Henrike Hahn za skupinu Verts/ALE, Robert Roos za skupinu ECR, Sandra Pereira za skupinu GUE/NGL, Miroslav Radačovský – nezařazený poslanec, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Nicola Danti, Isabella Tovaglieri, Claude Gruffat, Tiziana Beghin, Markus Pieper, Robert Hajšel, Valter Flego, Maximilian Krah, Mislav Kolakušić, Pilar del Castillo Vera, Carlos Zorrinho, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Angelika Niebler, Tsvetelina Penkova, Seán Kelly, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques a Łukasz Kohut.

Vystoupila Adina-Ioana Vălean.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 15 zápisu ze dne 16.12.2020.


25. Postoje Rady v 1. čtení

Předsedající oznámil, že na základě čl. 63 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoje Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účelnost vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům – přijato Radou dne 4. prosince 2020 (10008/1/2020 - COM(2020)0805 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD) - 05194/2020)
předáno příslušnému výboru: CONT

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie – přijato Radou dne 14. prosince 2020 (09980/1/2020 - COM(2020)0843 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD) - 14018/2020)
předáno příslušnému výboru: BUDG, CONT

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postojů začne běžet zítra, dne 15. prosince 2020.


26. Obchodní extrateritoriální účinky sankcí ukládaných třetími zeměmi (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000060/2020), kterou pokládá Bernd Lange za výbor INTA Komisi: Obchodní extrateritoriální účinky sankcí ukládaných třetími zeměmi (B9-0026/2020)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Mairead McGuinness (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Danuta Maria Hübner za skupinu PPE, Robert Hajšel za skupinu S&D, Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Emmanuel Maurel za skupinu GUE/NGL, Gabriel Mato, Karin Karlsbro, Juan Ignacio Zoido Álvarez a Seán Kelly.

Vystoupila Mairead McGuinness.

Rozprava skončila.


27. Provádění nařízení Dublin III (krátké přednesení)

Zpráva o provádění nařízení Dublin III [2019/2206(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Fabienne Keller uvedla zprávu.

Vystoupil Nicolas Schmit (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 2 zápisu ze dne 16.12.2020 (pozměňovací návrhy); bod 2 zápisu ze dne 17.12.2020 (konečné hlasování).


28. Provádění směrnice o navracení (krátké přednesení)

Zpráva o provádění směrnice o navracení [2019/2208(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Tineke Strik uvedla zprávu.

Vystoupil Nicolas Schmit (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 2 zápisu ze dne 16.12.2020 (pozměňovací návrhy); bod 2 zápisu ze dne 17.12.2020 (konečné hlasování).


29. Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci (krátké přednesení)

Zpráva o silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci [2020/2084(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajové: Dennis Radtke a Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Agnes Jongerius a Dennis Radtke uvedli zprávu.

Vystoupil Nicolas Schmit (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 15 zápisu ze dne 16.12.2020 (pozměňovací návrhy); bod 9 zápisu ze dne 17.12.2020 (konečné hlasování).


30. Udržitelná správa a řízení společností (krátké přednesení)

Zpráva o udržitelné správě a řízení společností [2020/2137(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Pascal Durand uvedl zprávu.

Vystoupil Nicolas Schmit (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 15 zápisu ze dne 16.12.2020 (pozměňovací návrhy); bod 9 zápisu ze dne 17.12.2020 (konečné hlasování).


31. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


32. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


33. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 662.276/OJMA).


34. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:44.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Omluven/a:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí