Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 174kPDF 288kWORD 80k
Maanantai 14. joulukuuta 2020 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Puhemiehen ilmoitus
 10.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 11.Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta)
 13.Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla)
 14.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 15.Talousarviotekstien allekirjoittaminen
 16.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 17.Vastaanotetut asiakirjat
 18.Käsittelyjärjestys
 19.Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 (keskustelu)
 20.Eurooppalainen kansalaisaloite – Minority SafePack (keskustelu)
 21.Äänestykset
 22.Eurooppalainen kansalaisaloite – Minority SafePack (jatkoa keskustelulle)
 23.Euroopan rautateiden teemavuosi (2021) ***I (keskustelu)
 24.Euroopan uusi pk-yritysstrategia (keskustelu)
 25.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 26.Kolmansien maiden asettamien pakotteiden kauppaan liittyvät ekstraterritoriaaliset vaikutukset (keskustelu)
 27.Dublin III -asetuksen täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 28.Palauttamisdirektiivin täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 29.Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi (lyhyt esittely)
 30.Yritysten kestävä hallinnointi (lyhyt esittely)
 31.Äänestysselitykset
 32.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 33.Seuraavan istunnon esityslista
 34.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 26. marraskuuta 2020 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman Strasbourgista käsin osoittaakseen solidaarisuuttaan kaupungin asukkaille ja Ranskan viranomaisille.

Puhemies muistutti kaupungissa 11. joulukuuta 2018 tehdystä terrori-iskusta ja esitti osanottonsa uhrien perheille ja läheisille.

Puhemies ilmoitti parlamentin toivovan, että täysistunnot voitaisiin järjestää jälleen Strasbourgissa, ja totesi, että parlamentti on osoittanut demokraattista vastuutaan pandemian aikana ja pitänyt kiinni institutionaalisista oikeuksistaan.

Puhemies esitti lausuman 2. joulukuuta 2020 menehtyneen Valéry Giscard d’Estaingin muiston kunnioittamiseksi. Parlamentti järjestää Giscard d'Estaingille juhlallisen muistotilaisuuden 2. helmikuuta 2021.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän korosti, että Euroopan unionin on jatkettava toimiaan vihreän siirtymän edelläkävijänä, ja tähdensi Pariisin ilmastosopimuksen tärkeyttä.

Hän korosti tällä viikolla edessä olevia tärkeitä äänestyksiä, eritoten talousarviosta ja oikeusvaltiokysymyksestä.

Puhemies muistutti Daytonin rauhansopimuksen 25-vuotispäivästä ja korosti Bosnia-Hertsegovinan sovinnonteon tärkeyttä tuleville sukupolville.

Virginie Joron käytti puheenvuoron.


4. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

23., 24., 25. ja 26. marraskuuta 2020 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


5. Parlamentin kokoonpano

József Szájer on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 2. tammikuuta 2021 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi hänen edustajantoimensa vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.


6. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Toimivaltaiset Belgian viranomaiset ovat toimittaneet Filip De Manin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön, jotta tämä voidaan kutsua poliisituomioistuimen kuultavaksi liikenneonnettomuuden takia.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


7. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi ja Piernicola Pedicini eivät ole enää sitoutumattomia jäseniä ja ovat liittyneet Verts/ALE-ryhmään 9. joulukuuta 2020 alkaen.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja Verts/ALE-ryhmiltä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

ECON-valiokunta: Piernicola Pedicini

ENVI-valiokunta: Eleonora Evi

ITRE-valiokunta: Ignazio Corrao

REGI-valiokunta: Rosa D'Amato

AGRI-valiokunta: Colm Markey

PECH-valiokunta: Rosa D'Amato

PETI-valiokunta: Eleonora Evi

eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta: Eleonora Evi

Pohjoisesta yhteistyöstä ja suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta: Colm Markey

valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Piernicola Pedicini

suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta: Rosa D'Amato

suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta: Eleonora Evi

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Ignazio Corrao

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Rosa D'Amato

valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Piernicola Pedicini

Päätökset tulevat voimaan tänään.


9. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että EU:n Afrikka-hätärahaston voimassaolon jatkamista koskevaan DEVE- ja BUDG-valiokuntien yhteiseen kantaan, josta ilmoitettiin täysistunnossa torstaina 26. marraskuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 26.11.2020, kohta 12), ei ole 24 tunnin määräajan kuluessa esitetty yhtään vastalausetta.

Näin ollen tämä yhteinen kanta on toimitettu virallisesti komissiolle.


10. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 71 artiklan mukaisesti LIBE- valiokunnan päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavien mietintöjen pohjalta:

- LIBE-valiokunta: Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Esittelijä: Birgit Sippel (A9-0256/2020)

- LIBE-valiokunta: Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä sekä asetuksen (EU) 2018/1862 ja asetuksen (EU) 2019/816 muuttamisesta (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)). Esittelijä: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

- LIBE-valiokunta: Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä ETIAS-järjestelmän tarkoituksia varten sekä asetuksen (EU) 2018/1240, asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EU) 2017/2226 ja asetuksen (EU) 2018/1861 muuttamisesta (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Esittelijä: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

- LIBE-valiokunta: Mietintö ehdotuksesta Euroopan ja neuvoston direktiiviksi yhdenmukaisista säännöistä laillisten edustajien nimeämiseksi todistusaineiston keräämistä varten rikosoikeudellisissa menettelyissä (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Esittelijä: Birgit Sippel (A9-0257/2020)

- LIBE-valiokunta: Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Esittelijä: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Työjärjestyksen 71 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi ennen keskiyötä huomenna tiistaina 15. joulukuuta 2020 esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa tämän määräajan päättymisen jälkeen, ellei ole esitetty pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevista päätöksistä.


11. Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 72 artiklan mukaisesti ENVI- ja JURI/LIBE-valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut parlamentin seuraavien ensimmäisen käsittelyn kantojen pohjalta:

ENVI-valiokunta

- Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1293/2013 kumoamisesta (COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) – P8_TA(2019)0405

valiokunnat JURI/LIBE

- Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD)) – ensimmäinen käsittely P8_TA(2019)0406.

Nämä Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamat kannat muodostavat neuvotteluvaltuutuksen.


12. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta)

Työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

- ENVI-valiokunnan suositus olla vastustamatta 29. lokakuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 muuttamisesta sillä rajatarkastusasemalla, jonka kautta tavarat poistuvat unionista, suoritettavan virallisen valvonnan ja tiettyjen kauttakuljetusta ja uudelleenlastausta koskevien säännösten osalta (C(2020)07418 - 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020)

-ENVI-valiokunnan suositus olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aineryhmästä 4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli, etoksyloitu (johon kuuluu tarkasti määriteltyjä aineita ja koostumukseltaan tuntemattomia tai vaihtelevia aineita, komplekseja reaktiotuotteita tai biologisia materiaaleja, polymeerejä ja homologeja) (D070073/02 - 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020)

- ENVI-valiokunnan suositus olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II muuttamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta tietyissä eläinperäisissä tuotteissa käytettävän tunnistusmerkin osalta 7. joulukuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020)

- ENVI-valiokunnan suositus olla vastustamatta ehdotusta komission asetukseksi tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 39, IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 ja IFRS 16 osalta (D069602/01 - 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020)

- IMCO-valiokunnan suositus olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta saapumisen yleisilmoitusten ja lähtöä edeltävien ilmoitusten määräaikojen osalta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneestä kuningaskunnasta, Kanaalisaarilta ja Mansaarelta saapuvissa merikuljetuksissa sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Kanaalisaariin ja Mansaareen suuntautuvissa merikuljetuksissa 20. marraskuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020)

- JURI-valiokunnan suositus olla vastustamatta 6. marraskuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta delegoidun asetuksen (EU) 2019/815 muuttamisesta yhtenäistä sähköistä raportointimuotoa koskevissa teknisissä sääntelystandardeissa vahvistetun taksonomian vuoden 2020 päivityksen osalta (C(2020)7523 - 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä vastusta suosituksia 24 tunnin kuluessa tästä ilmoituksesta, suositukset katsotaan hyväksytyiksi. Muussa tapauksessa niistä äänestetään.


13. Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

- Oikaisu P8_TA(2018)0180(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1) - (ensimmäisessä käsittelyssä 19. huhtikuuta 2018 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - AGRI-valiokunta

- Oikaisu P8_TA(2018)0338(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1672, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta (EUVL L 284, 12.11.2018, s. 6) - (ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 2018 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) - valiokunnat ECON/LIBE.

Työjärjestyksen 241 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.


14. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 16. joulukuuta 2020 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) N° 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD))

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) N° 1306/2013 and (EU) N° 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) N° 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD))

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD))

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision N° 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD))

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyihin tavaroihin sovellettavien tullien poistamisesta (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteen II a muuttamisesta siltä osin kuin kyse on unionin yleisen vientiluvan myöntämisestä tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja Euroopan petostentorjuntaviraston tutkimusten vaikuttavuuden osalta (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin tariffikiintiöiden ja muiden tuontikiintiöiden soveltamisesta (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 806/2014 ja (EU) 2015/2365 sekä direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2007/36/EY, 2014/59/EU ja (EU) 2017/1132 muuttamisesta (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD))

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).


15. Talousarviotekstien allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että kun parlamentti on hyväksynyt talousarvion, hän allekirjoittaa seuraavat lopullisesti vahvistetut talousarviotekstit työjärjestyksen 96 artiklan mukaisesti:

- Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021

- Euroopan unionin lisätalousarvio nro 10/2020 varainhoitovuodeksi 2020 - Maksumäärärahojen lisäys menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä menoihin ja tuloihin tehtävien muiden tarkistusten mukaisesti (2020/0298(BUD)).

Puhemies ilmoitti niin ikään allekirjoittavansa yhdessä neuvoston puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan kanssa

- Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien uusien omien varojen käyttöönottoa koskeva etenemissuunnitelma (2018/2070(ACI)).


16. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 136 artikla):

- O-000060/2020 – Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Kolmansien maiden asettamien pakotteiden kauppaan liittyvät ekstraterritoriaaliset vaikutukset (B9-0026/2020)

- O-000068/2020 – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak ja Anna Zalewska EMPL-valiokunnan puolesta neuvostolle: Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (B9-0027/2020)

- O-000069/2020 – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak ja Anna Zalewska EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (B9-0028/2020)

- O-000075/2020 – Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra ja Petros Kokkalis ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi (B9-0029/2020)

- O-000076/2020 – Norbert Lins AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetuksessa (EU) 2017/185 säädetyn teurastamoja koskevan poikkeuksen voimassaolon päättyminen (B9-0030/2020)

- O-000077/2020 – Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (B9-0501/2020)

- O-000078/2020 – Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (B9-0502/2020).


17. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta (COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

BUDG, ITRE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU kumoamisesta (COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

BUDG, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta datahallinnosta (datahallintosäädös) (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

IMCO, JURI, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä rautateiden turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevista näkökohdista unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanaalin alittavan kiinteän yhteyden kautta yhdistävän rajat ylittävän infrastruktuurin osalta (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Neuvoston päätös Euroopan unionin, Amerikan yhdysvaltojen, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevista aikarajoituksista tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL

- Lisätalousarvioesitys nro 10 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Maksumäärärahojen lisäys menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä menoihin ja tuloihin tehtävien muiden tarkistusten mukaisesti – Neuvoston kanta 8. joulukuuta 2020 (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävistä kalastusluvista ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimista unionin vesillä (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä lentoturvallisuusnäkökohdista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevassa sopimuksessa määrätyn siirtymäkauden päättyessä (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevassa sopimuksessa mainitun siirtymäkauden päättymisen jälkeen varmistavista yhteisistä säännöistä (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä säännöistä maanteiden perusluonteisten tavara- ja henkilöliikenneyhteyksien varmistamiseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevassa sopimuksessa tarkoitetun siirtymäkauden päättymisen jälkeen (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Toinen esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021: neuvoston kanta 14. joulukuuta 2020 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Neuvoston asetus vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamentin valiokunnilta:

2.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)) - BUDG-valiokunta - ECON-valiokunta - Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Mietintö EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2019/2202(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/833 muuttamisesta (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)) - PECH -valiokunta - Esittelijä: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tietyt lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeämisen osalta (COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Mietintö covid-19-kriisistä ja sen jälkeisestä ajasta sukupuolinäkökulmasta tarkastellen (2020/2121(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

- Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2019 käsittelemistä asioista (2020/2044(INI)) - PETI-valiokunta - Esittelijä: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A9-0231/2020)

- Mietintö sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkuromisesta: naisten osallistuminen digitaalitalouteen (2019/2168(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

- Mietintö vahvasta sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi (2020/2084(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijät: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

- Mietintö sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU-strategiasta (2019/2169(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Mietintö Euroopan uudesta pk-yritysstrategiasta (2020/2131(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

- Mietintö palauttamisdirektiivin täytäntöönpanosta (2019/2208(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Tineke Strik (A9-0238/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekemisestä (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

- Mietintö yritysten kestävästä hallinnoinnista (2020/2137(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pascal Durand (A9-0240/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskevan, Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyy 15 päivänä marraskuuta 2020, voimassaolon jatkamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

- Mietintö Dublin III -asetuksen täytäntöönpanosta (2019/2206(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Mietintö eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen täytäntöönpanosta (2019/2207(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

- Mietintö ehdotuksesta nimittää Marek Opioła tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 10/2020 varainhoitovuodeksi 2020 – Maksumäärärahojen lisäys menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä menoihin ja tuloihin tehtävien muiden tarkistusten mukaisesti (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 806/2014 ja (EU) 2015/2365 sekä direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2007/36/EY, 2014/59/EU ja (EU) 2017/1132 muuttamisesta (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijät: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)


18. Käsittelyjärjestys

Joulukuun 2020 istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 662.276/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa viisi kiireellistä käsittelyä koskevaa pyyntöä (työjärjestyksen 163 artikla) seuraavien menettelyjen hyväksymiseksi tällä istuntojaksolla:

- Tietyt rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat kanaalin alittavan yhteyden osalta (2020/0347(COD)) - TRAN-valiokunta (PDOJ:n kohta 82)

- Perusluonteiset maanteiden tavara- ja henkilöliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä (2020/0362(COD) - TRAN-valiokunta

- Lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä (2020/0363(COD)) - TRAN-valiokunta

- Lentoturvallisuus Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättymisen jälkeen (2020/0364(COD)) - TRAN-valiokunta

- Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä (2020/0366(COD)) - PECH-valiokunta.

Puhemies ilmoitti lisäksi, että ensimmäisestä pyynnöstä toimitetaan äänestys tämän päivän äänestyksessä. Neljästä muusta pyynnöstä toimitetaan äänestys tiistaina.

Lisäksi puhemies ilmoitti, että käsiteltäväksi ei ollut jätetty työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan nojalla yhtään seuraavia neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantoja koskevaa hylkäämisehdotusta tai tarkistusta:

- Keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehys (PDOJ:n kohta 159).

Ehdotettu säädös katsotaan näin ollen hyväksytyksi (P9_TA(2020)0338).
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 1)

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavia muutoksia lopulliseen esityslistaluonnokseen:

Perjantai

Ensimmäiset äänestykset ovat avoinna klo 9.30-10.45.
Ensimmäisten äänestysten tulokset ilmoitetaan klo 13.00.

Toiset äänestykset ovat avoinna klo 13.30-14.45.
Toisten äänestysten tulokset ilmoitetaan klo 17.00.

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Puhemies ilmoitti lisäksi, että äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän ja kohta kohdalta -äänestyksiä ja erillisiä äänestyksiä koskevien pyyntöjen määrän perusteella. Tiedot äänestysten jakautumisesta ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla kohdassa ”Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat”.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


Puhetta johti
varapuhemies Roberta METSOLA

19. Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 (keskustelu)

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021

Johan Van Overtveldt (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja), Pierre Larrouturou (esittelijä) ja Olivier Chastel (esittelijä) esittelivät mietinnön.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Karlo Ressler PPE-ryhmän puolesta, Victor Negrescu S&D-ryhmän puolesta, Valérie Hayer Renew-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, David Cormand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bogdan Rzońca ECR-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Angelika Winzig, Margarida Marques, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, José Manuel Fernandes, Eugen Jurzyca, Andrey Novakov ja Joachim Stanisław Brudziński.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.12.2020, kohta 6 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 18.12.2020, kohta 10 (lopullinen äänestys).


20. Eurooppalainen kansalaisaloite – Minority SafePack (keskustelu)

Eurooppalainen kansalaisaloite – Minority SafePack (2020/2846(RSP)) (työjärjestyksen 222 artiklan 8 kohta)

Romeo Franz (CULT-valiokunnan puolesta), Juan Fernando López Aguilar (LIBE-valiokunnan puolesta) ja Tatjana Ždanoka (PETI-valiokunnan puolesta) esittelivät kansalaisaloitteen.

(Keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 14.12.2020, kohta 22)


21. Äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin:

Marek Opiołan nimittäminen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi
Mietintö ehdotuksesta nimittää Marek Opioła tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraava kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 163 artikla):

Tietyt rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat kanaalin alittavan yhteyden osalta ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN-valiokunta

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A9-0231/2020)

EU:n ja Japanin välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekeminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekemisestä [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimus: pöytäkirjan voimassaolon jatkaminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyy 15 päivänä marraskuuta 2020, voimassaolon jatkamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

EU:n ja Cookinsaarten välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus: täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkaminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskevan, Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 19.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna tiistaina 15. joulukuuta 2020 klo 8.45.


22. Eurooppalainen kansalaisaloite – Minority SafePack (jatkoa keskustelulle)

Eurooppalainen kansalaisaloite – Minority SafePack (2020/2846(RSP)) (työjärjestyksen 222 artiklan 8 kohta)

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 14.12.2020, kohta 20)

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Hannes Heide S&D-ryhmän puolesta, Malik Azmani Renew-ryhmän puolesta, Virginie Joron ID-ryhmän puolesta, Rasmus Andresen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dace Melbārde ECR-ryhmän puolesta, Clare Daly GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Márton Gyöngyösi, Loránt Vincze, Petra Kammerevert, Anna Júlia Donáth, Gunnar Beck, François Alfonsi ja Assita Kanko.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Puheenvuorot: Pernando Barrena Arza, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Cristian Terheş, Niyazi Kizilyürek, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk, Hermann Tertsch, Daniel Buda, Izaskun Bilbao Barandica ja Pascal Arimont.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelun päätteeksi jätetyt päätöslauselmaesitykset työjärjestyksen 222 artiklan 8 kohdan mukaisesti:

- Esteban González Pons ja Loránt Vincze PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar ja Hannes Heide S&D-ryhmän puolesta, Malik Azmani Renew-ryhmän puolesta, Rasmus Andresen, François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Clare Daly GUE/NGL-ryhmän puolesta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ”Minority SafePack” – miljoona allekirjoitusta Euroopan monimuotoisuuden puolesta (2020/2846(RSP)) (B9-0403/2020)

- Nicola Procaccini, Dace Melbārde, Kosma Złotowski ja Elżbieta Kruk ECR-ryhmän puolesta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ”Minority SafePack” – miljoona allekirjoitusta Euroopan monimuotoisuuden puolesta (2020/2846(RSP)) (B9-0405/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2020, kohta 15 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.12.2020, kohta 9 (lopullinen äänestys).


23. Euroopan rautateiden teemavuosi (2021) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Anna Deparnay-Grunenberg esitteli mietinnön.

Adina-Ioana Vălean (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dace Melbārde (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Benoît Lutgen PPE-ryhmän puolesta, Johan Danielsson S&D-ryhmän puolesta, José Ramón Bauzá Díaz Renew-ryhmän puolesta, Julie Lechanteux ID-ryhmän puolesta, Jakop G. Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Clare Daly GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dorien Rookmaker, Andrey Novakov, Isabel García Muñoz, Izaskun Bilbao Barandica, Maximilian Krah, Łukasz Kohut, Jan-Christoph Oetjen, Angelo Ciocca, Vera Tax ja Petar Vitanov.

Adina-Ioana Vălean käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2020, kohta 9.


24. Euroopan uusi pk-yritysstrategia (keskustelu)

Mietintö Euroopan uudesta pk-yritysstrategiasta [2020/2131(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Paolo Borchia esitteli mietinnön.

Adina-Ioana Vălean (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Atidzhe Alieva-Veli (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Liesje Schreinemacher (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pina Picierno (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Victor Negrescu (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta, Josianne Cutajar S&D-ryhmän puolesta ja Martina Dlabajová Renew-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

Puheenvuorot: Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta, Henrike Hahn Verts/ALE-ryhmän puolesta, Robert Roos ECR-ryhmän puolesta, Sandra Pereira GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Miroslav Radačovský, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Nicola Danti, Isabella Tovaglieri, Claude Gruffat, Tiziana Beghin, Markus Pieper, Robert Hajšel, Valter Flego, Maximilian Krah, Mislav Kolakušić, Pilar del Castillo Vera, Carlos Zorrinho, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Angelika Niebler, Tsvetelina Penkova, Seán Kelly, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques ja Łukasz Kohut.

Adina-Ioana Vălean käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2020, kohta 15.


25. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 63 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa neuvoston seuraavat kannat ja perusteet niiden vahvistamiselle sekä komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja Euroopan petostentorjuntaviraston tutkimusten vaikuttavuuden osalta - Neuvosto hyväksynyt 4 päivänä joulukuuta 2020 (10008/1/2020 - COM(2020)0805 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD) - 05194/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi – neuvosto hyväksynyt 14 päivänä joulukuuta 2020 (09980/1/2020 - COM(2020)0843 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD) - 14018/2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, CONT

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti vahvistaa kantansa, alkaa näin ollen huomisesta 15. joulukuuta 2020.


26. Kolmansien maiden asettamien pakotteiden kauppaan liittyvät ekstraterritoriaaliset vaikutukset (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000060/2020) – Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Kolmansien maiden asettamien pakotteiden kauppaan liittyvät ekstraterritoriaaliset vaikutukset (B9-0026/2020)

Bernd Lange esitteli kysymyksen.

Mairead McGuinness (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta, Robert Hajšel S&D-ryhmän puolesta, Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Emmanuel Maurel GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, Karin Karlsbro, Juan Ignacio Zoido Álvarez ja Seán Kelly.

Mairead McGuinness käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


27. Dublin III -asetuksen täytäntöönpano (lyhyt esittely)

Mietintö Dublin III -asetuksen täytäntöönpanosta [2019/2206(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Fabienne Keller esitteli asian.

Nicolas Schmit (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2020, kohta 2 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.12.2020, kohta 2 (lopullinen äänestys).


28. Palauttamisdirektiivin täytäntöönpano (lyhyt esittely)

Mietintö palauttamisdirektiivin täytäntöönpanosta [2019/2208(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Tineke Strik esitteli asian.

Nicolas Schmit (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2020, kohta 2 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.12.2020, kohta 2 (lopullinen äänestys).


29. Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi (lyhyt esittely)

Mietintö vahvasta sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi [2020/2084(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijät: Dennis Radtke ja Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Agnes Jongerius ja Dennis Radtke esittelivät asian.

Nicolas Schmit (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2020, kohta 15 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.12.2020, kohta 9 (lopullinen äänestys).


30. Yritysten kestävä hallinnointi (lyhyt esittely)

Mietintö yritysten kestävästä hallinnoinnista [2020/2137(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Pascal Durand esitteli asian.

Nicolas Schmit (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2020, kohta 15 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.12.2020, kohta 9 (lopullinen äänestys).


31. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


32. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


33. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista PE 662.276/OJMA).


34. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.44.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Estyneet:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö