Index 
Notulen
XML 176kPDF 298kWORD 80k
Maandag 14 december 2020 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling Parlement
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Samenstelling fracties
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Mededeling van de Voorzitter
 10.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 12.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement)
 13.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)
 14.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 15.Ondertekening van begrotingsstukken
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 17.Ingekomen stukken
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 (debat)
 20.Europees burgerinitiatief - "Minority SafePack" (debat)
 21.Stemming
 22.Europees burgerinitiatief - "Minority SafePack" (voortzetting van het debat)
 23.Europees Jaar van de spoorwegen (2021) ***I (debat)
 24.Een nieuwe strategie voor Europese kmo's (debat)
 25.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 26.Handelsgerelateerde extraterritoriale gevolgen van sancties van derde landen (debat)
 27.Tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening (korte presentatie)
 28.Tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn (korte presentatie)
 29.Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities (korte presentatie)
 30.Duurzame corporate governance (korte presentatie)
 31.Stemverklaringen
 32.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 33.Agenda van de volgende vergadering
 34.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 26 november 2020 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af vanuit Straatsburg waarin zijn solidariteit betuigt met de burgers van de stad en met de Franse autoriteiten.

De Voorzitter herinnert aan de terroristische aanslag die de stad op 11 december 2018 heeft getroffen, en betuigt zijn medeleven met de familieleden en vrienden van de slachtoffers.

De Voorzitter wijst erop dat het Parlement wenst dat de plenaire vergaderingen opnieuw in Straatsburg kunnen worden gehouden en merkt op dat het Parlement tijdens de pandemie blijk heeft gegeven van zijn democratische verantwoordelijkheidszin en zijn bevoegdheden is blijven uitoefenen.

De Voorzitter huldigt de nagedachtenis van Valéry Giscard d’Estaing, die op 2 december 2020 is overleden en aan wie het Parlement op 2 februari 2021 tijdens een plechtige ceremonie hulde zal brengen.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij benadrukt dat de Europese Unie een voortrekkersrol moet blijven vervullen bij de groene transitie en waarin hij het belang van de Klimaatovereenkomst van Parijs beklemtoont.

Hij wijst op de belangrijke stemmingen die deze week zullen plaatsvinden, met name over begrotingskwesties en de rechtsstaat.

De Voorzitter herinnert aan de viering van de 25e verjaardag van de vredesovereenkomst van Dayton en benadrukt het belang van verzoening in Bosnië en Herzegovina voor de toekomstige generaties.

Het woord wordt gevoerd door Virginie Joron.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 23, 24, 25 en 26 november 2020 worden goedgekeurd.


5. Samenstelling Parlement

József Szájer heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 2 januari 2021.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1, 2 en 3, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt het de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


6. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Belgische autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Filip De Man ingediend om hem voor de politierechter te dagvaarden in verband met een verkeersongeval.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie JURI.


7. Samenstelling fracties

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi en Piernicola Pedicini maken niet langer deel uit van de niet-fractiegebonden leden en hebben zich met ingang van 9 december 2020 aangesloten bij de Verts/ALE-Fractie.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie en de Verts/ALE-Fractie de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie ECON: Piernicola Pedicini

commissie ENVI: Eleonora Evi

commissie ITRE: Ignazio Corrao

commissie REGI: Rosa D'Amato

commissie AGRI: Colm Markey

commissie PECH: Rosa D'Amato

commissie PETI: Eleonora Evi

Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer: Eleonora Evi

Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER): Colm Markey

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië: Piernicola Pedicini

Delegatie voor de betrekkingen met Palestina: Rosa D'Amato

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Eleonora Evi

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Ignazio Corrao

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Rosa D'Amato

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Piernicola Pedicini

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


9. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat er binnen de termijn van 24 uur geen bezwaar is gemaakt tegen het gemeenschappelijke standpunt van de commissie DEVE en de commissie BUDG over de verlenging van het Noodtrustfonds van de EU voor Afrika, zoals bekendgemaakt in de plenaire vergadering van donderdag 26 november 2020 (punt 12 van de notulen van 26.11.2020).

Dit gemeenschappelijke standpunt wordt bijgevolg formeel aan de Commissie voorgelegd.


10. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten van de commissie LIBE mee om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen overeenkomstig artikel 71 van het Reglement, op basis van de volgende verslagen:

- commissie LIBE: Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken (COM(2018)0225 – C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Rapporteur: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- commissie LIBE: Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)). Rapporteur: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- commissie LIBE: Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Rapporteur: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- commissie LIBE: Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde regels inzake de aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers ten behoeve van de bewijsgaring in strafprocedures (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Rapporteur: Birgit Sippel (A9-0257/2020);

- commissie LIBE: Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Rapporteur: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Overeenkomstig artikel 71, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, tot uiterlijk morgen, dinsdag 15 december 2020, vóór middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over de besluiten om onderhandelingen te beginnen.


11. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten van de commissies ENVI en JURI/LIBE mee om overeenkomstig artikel 72 van het Reglement interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende standpunten van het Parlement in eerste lezing:

commissie ENVI

- Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0405;

commissies JURI/LIBE

- Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0406.

Deze standpunten van het Parlement in eerste lezing vormen het mandaat voor de onderhandelingen.


12. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement, brengt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters de Voorzitter van het Parlement ter kennis dat er geen bezwaar is gemaakt tegen:

- de aanbeveling van de commissie ENVI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 29 oktober 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2124 wat betreft de officiële controles aan de grenscontrolepost waar goederen de Unie verlaten en bepaalde bepalingen inzake doorvoer en overlading (C(2020)07418 - 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- de aanbeveling van de commissie ENVI om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de stofgroep 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd (die duidelijk gedefinieerde stoffen en UVCB-stoffen, polymeren en homologen omvat) (D070073/02 - 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- de aanbeveling van de commissie ENVI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 7 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het identificatiemerk dat voor bepaalde producten van dierlijke oorsprong moet worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 39 en International Financial Reporting Standards 4, 7, 9 en 16 betreft (D069602/01 - 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020);

- de aanbeveling van de commissie IMCO om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 20 november 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft de termijnen voor de indiening van summiere aangiften bij binnenbrengen en aangiften vóór vertrek bij vervoer over zee van en naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, alsmede de Kanaaleilanden en het eiland Man (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- de aanbeveling van de commissie JURI om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 6 november 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 wat betreft de bijwerking 2020 van de in de technische reguleringsnormen voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat vastgestelde taxonomie (C(2020)7523 - 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Wanneer een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken binnen vierentwintig uur na deze mededeling geen bezwaar maken, worden de voorgestelde aanbevelingen geacht te zijn goedgekeurd. Wanneer er wel bezwaar wordt gemaakt, worden de aanbevelingen in stemming gebracht.


13. Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)

De bevoegde commissies hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

- Rectificatie P8_TA(2018)0180(COR02) van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1) - (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 19 april 2018 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - commissie AGRI;

- Rectificatie P8_TA(2018)0338(COR01) van Verordening (EU) 2018/1672 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 (PB L 284 van 12.11.2018, blz. 6) - (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 12 september 2018 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) - commissies ECON/LIBE.

Overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken ze in stemming te brengen.


14. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee woensdag 16 december 2020 samen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) N° 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) N° 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) N° 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision N° 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de afschaffing van de douanerechten op bepaalde goederen (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Bijlage IIa bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad wat betreft het verlenen van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de door het Europees Bureau voor fraudebestrijding uitgevoerde onderzoeken (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365 en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- Deze titel is momenteel nog niet in alle talen beschikbaar. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).


15. Ondertekening van begrotingsstukken

De Voorzitter deelt mee na goedkeuring door het Parlement de stukken met betrekking tot de definitief vastgestelde begroting overeenkomstig artikel 96 van het Reglement te zullen ondertekenen:

- Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021;

- Gewijzigde begroting nr. 10/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – Verhoging van betalingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten (2020/0298(BUD)).

De Voorzitter deelt eveneens mee samen met de voorzitter van de Raad en de Commissievoorzitter te zullen ondertekenen::

- Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen (2018/2070(ACI)).


16. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn ingeschreven op de agenda (artikel 136 van het Reglement):

- O-000060/2020 van Bernd Lange, namens de commissie INTA, aan de Commissie: Handelsgerelateerde extraterritoriale gevolgen van door derde landen opgelegde sancties (B9-0026/2020);

- O-000068/2020 van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak en Anna Zalewska, namens de commissie EMPL, aan de Raad: Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (B9-0027/2020);

- O-000069/2020 van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak en Anna Zalewska, namens de commissie EMPL, aan de Commissie: Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (B9-0028/2020);

- O-000075/2020 van Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra en Petros Kokkalis, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering (B9-0029/2020);

- O-000076/2020 van Norbert Lins, namens de commissie AGRI, aan de Commissie: Eind van de afwijking voor slachthuizen als bedoeld in Verordening (EU) 2017/185 (B9-0030/2020);

- O-000077/2020 van Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, aan de Raad: Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (B9-0501/2020);

- O-000078/2020 van Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (B9-0502/2020).


17. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

BUDG, ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid en houdende intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU (COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

BUDG, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese datagovernance (Datagovernanceverordening) (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

IMCO, JURI, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen met betrekking tot de grensoverschrijdende infrastructuur die de Unie en het Verenigd Koninkrijk verbindt via de vaste kanaalverbinding (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie en haar lidstaten van het Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFET

advies :

INTA

- Besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met bemanning tussen de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

EMPL

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10 bij de algemene begroting voor 2020: Verhoging van betalingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten - Standpunt van de Raad van 8 december 2020 (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2403 wat betreft vismachtigingen voor vissersvaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde luchtvaartveiligheidsaspecten na het einde van de in het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie bedoelde overgangsperiode (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels om de basisconnectiviteit in het luchtvervoer te waarborgen na het einde van de overgangsperiode als bedoeld in het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het goederen- en personenvervoer over de weg na het einde van de overgangsperiode als vermeld in het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021: standpunt van de Raad van 14 december 2020 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne (2019/2202(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/833 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 wat betreft de vrijstelling van bepaalde benchmarks voor contante wisselkoersen van valuta’s van derde landen en de aanwijzing van vervangingsbenchmarks voor bepaalde benchmarks die worden uitgefaseerd (COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Verslag over het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis (2020/2121(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

- Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2019 (2020/2044(INI)) - commissie PETI - Rapporteur: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: João Ferreira (A9-0231/2020)

- Verslag over de digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen aan de digitale economie (2019/2168(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

- Verslag over een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities (2020/2084(INI)) - commissie EMPL - Rapporteurs: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

- Verslag over de EU-strategie inzake gendergelijkheid (2019/2169(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Verslag over een nieuwe strategie voor Europese kmo’s (2020/2131(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn (2019/2208(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Tineke Strik (A9-0238/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

- Verslag over duurzame corporate governance (2020/2137(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Pascal Durand (A9-0240/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden over een verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening (2019/2206(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (2019/2207(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

- Verslag over de voordracht van Marek Opioła voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – Verhoging van betalingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365 en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD)) - commissie ECON - Rapporteurs: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)


18. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van december 2020 (PE 662.276/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 158 van het Reglement):

De Voorzitter deelt mee dat hij vijf verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure heeft ontvangen (artikel 163 van het Reglement) voor de vaststelling van de volgende dossiers tijdens deze vergaderperiode:

- Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen met betrekking tot de Kanaaltunnel (2020/0347(COD)) - commissie TRAN (punt 82 PDOJ);

- Basisconnectiviteit in het goederen- en personenvervoer over de weg aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (2020/0362(COD)) - commissie TRAN;

- Connectiviteit in het luchtvervoer na het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (2020/0363(COD)) - commissie TRAN;

- Luchtvaartveiligheid aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (2020/0364(COD)) - commissie TRAN;

- Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie (2020/0366(COD)) - commissie PECH.

De Voorzitter deelt eveneens mee dat het eerste verzoek vandaag in stemming zal worden gebracht. De overige vier verzoeken worden dinsdag in stemming gebracht.

De Voorzitter deelt voorts mee dat er geen voorstellen tot verwerping of amendementen overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Reglement zijn ingediend met betrekking tot het volgende standpunt van de Raad in eerste lezing:

- Kader voor herstel en afwikkeling van centrale tegenpartijen (punt 159 PDOJ).

De voorgestelde handeling wordt derhalve geacht te zijn vastgesteld (P9_TA(2020)0338).
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 1)

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen voor op de definitieve ontwerpagenda:

Vrijdag

De eerste stemronde loopt van 9.30 tot 10.45 uur.
De uitslag van de eerste stemronde wordt om 13.00 uur bekendgemaakt.

De tweede stemronde loopt van 13.30 tot 14.45 uur.
De uitslag van de tweede stemronde wordt om 17.00 uur bekendgemaakt.

Het Parlement stemt in met deze voorstellen.

De Voorzitter deelt tot slot mee dat de stemmingen over de verschillende stemronden worden gespreid op basis van het aantal amendementen en het aantal verzoeken om aparte stemming en om stemming in onderdelen. De informatie met betrekking tot de verdeling van de stemmingen over de verschillende stemronden is beschikbaar op de website van het Parlement in de rubriek “Prioritaire informatie en documenten”.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

19. Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 (debat)

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

Johan Van Overtveldt (voorzitter van de commissie BUDG), Pierre Larrouturou (rapporteur) en Olivier Chastel (rapporteur) geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karlo Ressler, namens de PPE-Fractie, Victor Negrescu, namens de S&D-Fractie, Valérie Hayer, namens de Renew-Fractie, Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, David Cormand, namens de Verts/ALE-Fractie, Bogdan Rzońca, namens de ECR-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Angelika Winzig, Margarida Marques, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, José Manuel Fernandes, Eugen Jurzyca, Andrey Novakov en Joachim Stanisław Brudziński.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6 van de notulen van 18.12.2020 (amendementen); punt 10 van de notulen van 18.12.2020 (eindstemming).


20. Europees burgerinitiatief - "Minority SafePack" (debat)

Europees burgerinitiatief - "Minority SafePack" (2020/2846(RSP)) (artikel 222, lid 8, van het Reglement)

Romeo Franz (namens de commissie CULT), Juan Fernando López Aguilar (namens de commissie LIBE) en Tatjana Ždanoka (namens de commissie PETI) lichten het burgerinitiatief toe.

(Voortzetting van het debat: punt 22 van de notulen van 14.12.2020)


21. Stemming

Het Parlement stemt over:

Voordracht van Marek Opioła voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
Verslag over de voordracht van Marek Opioła voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020).

Het Parlement stemt over het volgende verzoek om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 163 van het Reglement):

Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen met betrekking tot de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - commissie TRAN

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A9-0231/2020);

Sluiting van de Overeenkomst inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de EU en Japan ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020);

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Mauritanië: verlenging van het protocol ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020);

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Cookeilanden: verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden over de verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020).

Er kan worden gestemd tot 19.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen dinsdag 15 december 2020 om 8.45 uur bekendgemaakt.


22. Europees burgerinitiatief - "Minority SafePack" (voortzetting van het debat)

Europees burgerinitiatief - "Minority SafePack" (2020/2846(RSP)) (artikel 222, lid 8, van het Reglement)

(Begin van het debat: punt 20 van de notulen van 14.12.2020)

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Hannes Heide, namens de S&D-Fractie, Malik Azmani, namens de Renew-Fractie, Virginie Joron, namens de ID-Fractie, Rasmus Andresen, namens de Verts/ALE-Fractie, Dace Melbārde, namens de ECR-Fractie, Clare Daly, namens de GUE/NGL-Fractie, Márton Gyöngyösi, niet-fractiegebonden lid, Loránt Vincze, Petra Kammerevert, Anna Júlia Donáth, Gunnar Beck, François Alfonsi en Assita Kanko.

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pernando Barrena Arza, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Cristian Terheş, Niyazi Kizilyürek, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk, Hermann Tertsch, Daniel Buda, Izaskun Bilbao Barandica en Pascal Arimont.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 222, lid 8, van het Reglement:

- Esteban González Pons en Loránt Vincze, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar en Hannes Heide, namens de S&D-Fractie, Malik Azmani, namens de Renew-Fractie, Rasmus Andresen, François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Clare Daly, namens de GUE/NGL-Fractie, over het burgerinitiatief “Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” (2020/2846(RSP)) (B9-0403/2020);

- Nicola Procaccini, Dace Melbārde, Kosma Złotowski en Elżbieta Kruk, namens de ECR-Fractie, over het Europees burgerinitiatief “Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” (2020/2846(RSP)) (B9-0405/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 15 van de notulen van 16.12.2020 (amendementen); punt 9 van de notulen van 17.12.2020 (eindstemming).


23. Europees Jaar van de spoorwegen (2021) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Anna Deparnay-Grunenberg leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Adina-Ioana Vălean (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dace Melbārde (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Benoît Lutgen, namens de PPE-Fractie, Johan Danielsson, namens de S&D-Fractie, José Ramón Bauzá Díaz, namens de Renew-Fractie, Julie Lechanteux, namens de ID-Fractie, Jakop G. Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Clare Daly, namens de GUE/NGL-Fractie, Dorien Rookmaker, niet-fractiegebonden lid, Andrey Novakov, Isabel García Muñoz, Izaskun Bilbao Barandica, Maximilian Krah, Łukasz Kohut, Jan-Christoph Oetjen, Angelo Ciocca, Vera Tax en Petar Vitanov.

Het woord wordt gevoerd door Adina-Ioana Vălean.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9 van de notulen van 15.12.2020.


24. Een nieuwe strategie voor Europese kmo's (debat)

Verslag over een nieuwe strategie voor Europese kmo's [2020/2131(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Paolo Borchia leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Adina-Ioana Vălean (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Atidzhe Alieva-Veli (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), Liesje Schreinemacher (rapporteur voor advies van de commissie IMCO), Pina Picierno (rapporteur voor advies van de commissie AGRI), Victor Negrescu (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, Josianne Cutajar, namens de S&D-Fractie, en Martina Dlabajová, namens de Renew-Fractie.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Henrike Hahn, namens de Verts/ALE-Fractie, Robert Roos, namens de ECR-Fractie, Sandra Pereira, namens de GUE/NGL-Fractie, Miroslav Radačovský, niet-fractiegebonden lid, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Nicola Danti, Isabella Tovaglieri, Claude Gruffat, Tiziana Beghin, Markus Pieper, Robert Hajšel, Valter Flego, Maximilian Krah, Mislav Kolakušić, Pilar del Castillo Vera, Carlos Zorrinho, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Angelika Niebler, Tsvetelina Penkova, Seán Kelly, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques en Łukasz Kohut.

Het woord wordt gevoerd door Adina-Ioana Vălean.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 15 van de notulen van 16.12.2020.


25. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 63, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, alsook het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de door het Europees Bureau voor fraudebestrijding uitgevoerde onderzoeken - aangenomen door de Raad op 4 december 2020 (10008/1/2020 - COM(2020)0805 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD) - 05194/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: CONT

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting – vastgesteld door de Raad op 14 december 2020 (09980/1/2020 - COM(2020)0843 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD) - 14018/2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, CONT

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zijn standpunten goed te keuren, gaat bijgevolg morgen, 15 december 2020, in.


26. Handelsgerelateerde extraterritoriale gevolgen van sancties van derde landen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000060/2020) van Bernd Lange, namens de commissie INTA, aan de Commissie: Handelsgerelateerde extraterritoriale gevolgen van door derde landen opgelegde sancties (B9-0026/2020)

Bernd Lange licht de vraag toe.

Mairead McGuinness (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, Robert Hajšel, namens de S&D-Fractie, Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de GUE/NGL-Fractie, Gabriel Mato, Karin Karlsbro, Juan Ignacio Zoido Álvarez en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness.

Het debat wordt gesloten.


27. Tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening (korte presentatie)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening [2019/2206(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Fabienne Keller geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 16.12.2020 (amendementen); punt 2 van de notulen van 17.12.2020 (eindstemming).


28. Tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn (korte presentatie)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn [2019/2208(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Tineke Strik geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 16.12.2020 (amendementen); punt 2 van de notulen van 17.12.2020 (eindstemming).


29. Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities (korte presentatie)

Verslag over een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities [2020/2084(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteurs: Dennis Radtke en Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Agnes Jongerius en Dennis Radtke geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 15 van de notulen van 16.12.2020 (amendementen); punt 9 van de notulen van 17.12.2020 (eindstemming).


30. Duurzame corporate governance (korte presentatie)

Verslag over duurzame corporate governance [2020/2137(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Pascal Durand geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 15 van de notulen van 16.12.2020 (amendementen); punt 9 van de notulen van 17.12.2020 (eindstemming).


31. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


32. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


33. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 662.276/OJMA).


34. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.44 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid