Indeks 
Protokół
XML 175kPDF 302kWORD 81k
Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład Parlamentu
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu
 7.Skład grup politycznych
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Komunikat Przewodniczącego
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 12.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 111 ust. 6 oraz art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 13.Sprostowania (art. 241 Regulaminu)
 14.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 15.Podpisanie tekstów budżetowych
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 17.Składanie dokumentów
 18.Porządek obrad
 19.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 (debata)
 20.Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości” (debata)
 21.Głosowanie
 22.Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości” (ciąg dalszy debaty)
 23.Europejski Rok Kolei (2021) ***I (debata)
 24.Nowa strategia dla europejskich MŚP (debata)
 25.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 26.Eksterytorialne skutki handlowe sankcji państw trzecich (debata)
 27.Wdrażanie rozporządzenia Dublin III (krótka prezentacja)
 28.Wdrożenie dyrektywy powrotowej (krótka prezentacja)
 29.Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji (krótka prezentacja)
 30.Zrównoważony ład korporacyjny (krótka prezentacja)
 31.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 32.Korekty i zamiary głosowania
 33.Porządek obrad następnego posiedzenia
 34.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 26 listopada 2020 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.05.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie ze Strasburga; złożył wyrazy solidarności z obywatelami miasta i władzami francuskimi.

Przewodniczący przypomniał o zamachu terrorystycznym, który pogrążył miasto w żałobie 11 grudnia 2018 r., i złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar zamachu.

Przewodniczący zaznaczył, że Parlament chce, by posiedzenia plenarne mogły znów odbywać się w Strasburgu, i podkreślił, że w czasie pandemii Parlament wykazał się poczuciem odpowiedzialności demokratycznej i kontynuował wykonywanie swoich uprawnień.

Następnie Przewodniczący oddał cześć pamięci Valéry’ego Giscard d’Estaing, zmarłego 2 grudnia 2020 r., któremu Parlament złoży hołd podczas uroczystego posiedzenia 2 lutego 2021 r.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

Przewodniczący złożył oświadczenie, w którym zaapelował, by Unia Europejska nadal była pionierem transformacji ekologicznej, i podkreślił znaczenie paryskiego porozumienia w sprawie klimatu.

Zwrócił uwagę na ważne głosowania zaplanowane na ten tydzień, zwłaszcza dotyczące budżetu i praworządności.

Przewodniczący przypomniał o 25. rocznicy podpisania układu z Dayton i podkreślił znaczenie pojednania w Bośni-Hercegowinie dla przyszłych pokoleń.

Głos zabrała Virginie Joron.


4. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dni 23, 24, 25 i 26 listopada 2020 r. zostały zatwierdzone.


5. Skład Parlamentu

József Szájer zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 2 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.


6. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze belgijskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Filipa De Mana w celu postawienia go przed sądem policyjnym w związku z wypadkiem drogowym.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


7. Skład grup politycznych

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi i Piernicola Pedicini nie zasiadają już wśród posłów niezrzeszonych i z dniem 9 grudnia 2020 r. dołączyli do grupy Verts/ALE.


8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE i Verts/ALE następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

komisja ECON: Piernicola Pedicini

komisja ENVI: Eleonora Evi

komisja ITRE: Ignazio Corrao

komisja REGI: Rosa D'Amato

komisja AGRI: Colm Markey

komisja PECH: Rosa D'Amato

komisja PETI: Eleonora Evi

Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu: Eleonora Evi

Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Colm Markey

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdawia: Piernicola Pedicini

Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną: Rosa D'Amato

Delegacja do spraw Stosunków z Chińską Republiką Ludową: Eleonora Evi

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Ignazio Corrao

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Rosa D'Amato

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Piernicola Pedicini

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


9. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że w terminie 24 godzin nie zgłoszono sprzeciwu wobec wspólnego stanowiska komisji DEVE i komisji BUDG w sprawie przedłużenia okresu funkcjonowania kryzysowego funduszu powierniczego UE dla Afryki, ogłoszonego na posiedzeniu plenarnym w czwartek 26 listopada 2020 r. (pkt 12 protokołu z dnia 26.11.2020 r.).

To wspólne stanowisko przekazano zatem oficjalnie Komisji.


10. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje komisji LIBE o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 71 Regulaminu na podstawie następujących sprawozdań:

- komisja LIBE: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Sprawozdawczyni: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- komisja LIBE: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1862 i rozporządzenie (UE) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)). Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- komisja LIBE: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów ETIAS oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1240, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (UE) 2017/2226 i rozporządzenie (UE) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- komisja LIBE: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zharmonizowane przepisy dotyczące mianowania przedstawicieli prawnych w celu gromadzenia dowodów na potrzeby postępowań karnych (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Sprawozdawczyni: Birgit Sippel (A9-0257/2020);

- komisja LIBE: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Sprawozdawczyni: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy kolejnego dnia, czyli wtorku 15 grudnia 2020 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


11. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z art. 72 Regulaminu komisje ENVI i JURI/LIBE postanowiły przystąpić do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących stanowisk Parlamentu w pierwszym czytaniu:

komisja ENVI

- Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - stanowisko w 1. czytaniu P8_TA(2019)0405;

komisje JURI/LIBE

- Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Wymiar Sprawiedliwości” (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - stanowisko w 1. czytaniu P8_TA(2019)0406.

Te stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu stanowią mandat negocjacyjny.


12. Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 111 ust. 6 oraz art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu)

Zgodnie z art. 111 ust. 6 i art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji poinformował Przewodniczącego Parlamentu, że nie wyrażono sprzeciwu wobec:

- zalecenia komisji ENVI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 29 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2124 w odniesieniu do kontroli urzędowych w punkcie kontroli granicznej, w którym towary opuszczają Unię, oraz w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących tranzytu i przeładunku (C(2020)07418 - 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- zalecenia komisji ENVI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do grupy substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany (obejmującej dobrze zdefiniowane substancje oraz substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne, polimery i homologi) (D070073/02 - 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- zalecenia komisji ENVI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w związku ze znakiem identyfikacyjnym, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- zalecenia komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 4, 7, 9 i 16 (D069602/01 - 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020);

- zalecenia komisji IMCO w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do terminów składania przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich i Wyspy Man (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- zalecenia komisji JURI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/815 w odniesieniu do dokonanej w 2020 r. aktualizacji taksonomii określonej w regulacyjnych standardach technicznych na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu raportowania (C(2020)7523 - 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Jeżeli w terminie 24 godzin od niniejszego ogłoszenia żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie wyrażą sprzeciwu wobec tych zaleceń, zostaną one uznane za przyjęte. W przeciwnym razie zostaną poddane pod głosowanie.


13. Sprostowania (art. 241 Regulaminu)

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P8_TA(2018)0180(COR02) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1) - (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 19 kwietnia 2018 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - komisja AGRI;

- Sprostowanie P8_TA(2018)0338(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 (Dz.U. L 284 z 12.11.2018, s. 6) - (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 12 września 2018 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)) - komisje ECON/LIBE.

Zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za zatwierdzone, chyba że w terminie 24 godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie ich pod głosowanie.


14. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę 16 grudnia 2020 r. do podpisania następujących aktów przyjętych w zwykłej procedurze ustawodawczej:

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) N° 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) N° 1305/2013, (EU) N° 1306/2013 and (EU) N° 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) N° 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision N° 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia ceł na niektóre towary (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające załącznik IIa do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 w odniesieniu do wydania generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).


15. Podpisanie tekstów budżetowych

Przewodniczący poinformował, że po ich przyjęciu przez Parlament przystąpi zgodnie z art. 96 Regulaminu do podpisania tekstów dotyczących ostatecznie przyjętego budżetu:

- Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021;

- Budżet korygujący nr 10/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Zwiększenie środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i dochodów (2020/0298(BUD)).

Przewodniczący poinformował również, że wraz z Przewodniczącymi Rady i Komisji podpisze:

- Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych (2018/2070(ACI)).


16. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 136 Regulaminu):

- O-000060/2020, które skierował Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Związane z handlem eksterytorialne skutki sankcji nałożonych przez państwa trzecie (B9-0026/2020);

- O-000068/2020, które skierowały Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak i Anna Zalewska, w imieniu komisji EMPL, do Rady: Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (B9-0027/2020);

- O-000069/2020, które skierowały Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak i Anna Zalewska, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (B9-0028/2020);

- O-000075/2020, które skierowali Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra i Petros Kokkalis, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (B9-0029/2020);

- O-000076/2020, które skierował Norbert Lins, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Wygaśnięcie odstępstwa dla rzeźni ustanowionego w rozporządzeniu (UE) 2017/185 (B9-0030/2020);

- O-000077/2020, które skierowali Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody (B9-0501/2020);

- O-000078/2020, które skierowali Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody (B9-0502/2020).


17. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych (COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

BUDG, ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE (COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

BUDG, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego zarządzania danymi (akt w sprawie zarządzania danymi) (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

opinia:

IMCO, JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa kolei i połączeń kolejowych w odniesieniu do infrastruktury transgranicznej łączącej Unię i Zjednoczone Królestwo stałym połączeniem przez kanał La Manche (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AFET

opinia:

INTA

- Decyzja Rady dotycząca zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu statków powietrznych z załogą między Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Islandią i Królestwem Norwegii (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

EMPL

- Projekt budżetu korygującego nr 10 do budżetu ogólnego na rok 2020: zwiększenie środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami wydatków i inne dostosowania wydatków i dochodów – Stanowisko Rady z dnia 8 grudnia 2020 r. (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz w odniesieniu do operacji połowowych prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w związku z zakończeniem okresu przejściowego, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów i przewozu osób po zakończeniu okresu przejściowego, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Drugi projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021: Stanowisko Rady z dnia 14 grudnia 2020 r. (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)) - komisja BUDG - komisja ECON - Sprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (2019/2202(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich i wyznaczenia zastępczych wskaźników referencyjnych dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych (COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Sprawozdanie w sprawie perspektywy płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym (2020/2121(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji w roku 2019 (2020/2044(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: João Ferreira (A9-0231/2020)

- Sprawozdanie w sprawie zniwelowania przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami: kobiety w sektorze cyfrowym (2019/2168(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

- Sprawozdanie w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji (2020/2084(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawcy: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci (2019/2169(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Sprawozdanie w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP (2020/2131(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy powrotowej (2019/2208(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Tineke Strik (A9-0238/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

- Sprawozdanie w sprawie zrównoważonego ładu korporacyjnego (2020/2137(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0240/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r. (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania rozporządzenia Dublin III (2019/2206(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi (2019/2207(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

- Sprawozdanie w sprawie nominacji Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego (12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 10/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Zwiększenie środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i dochodów (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365, oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawcy: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)


18. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w sesji grudniowej 2020 r. (PE 662.276/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 158 Regulaminu):

Przewodniczący poinformował, że otrzymał pięć wniosków o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu) dotyczących przyjęcia podczas tej sesji następujących dokumentów:

- Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do kanału La Manche (2020/0347(COD)) - komisja TRAN (pkt 82 PDOJ);

- Podstawowe drogowe połączenia towarowe i pasażerskie po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii (2020/0362(COD) - komisja TRAN;

- Połączenia lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii (2020/0363(COD)) - komisja TRAN;

- Bezpieczeństwo lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii (2020/0364(COD)) - komisja TRAN;

- Upoważnienia do połowów dla unijnych statków rybackich na wodach Zjednoczonego Królestwa i operacje połowowe statków rybackich Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii (2020/0366(COD)) - komisja PECH.

Przewodniczący poinformował również, że pierwszy wniosek zostanie poddany pod głosowanie dzisiaj, a cztery pozostałe we wtorek.

Ponadto Przewodniczący poinformował, że nie złożono, zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu, żadnych wniosków o odrzucenie ani żadnych poprawek do następującego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu:

- Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych (pkt 159 PDOJ).

Proponowany akt uznaje się zatem za przyjęty (P9_TA(2020)0338).

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 1)

Po konsultacji z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następujące zmiany do końcowego projektu porządku obrad:

Piątek

Pierwsza część głosowania odbędzie się w godz. 9.30–10.45.
Wyniki pierwszej części głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00.

Druga część głosowania odbędzie się w godz. 13.30–14.45.
Wyniki drugiej części głosowania zostaną ogłoszone o godz. 17.00.

Parlament wyraził zgodę na te propozycje.

Przewodniczący poinformował również, że głosowania zostaną podzielone na części w zależności od liczby poprawek oraz wniosków o głosowanie podzielone i odrębne. Informacje o podziale głosowań na części będą dostępne na stronie internetowej Parlamentu w zakładce „Informacje i dokumenty o charakterze priorytetowym”.

Niniejszym ustalono porządek obrad.


PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA
Wiceprzewodnicząca

19. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 (debata)

Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

Johan Van Overtveldt (przewodniczący komisji BUDG), Pierre Larrouturou (sprawozdawca) i Olivier Chastel (sprawozdawca) przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Karlo Ressler w imieniu grupy PPE, Victor Negrescu w imieniu grupy S&D, Valérie Hayer w imieniu grupy Renew, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, David Cormand w imieniu grupy Verts/ALE, Bogdan Rzońca w imieniu grupy ECR, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Angelika Winzig, Margarida Marques, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, José Manuel Fernandes, Eugen Jurzyca, Andrey Novakov i Joachim Stanisław Brudziński.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 18.12.2020 r. (poprawki); pkt 10 protokołu z dnia 18.12.2020 r. (głosowanie końcowe).


20. Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości” (debata)

Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości” (2020/2846(RSP)) (art. 222 ust. 8 Regulaminu)

Romeo Franz (w imieniu komisji CULT), Juan Fernando López Aguilar (w imieniu komisji LIBE) i Tatjana Ždanoka (w imieniu komisji PETI) przedstawili inicjatywę obywatelską.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 22 protokołu z dnia 14.12.2020)


21. Głosowanie

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi tekstami:

Nominacja Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego
Sprawozdanie w sprawie nominacji Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad następującym wnioskiem o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu):

Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do kanału La Manche ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - komisja TRAN

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A9-0231/2020);

Zawarcie umowy między Unią Europejską a Japonią w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020);

Umowa partnerska w sprawie połowów między WE a Mauretanią: Przedłużenie obowiązywania Protokołu ***
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r. [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020);

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka: Przedłużenie obowiązywania Protokołu wykonawczego ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 19.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, tj. we wtorek 15 grudnia 2020 r. o godz. 8.45.


22. Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości” (ciąg dalszy debaty)

Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości” (2020/2846(RSP)) (art. 222 ust. 8 Regulaminu)

(Początek debaty: pkt 20 protokołu z dnia 14.12.2020)

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Hannes Heide w imieniu grupy S&D, Malik Azmani w imieniu grupy Renew, Virginie Joron w imieniu grupy ID, Rasmus Andresen w imieniu grupy Verts/ALE, Dace Melbārde w imieniu grupy ECR, Clare Daly w imieniu grupy GUE/NGL, Márton Gyöngyösi niezrzeszony, Loránt Vincze, Petra Kammerevert, Anna Júlia Donáth, Gunnar Beck, François Alfonsi i Assita Kanko.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pernando Barrena Arza, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Cristian Terheş, Niyazi Kizilyürek, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk, Hermann Tertsch, Daniel Buda, Izaskun Bilbao Barandica i Pascal Arimont.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji składane zgodnie z art. 222 ust. 8 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Esteban González Pons i Loránt Vincze, w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar i Hannes Heide, w imieniu grupy S&D, Malik Azmani, w imieniu grupy Renew, Rasmus Andresen, François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, Clare Daly, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie” (2020/2846(RSP)) (B9-0403/2020);

- Nicola Procaccini, Dace Melbārde, Kosma Złotowski i Elżbieta Kruk, w imieniu grupy ECR, w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie” (2020/2846(RSP)) (B9-0405/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15 protokołu z dnia 16.12.2020 r. (poprawki); pkt 9 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (głosowanie końcowe).


23. Europejski Rok Kolei (2021) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Anna Deparnay-Grunenberg przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean (członkini Komisji).

Głos zabrali: Dace Melbārde (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Benoît Lutgen w imieniu grupy PPE, Johan Danielsson w imieniu grupy S&D, José Ramón Bauzá Díaz w imieniu grupy Renew, Julie Lechanteux w imieniu grupy ID, Jakop G. Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Clare Daly w imieniu grupy GUE/NGL, Dorien Rookmaker niezrzeszona, Andrey Novakov, Isabel García Muñoz, Izaskun Bilbao Barandica, Maximilian Krah, Łukasz Kohut, Jan-Christoph Oetjen, Angelo Ciocca, Vera Tax i Petar Vitanov.

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 15.12.2020 r.


24. Nowa strategia dla europejskich MŚP (debata)

Sprawozdanie w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP [2020/2131(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Paolo Borchia przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean (członkini Komisji).

Głos zabrali: Atidzhe Alieva-Veli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Liesje Schreinemacher (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Pina Picierno (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Victor Negrescu (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, Josianne Cutajar w imieniu grupy S&D i Martina Dlabajová w imieniu grupy Renew.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jérôme Rivière w imieniu grupy ID, Henrike Hahn w imieniu grupy Verts/ALE, Robert Roos w imieniu grupy ECR, Sandra Pereira w imieniu grupy GUE/NGL, Miroslav Radačovský niezrzeszony, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Nicola Danti, Isabella Tovaglieri, Claude Gruffat, Tiziana Beghin, Markus Pieper, Robert Hajšel, Valter Flego, Maximilian Krah, Mislav Kolakušić, Pilar del Castillo Vera, Carlos Zorrinho, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Angelika Niebler, Tsvetelina Penkova, Seán Kelly, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques i Łukasz Kohut.

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15 protokołu z dnia 16.12.2020 r.


25. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący powiadomił zgodnie z art. 63 ust. 1 Regulaminu o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - przyjęte przez Radę w dniu 4 grudnia 2020 r. (10008/1/2020 - COM(2020)0805 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD) - 05194/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CONT

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii - przyjęte przez Radę w dniu 14 grudnia 2020 r. (09980/1/2020 - COM(2020)0843 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD) - 14018/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, CONT

Trzymiesięczny termin, w jakim Parlament powinien zająć stanowiska, zaczyna zatem biec od jutra, tj. od dnia 15 grudnia 2020 r.


26. Eksterytorialne skutki handlowe sankcji państw trzecich (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000060/2020), które skierował Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Związane z handlem eksterytorialne skutki sankcji nałożonych przez państwa trzecie (B9-0026/2020)

Bernd Lange rozwinął pytanie.

Mairead McGuinness (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE, Robert Hajšel w imieniu grupy S&D, Marie-Pierre Vedrenne w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Emmanuel Maurel w imieniu grupy GUE/NGL, Gabriel Mato, Karin Karlsbro, Juan Ignacio Zoido Álvarez i Seán Kelly.

Głos zabrała Mairead McGuinness.

Debata została zamknięta.


27. Wdrażanie rozporządzenia Dublin III (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania rozporządzenia Dublin III [2019/2206(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Fabienne Keller wystąpiła z prezentacją.

Głos zabrał Nicolas Schmit (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 2 protokołu z dnia 16.12.2020 r. (poprawki); pkt 2 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (głosowanie końcowe).


28. Wdrożenie dyrektywy powrotowej (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy powrotowej [2019/2208(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Tineke Strik wystąpiła z prezentacją.

Głos zabrał Nicolas Schmit (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 2 protokołu z dnia 16.12.2020 r. (poprawki); pkt 2 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (głosowanie końcowe).


29. Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji [2020/2084(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawcy: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Agnes Jongerius i Dennis Radtke wystąpili z prezentacją.

Głos zabrał Nicolas Schmit (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 15 protokołu z dnia 16.12.2020 r. (poprawki); pkt 9 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (głosowanie końcowe).


30. Zrównoważony ład korporacyjny (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie zrównoważonego ładu korporacyjnego [2020/2137(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Pascal Durand wystąpił z prezentacją.

Głos zabrał Nicolas Schmit (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 15 protokołu z dnia 16.12.2020 r. (poprawki); pkt 9 protokołu z dnia 17.12.2020 r. (głosowanie końcowe).


31. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


32. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


33. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 662.276/OJMA).


34. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.44.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności