Index 
Protokoll
XML 175kPDF 293kWORD 79k
Måndagen den 14 december 2020 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Begäran om upphävande av immunitet
 7.De politiska gruppernas sammansättning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Meddelande från talmannen
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 11.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)
 12.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 111.6 och 112.4 d i arbetsordningen)
 13.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen)
 14.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 15.Undertecknande av budgettexter
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 17.Inkomna dokument
 18.Arbetsplan
 19.Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2021 (debatt)
 20.Det europeiska medborgarinitiativet – Minority SafePack (debatt)
 21.Omröstning
 22.Det europeiska medborgarinitiativet – Minority SafePack (fortsättning på debatten)
 23.Europaåret för järnvägen (2021) ***I (debatt)
 24.En ny strategi för europeiska små och medelstora företag (debatt)
 25.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 26.Handelsrelaterade extraterritoriella effekter av tredjeländers sanktioner (debatt)
 27.Genomförandet av Dublin III-förordningen (kortfattad redogörelse)
 28.Genomförandet av återvändandedirektivet (kortfattad redogörelse)
 29.Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar (kortfattad redogörelse)
 30.Hållbar bolagsstyrning (kortfattad redogörelse)
 31.Röstförklaringar
 32.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 33.Föredragningslista för nästa sammanträde
 34.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 26 november 2020 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande från Strasbourg i vilket han uttryckte sin solidaritet med stadens invånare och de franska myndigheterna.

Talmannen påminde om den terroristattack som staden hade utsatts för den 11 december 2018 och som krävt flera dödsoffer. Han framförde sitt deltagande till offrens anhöriga och närstående.

Talmannen förklarade att parlamentet såg fram emot att återigen kunna hålla sina sammanträdesperioder i Strasbourg. Han påpekade att parlamentet hade tagit sitt demokratiska ansvar under pandemin och fortsatt att utöva sina befogenheter.

Talmannen hedrade minnet av Valéry Giscard d’Estaing, som hade avlidit den 2 december 2020, och som parlamentet skulle hålla en minnesceremoni för den 2 februari 2021.

Parlamentet höll en tyst minut.

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han framhöll att Europeiska unionen borde fortsätta att gå i bräschen för en grön omställning och underströk betydelsen av Parisavtalet om klimatförändringar.

Han nämnde de viktiga omröstningar som skulle hållas under denna sammanträdesvecka, bland annat om budgeten och frågan om rättsstatsprincipen.

Talmannen påminde om att det var 25 år sedan fredsavtalet från Dayton undertecknades och underströk vikten av försoning i Bosnien och Hercegovina för framtida generationer.

Talare: Virginie Joron.


4. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 23, 24, 25 och 26 november 2020 justerades.


5. Parlamentets sammansättning

József Szájer hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 2 januari 2021.

I enlighet med artikel 4.1, 4.2 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.


6. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga belgiska myndigheterna hade begärt att immuniteten skulle upphävas för Filip De Man för att han skulle kunna höras av polisdomstolen i samband med en trafikolycka.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


7. De politiska gruppernas sammansättning

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi och Piernicola Pedicini tillhörde inte längre de grupplösa ledamöterna utan hade anslutit sig till Verts/ALE-gurppen med verkan från den 9 december 2020.


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE och Verts/ALE hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

ECON-utskottet: Piernicola Pedicini

ENVI-utskottet: Eleonora Evi

ITRE-utskottet: Ignazio Corrao

REGI-utskottet: Rosa D'Amato

AGRI-utskottet: Colm Markey

PECH-utskottet: Rosa D'Amato

PETI-utskottet: Eleonora Evi

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport: Eleonora Evi

Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté: Colm Markey

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien: Piernicola Pedicini

Delegationen för förbindelserna med Palestina: Rosa D'Amato

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Eleonora Evi

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Ignazio Corrao

Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Rosa D'Amato

Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Piernicola Pedicini

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


9. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att inga invändningar gjorts, inom tidsfristen på 24 timmar, mot den gemensamma ståndpunkt från DEVE-utskottet och BUDG-utskottet om förlängningen av en förvaltningsfond från EU för nödåtgärder i Afrika som hade tillkännagetts i kammaren torsdagen den 26 november 2020 (punkt 12 i protokollet av den 26.11.2020).

Denna gemensamma ståndpunkt hade därför officiellt översänts till kommissionen.


10. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav besluten från LIBE-utskottet att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 71 i arbetsordningen på grundval av följande betänkanden:

- LIBE-utskottet: Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden (COM(2018)0225 – C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Föredragande: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- LIBE-utskottet: Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem och om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och förordning (EU) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)). Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- LIBE-utskottet: Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- LIBE-utskottet: Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Föredragande: Birgit Sippel (A9-0257/2020);

- LIBE-utskottet: Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Föredragande: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

I enlighet med artikel 71.2 i arbetsordningen fick ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet senast midnatt nästa dag, tisdagen den 15 december 2020, skriftligen begära omröstning om besluten att inleda förhandlingar.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om besluten att inleda förhandlingar.


11. Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att utskotten ENVI och JURI/LIBE i enlighet med artikel 72 i arbetsordningen beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av parlamentets följande ståndpunkter vid första behandlingen:

ENVI-utskottet

- Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0405;

utskotten JURI/LIBE

- Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0406.

Dessa ståndpunkter från parlamentet vid första behandlingen utgör mandat för förhandlingar.


12. Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 111.6 och 112.4 d i arbetsordningen)

I enlighet med artiklarna 111.6 och 112.4 d i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

- ENVI-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 29 oktober 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/2124 vad gäller offentlig kontroll vid gränskontrollstationen där varor lämnar unionen och vissa bestämmelser om transitering och omlastning (C(2020)07418 - 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- ENVI-utskottets rekommendation om att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 vad gäller ämnesgruppen 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoxilerad (omfattande väldefinierade ämnen och ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter och biologiskt material, polymerer och homologer) (D070073/02 - 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- ENVI-utskottets rekommendation ENVI-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 7 december 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller det identifieringsmärke som ska användas för vissa produkter av animaliskt ursprung i Förenade kungariket med avseende på Nordirland (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på International Accounting Standard (IAS) 39 samt International Financial Reporting Standard (IFRS) 4, 7, 9 och 16 (D069602/01 - 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020).

- IMCO-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 vad gäller tidsfristerna för ingivande av summariska införseldeklarationer och deklarationer före avgång vid sjötransport från och till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands territorium inklusive Kanalöarna och Isle of Man (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- JURI-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 6 november 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/815 vad gäller 2020 års uppdatering av den klassificering som fastställs i de tekniska tillsynsstandarderna avseende det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (C(2020)7523 - 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Om inga invändningar inkom från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter detta tillkännagivande skulle dessa rekommendationer anses godkända. I annat fall skulle de tas upp till omröstning.


13. Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen)

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P8_TA(2018)0180(COR02) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1) - (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 19 april 2018 inför antagandet av ovanstående förordning P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - AGRI-utskottet;

- Rättelse P8_TA(2018)0338(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672 av den 23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 (EUT L 284, 12.11.2018, s. 6) - (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 2018 inför antagandet av ovannämnda förordning P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD) - utskotten ECON/LIBE.

I enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.


14. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 16 december 2020 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) No 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om avskaffande av tullar på vissa varor (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av bilaga IIa till rådets förordning (EG) nr 428/2009 vad avser beviljande av unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i utredningar vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).


15. Undertecknande av budgettexter

Talmannen meddelade att han, i enlighet med artikel 96 i arbetsordningen, skulle underteckna följande texter avseende budgeten efter parlamentets slutgiltiga antagande av dem:

- Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021.

- Ändringsbudget nr 10 till Europeiska unionens allmänna budget 2020: Ökning av betalningsbemyndiganden enligt uppdaterade utgiftsprognoser och övriga justeringar av utgifter och inkomster (2020/0298(BUD)).

Talmannen meddelade vidare att han, tillsammans med ordförandena för rådet och kommissionen, även skulle underteckna följande:

- Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel (2018/2070(ACI)).


16. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 136 i arbetsordningen):

- O-000060/2020 från Bernd Lange, för INTA-utskottet, till kommissionen: Handelsrelaterade extraterritoriella effekter av tredjeländers sanktioner (B9-0026/2020);

- O-000068/2020 från Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak och Anna Zalewska, för EMPL-utskottet, till rådet: Rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (B9-0027/2020);

- O-000069/2020 från Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak och Anna Zalewska, för EMPL-utskottet, till kommissionen: Rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (B9-0028/2020);

- O-000075/2020 från Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra och Petros Kokkalis, för ENVI-utskottet, till kommissionen: EU:s strategi för klimatanpassning (B9-0029/2020);

- O-000076/2020 från Norbert Lins, för AGRI-utskottet, till kommissionen: Undantaget för slakterier fastställt i förordning (EU) 2017/185 löper ut (B9-0030/2020);

- O-000077/2020 från Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk och Eleonora Evi, för ENVI-utskottet, till rådet: Genomförande av EU:s vattenlagstiftning (B9-0501/2020);

- O-000078/2020 från Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk och Eleonora Evi, för ENVI-utskottet, till kommissionen: Genomförande av EU:s vattenlagstiftning (B9-0502/2020).


17. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en förstärkt roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten vid krisberedskap och krishantering avseende läkemedel och medicintekniska produkter (COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU (COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

BUDG, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om dataförvaltning (dataförvaltningsakten) (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

IMCO, JURI, LIBE

- Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på den gränsöverskridande infrastruktur som förbinder unionen och Förenade kungariket genom den fasta förbindelsen under Engelska kanalen (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning mellan Europeiska unionen, Amerikas förenta stater, Island och Konungariket Norge (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till ändringsbudget nr 10 till 2020 års allmänna budget: Ökning av betalningsbemyndiganden enligt uppdaterade utgiftsprognoser och övriga justeringar av utgifter och inkomster - Rådets ståndpunkt av den 8 december 2020 (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på flygsäkerhet med anledning av utgången av den övergångsperiod som anges i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser efter den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande vägtransporter av gods och passagerare efter slutet av den övergångsperiod som anges i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021: rådets ståndpunkt av den 14 december 2020 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Betänkande om genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina (2019/2202(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra (COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Betänkande om könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen (2020/2121(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

- Betänkande om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under året 2019 (2020/2044(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i det område som omfattas av den interamerikanska konventionen för tropisk tonfisk och om ändring av rådets förordning (EG) nr 520/2007 (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A9-0231/2020)

- Betänkande om överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin (2019/2168(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

- Betänkande om ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar (2020/2084(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

- Betänkande om EU:s strategi för jämställdhet (2019/2169(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Betänkande om en ny strategi för europeiska små och medelstora företag (2020/2131(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

- Betänkande om genomförandet av återvändandedirektivet (2019/2208(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Tineke Strik (A9-0238/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Japan (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

- Betänkande om hållbar bolagsstyrning (2020/2137(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Pascal Durand (A9-0240/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering om förlängning av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2020 (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

- Betänkande om genomförandet av Dublin III-förordningen (2019/2206(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Betänkande om genomförandet av den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna (2019/2207(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

- Betänkande om utnämning av Marek Opioła till ledamot av revisionsrätten (12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 10/2020 för budgetåret 2020 – Ökning av betalningsbemyndiganden enligt uppdaterade utgiftsprognoser och övriga justeringar av utgifter och inkomster (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att rösta för en ökning av Europeiska investeringsfondens kapital (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och(EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)


18. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden december 2020 (PE 662.276/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 158 i arbetsordningen:

Talmannen meddelade att han hade mottagit fem begäranden om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen) för antagandet av följande ärenden under innevarande sammanträdesperiod:

- Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på förbindelsen under Engelska kanalen (2020/0347(COD)) - TRAN-utskottet (punkt 82 i PDOJ);

- Grundläggande förbindelser vad gäller transporter av gods och passagerare på väg efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (2020/0362(COD) - TRAN-utskottet;

- Flygförbindelser efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (2020/0363(COD)) - TRAN-utskottet;

- Flygsäkerhet efter utgången av den övergångsperiod som avses i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (2020/0364(COD)) - TRAN-utskottet;

- Fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten (2020/0366(COD)) - PECH-utskottet.

Talmannen meddelade även att den första begäran skulle gå till omröstning under dagens omröstningsomgång. De övriga fyra skulle gå till omröstning på tisdagen.

Vidare meddelade talmannen att inga förslag om avvisande respektive ändring av rådets ståndpunkt vid första behandlingen hade inkommit (artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen) avseende följande ärende:

- Ram för återhämtning och resolution av centrala motparter (punkt 159 i PDOJ).

Förslaget till akt ansågs därmed antagen (P9_TA(2020)0338).
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 1).

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar av det slutgiltiga förslaget till föredragningslista:

Fredag

Den första omröstningsomgången skulle vara öppen kl. 9.3010.45.
Resultaten från den första omröstningsomgången skulle tillkännages kl. 13.00.

Den andra omröstningsomgången skulle vara öppen kl. 13.3014.45.
Resultaten från den första omröstningsomgången skulle tillkännages kl. 17.00.

Parlamentet samtyckte till dessa förslag.

Talmannen meddelade slutligen att omröstningarna skulle fördelas mellan de olika omröstningsomgångarna utifrån antalet ändringsförslag och antalet begäranden om delad respektive särskild omröstning. Uppgifter om fördelningen av omröstningarna mellan de olika omröstningsomgångarna meddelas via parlamentets webbplats, under rubriken "Prioriterad information och prioriterade handlingar".

Arbetsplanen var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

19. Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2021 (debatt)

Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2021

Johan Van Overtveldt (ordförande för utskottet BUDG), Pierre Larrouturou (föredragande) och Olivier Chastel (föredragande) redogjorde för betänkandet.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Karlo Ressler för PPE-gruppen, Victor Negrescu för S&D-gruppen, Valérie Hayer för Renew-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, David Cormand för Verts/ALE-gruppen, Bogdan Rzońca för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Angelika Winzig, Margarida Marques, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, José Manuel Fernandes, Eugen Jurzyca, Andrey Novakov och Joachim Stanisław Brudziński.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 18.12.2020 (ändringsförslag), punkt 10 i protokollet av den 18.12.2020 (slutomröstning).


20. Det europeiska medborgarinitiativet – Minority SafePack (debatt)

Det europeiska medborgarinitiativet – Minority SafePack (2020/2846(RSP)) (artikel 222.8 i arbetsordningen)

Romeo Franz (för CULT-utskottet), Juan Fernando López Aguilar (för LIBE-utskottet) och Tatjana Ždanoka (för PETI-utskottet) redogjorde för medborgarinitiativet.

(Fortsättning på debatten: punkt 22 i protokollet av den 14.12.2020)


21. Omröstning

Parlamentet röstade om följande:

Utnämning av Marek Opioła till ledamot av revisionsrätten
Betänkande om utnämning av Marek Opioła till ledamot av revisionsrätten [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020).

Parlamentet röstade om en begäran om tillämpning av brådskande förfarande på följande ärende (artikel 163 i arbetsordningen):

Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med avseende på förbindelsen under Engelska kanalen ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN-utskottet

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i det område som omfattas av den interamerikanska konventionen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i det området som omfattas av den interamerikanska konventionen för tropisk tonfisk och om ändring av rådets förordning (EG) nr 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A9-0231/2020);

Ingående av avtalet mellan EU och Japan om civil luftfartssäkerhet ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Japan [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020);

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Mauretanien: förlängning av protokollet ***
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020);

Partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Cooköarna: förlängning av genomförandeprotokollet ***
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering om förlängning av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 19.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas följande dag, tisdagen den 15 december 2020 kl. 8.45.


22. Det europeiska medborgarinitiativet – Minority SafePack (fortsättning på debatten)

Det europeiska medborgarinitiativet – Minority SafePack (2020/2846(RSP)) (artikel 222.8 i arbetsordningen)

(Början på debatten: punkt 20 i protokollet av den 14.12.2020)

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Hannes Heide för S&D-gruppen, Malik Azmani för Renew-gruppen, Virginie Joron för ID-gruppen, Rasmus Andresen för Verts/ALE-gruppen, Dace Melbārde för ECR-gruppen, Clare Daly för GUE/NGL-gruppen, Márton Gyöngyösi, grupplös, Loránt Vincze, Petra Kammerevert, Anna Júlia Donáth, Gunnar Beck, François Alfonsi och Assita Kanko.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Pernando Barrena Arza, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Cristian Terheş, Niyazi Kizilyürek, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk, Hermann Tertsch, Daniel Buda, Izaskun Bilbao Barandica och Pascal Arimont.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslag, framlagda i enlighet med artikel 222.8 i arbetsordningen som avslutning på deabatten:

- Esteban González Pons och Loránt Vincze, för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar och Hannes Heide, för S&D-gruppen, Malik Azmani, för Renew-gruppen, Rasmus Andresen, François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, Clare Daly, för GUE/NGL-gruppen, om det europeiska medborgarinitiativet ”Minority SafePack – en miljon underskrifter för mångfald i Europa” (2020/2846(RSP)) (B9-0403/2020);

- Nicola Procaccini, Dace Melbārde, Kosma Złotowski och Elżbieta Kruk, för ECR-gruppen, om det europeiska medborgarinitiativet ”Minority SafePack ( en miljon underskrifter för mångfald i Europa” (2020/2846(RSP)) (B9-0405/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15 i protokollet av den 16.12.2020 (ändringsförslag), punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).


23. Europaåret för järnvägen (2021) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för järnvägen (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Anna Deparnay-Grunenberg redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Adina-Ioana Vălean (ledamot av kommissionen).

Talare: Dace Melbārde (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Benoît Lutgen för PPE-gruppen, Johan Danielsson för S&D-gruppen, José Ramón Bauzá Díaz för Renew-gruppen, Julie Lechanteux för ID-gruppen, Jakop G. Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Clare Daly för GUE/NGL-gruppen, Dorien Rookmaker, grupplös, Andrey Novakov, Isabel García Muñoz, Izaskun Bilbao Barandica, Maximilian Krah, Łukasz Kohut, Jan-Christoph Oetjen, Angelo Ciocca, Vera Tax och Petar Vitanov.

Talare: Adina-Ioana Vălean.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 15.12.2020.


24. En ny strategi för europeiska små och medelstora företag (debatt)

Betänkande om en ny strategi för europeiska små och medelstora företag [2020/2131(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Paolo Borchia redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Adina-Ioana Vălean (ledamot av kommissionen).

Talare: Atidzhe Alieva-Veli (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Liesje Schreinemacher (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Pina Picierno (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Victor Negrescu (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Jens Gieseke för PPE-gruppen, Josianne Cutajar för S&D-gruppen, och Martina Dlabajová för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Jérôme Rivière för ID-gruppen, Henrike Hahn för Verts/ALE-gruppen, Robert Roos för ECR-gruppen, Sandra Pereira för GUE/NGL-gruppen, Miroslav Radačovský, grupplös, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Nicola Danti, Isabella Tovaglieri, Claude Gruffat, Tiziana Beghin, Markus Pieper, Robert Hajšel, Valter Flego, Maximilian Krah, Mislav Kolakušić, Pilar del Castillo Vera, Carlos Zorrinho, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Angelika Niebler, Tsvetelina Penkova, Seán Kelly, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques och Łukasz Kohut.

Talare: Adina-Ioana Vălean.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15 i protokollet av den 16.12.2020.


25. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 63.1 i arbetsordningen, mottagandet av nedanstående ståndpunkter från rådet, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i utredningar vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning – antagen av rådet den 4 december 2020 (10008/1/2020 - COM(2020)0805 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD) - 05194/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: CONT

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten – antagen av rådet den 14 december 2020 (09980/1/2020 - COM(2020)0843 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD) - 14018/2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, CONT

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sina ståndpunkter började således löpa följande dag, den 15 december 2020.


26. Handelsrelaterade extraterritoriella effekter av tredjeländers sanktioner (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000060/2020) från Bernd Lange, för INTA-utskottet, till kommissionen: Handelsrelaterade extraterritoriella effekter av tredjeländers sanktioner (B9-0026/2020)

Bernd Lange utvecklade frågan.

Mairead McGuinness (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Robert Hajšel för S&D-gruppen, Marie-Pierre Vedrenne för Renew-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Emmanuel Maurel för GUE/NGL-gruppen, Gabriel Mato, Karin Karlsbro, Juan Ignacio Zoido Álvarez och Seán Kelly.

Talare: Mairead McGuinness.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


27. Genomförandet av Dublin III-förordningen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om genomförandet av Dublin III-förordningen [2019/2206(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Fabienne Keller redogjorde för betänkandet.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 16.12.2020 (ändringsförslag), punkt 2 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).


28. Genomförandet av återvändandedirektivet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om genomförandet av återvändandedirektivet [2019/2208(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Tineke Strik redogjorde för betänkandet.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 16.12.2020 (ändringsförslag), punkt 2 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).


29. Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar (kortfattad redogörelse)

Betänkande om ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar [2020/2084(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Dennis Radtke och Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Agnes Jongerius och Dennis Radtke redogjorde för betänkandet.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 15 i protokollet av den 16.12.2020 (ändringsförslag), punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).


30. Hållbar bolagsstyrning (kortfattad redogörelse)

Betänkande om hållbar bolagsstyrning [2020/2137(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Pascal Durand redogjorde för betänkandet.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 15 i protokollet av den 16.12.2020 (ändringsförslag), punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).


31. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


32. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


33. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 662.276/OJMA).


34. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.44.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy