Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0332(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0241/2020

Συζήτηση :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0344

Συνοπτικά πρακτικά
XML 11k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

3. Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ***II - Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000077/2020) που κατέθεσαν οι Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk και Eleonora Evi, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (B9-0501/2020)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000078/2020) που κατέθεσαν οι Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk και Eleonora Evi, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (B9-0502/2020)

Ο Christophe Hansen παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Η Sara Cerdas αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Michael Roth (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Wojciechowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pernille Weiss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Simona Baldassarre, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beata Mazurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κώστας Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Μαρία Σπυράκη, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena και Martin Hojsík.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Georg Mayer, Sylwia Spurek και Milan Brglez.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Wojciechowski και Michael Roth.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk και Eleonora Evi, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση απόρριψης και καμία τροπολογία σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68 του Κανονισμού σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Ως εκ τούτου, η πράξη θεωρείται εγκριθείσα (P9_TA(2020)0344).
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 7)

Πρόταση ψηφίσματος B9-0401/2020.

Ψηφοφορία: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου