Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0332(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0241/2020

Debatten :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0344

Notulen
XML 9k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel

3. Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***II - Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000077/2020) van Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, aan de Raad: Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (B9-0501/2020)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000078/2020) van Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (B9-0502/2020)

Christophe Hansen licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Sara Cerdas licht de vragen toe.

Het woord wordt gevoerd door Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Janusz Wojciechowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pernille Weiss, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Ulrike Müller, namens de Renew-Fractie, Simona Baldassarre, namens de ID-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Mazurek, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena en Martin Hojsík.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georg Mayer, Sylwia Spurek en Milan Brglez.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Wojciechowski en Michael Roth.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, over de uitvoering van de EU-waterwetgeving (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Het debat wordt gesloten.

De Voorzitter deelt mee dat er geen voorstellen tot verwerping noch amendementen zijn ingediend overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Reglement betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

De handeling wordt derhalve geacht te zijn vastgesteld (P9_TA(2020)0344).
(Bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 7)

Ontwerpresolutie B9-0401/2020.

Stemming: punt 2 van de notulen van 17.12.2020 (amendementen); punt 15 van de notulen van 17.12.2020 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid