Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0254(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0101/2020

Внесени текстове :

A9-0101/2020

Разисквания :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Гласувания :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0354

Протокол
XML 4k
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел

4. Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen представи доклада.

Изказа се Janusz Wojciechowski (член на Комисията).

Изказаха се Herbert Dorfmann (докладчик по становището на комисията REGI), Álvaro Amaro, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Ulrike Müller, от името на групата Renew, Gilles Lebreton, от името на групата ID, Sylwia Spurek, от името на групата Verts/ALE, Mazaly Aguilar, от името на групата ECR, Petros Kokkalis, от името на групата GUE/NGL, Dino Giarrusso, независим член на ЕП, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas и Zbigniew Kuźmiuk.

(Продължение на разискването: точка 6 от протокола от 15.12.2020 г.)

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност