Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0254(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0101/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0101/2020

Συζήτηση :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0354

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

4. Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ κατά τα έτη 2021 και 2022 ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Η Elsi Katainen παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Janusz Wojciechowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Herbert Dorfmann (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Álvaro Amaro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sylwia Spurek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mazaly Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Πέτρος Κόκκαλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dino Giarrusso, μη εγγεγραμμένος, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas και Zbigniew Kuźmiuk.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2020)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου